Publisert: 04. oktober 2013
17
SAMARBEID OM BEDRE TJENESTER: F.v. Marit Falch Gjeterøy (klinisk sosionom, Tiller DPS, Byåsen poliklinikk), Tonje Jacobsen (veilednings- og oppfølgingslos, NAV Midtbyen), Gerd Vassli (sosionom, Helse- og velferdskontor Midtbyen), Inger Lise Anholt (sosionom, Helse og velferdskontor Midtbyen), Hege Hovde (Oppfølgingstjenesten Midtbyen og Østbyen) og Anne Elisabeth Skjervold (leder på Tiller DPS, Byåsen poliklinikk) jobber sammen for å gi gode tjenester. (Foto: Siri Bjaarstad)

Sammen om bedre tjenester

Sammen om bedre tjenester

I Trondheim har NAV og helsetjenestene erfart at samarbeid fører til bedre tjenester. – Vi ville lage en arena hvor vi kunne jobbe i fellesskap for å finne rett tilbud til riktig person, sier Anne Elisabeth Skjervold, psykologspesialist og leder ved Byåsen poliklinikk på Tiller DPS.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært dialog og møter mellom tjenestene.

– Vi har lang tradisjon for samhandling ved Tiller DPS, både med kommunehelsetjenesten, fastlegene og NAV, sier Skjervold.

Hun forteller at opptrappingsplanen og omorganisering innen både kommunen og spesialisthelsetjenesten førte til at det ble vanskeligere å vite hvem samarbeidspartnerne var. Avstanden mellom hjelperne ble større på grunn av komplekse organisasjoner.

– Vi hadde mistet oversikten over alle tjenestetilbudene, og vi ønsket å få tilbake nærheten, sier Skjervold.

Antall henvisninger økte

Inger Liser Anholt, som jobber ved Helse- og velferdskontor Midtbyen, erfarte det samme.

– Når det skjer store organisatoriske endringer, er det ekstra viktig å sitte sammen og jobbe med konkrete saker, sier Anholt.

Skjervold forteller at antallet henvisninger til spesialisthelsetjenesten økte i 2007–2008. De opplevde at pasientene hadde sammensatte problemer som krevde tverrfaglig kompetanse.

Ønsket ressursfokus

Stadig flere pasienter som ble henvist til Byåsen poliklinikk, hadde utfordringer knyttet til arbeid og aktivitet. Leder Anne Elisabeth Skjervold ønsket et økt fokus på ressurser og muligheter, i stedet for sykdom og begrensninger.

– Vi følte at pasientene ikke alltid var på rett sted. Det å legge for stor vekt på psykisk lidelse kan for noen ha uheldige konsekvenser og bidra til for lange behandlingsløp. Vi må passe på så vi ikke forkludrer normal utvikling med å fokusere for mye på sykdom. Dette er spesielt viktig når det gjelder unge mennesker, mener hun.

Nye stillinger i NAV

Som en del av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007–2012) opprettet NAV egne stillinger med særskilt kompetanse på arbeid og psykisk helse. Tiller DPS så i dette en mulighet til å utvikle mer helhetlige tjenester.

– Vi så behovet for å lage en god samarbeidsmodell med NAV og kommunen for å kunne gi et godt tjenestetilbud. Så kom veilednings- og oppfølgingslosene i NAV med kompetanse på psykisk helse, forteller Skjervold.

Tiller DPS inviterte derfor til et samhandlingsmøte høsten 2008. Ledere i kommunehelsetjenesten, NAV og DPS satte seg sammen og resultatet ble «Samarbeid på tvers».

Kan beslutte

«Samarbeid på tvers» består av ansatte fra Helse- og velferdskontor Midtbyen, Oppfølgingstjenesten Midtbyen og Østbyen, NAV Midtbyen og Byåsen poliklinikk ved Tiller DPS.

– Vi er et pasientnært, tverretatlig samarbeidsforum med beslutningsmyndighet, forteller Skjervold.

De møtes fast én gang i måneden og diskuterer saker fra både helsetjenestene og NAV.

– Noen problemstillinger drøftes anonymt, mens vi i andre saker har fått samtykke fra bruker på forhånd og kan ta saken opp med fullt navn, forteller Tonje Jacobsen, ansatt som veilednings- og oppfølgingslos ved NAV Midtbyen.

Hun forteller at ledelsesforankring og beslutningsmyndighet har vært viktig for at forumet skal fungere godt.

– Her skjer det noe, her kan vi ta beslutninger, sier Hege Hovde, ansatt i Oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune og deltaker i «Samarbeid på tvers».

Stoler på hverandre

I oppstarten brukte deltakerne mye tid på å bli kjent med hverandre.

– Implementering tar tid, og dette er det viktig å være klar over i starten. Vi var opptatt av å bli kjent med hverandres kompetanse og å ha faste og engasjerte deltakere, sier leder Anne Skjervold.

Tonje Jacobsen, som har arbeid og psykisk helse som sitt spesialområde i NAV, forteller hvordan samarbeidet har ført til at partene nå stoler på hverandre på en annen måte enn før.

– Vi har tillit til hverandres vurderinger. Hvis for eksempel en behandler tar opp en sak i forumet og mener at arbeid og sosialt nettverk er det viktigste for å bedre personens psykisk helse, og ikke behandling, ja da tar NAV saken. Og så vet jeg at behandler stiller opp dersom det viser seg at vedkommende likevel trenger psykologisk behandling først, sier Jacobsen.

– Det føles godt

Olav Røkkum, psykologspesialist og behandler ved Byåsen poliklinikk, kom denne dagen med en sak han ønsket å drøfte med forumet. Hans pasient var ung, trengte hjelp til å finne en bolig og til å finne en aktivitet på dagtid.

– Det føles godt å løfte frem en sak til andre fagpersoner. Jeg jobber først og fremst med å hjelpe mennesker med å håndtere livet sitt, og med å skape utvikling og vekst hos den enkelte. Det er mye jeg ikke vet eller har kompetanse på. Da er det fint å vite at min pasient får riktig bistand i de andre tjenestene, sier Røkkum.

Rask og riktig hjelp

Hege Hovde i Oppfølgingstjenesten mener at «Samarbeid på tvers» fører til at bestillingene mellom tjenestene blir mer tydelige.

– Samarbeidet gjør at de vi skal hjelpe, slipper å vente unødvendig. Vi får til kortere løp og bedre ressursutnyttelse, synes hun.

Hun forklarer dette med at det er lettere å få for lange løp hvis det er stor avstand mellom tjenestene, og du for eksempel vet at personen du hjelper må vente lenge for å få bistand til å komme seg ut i jobb.

– Sakene vi diskuterer i dette forumet, viser at vi ofte jobber hver for oss med de samme menneskene, og at vi kan levere mye bedre tjenester når vi jobber sammen, kommenterer Gerd Vassli, ansatt ved Helse- og velferdskontor Midtbyen.

– En trygghet

Marit Falch Gjeterøy er klinisk sosionom, ansatt ved Byåsen poliklinikk og fast medlem i «Samarbeid på tvers». Hun opplever at denne måten å jobbe på bidrar til kompetanseoverføring.

– Jeg informerer mine kollegaer om det som skjer i NAV og i kommunehelsetjenesten, og jeg synes dette er blitt en mer selvsagt del av hverdagen nå enn tidligere, sier Gjeterøy.

Gerd Vassli fra kommunen synes hun får en trygghet fra de månedlige møtene som hun også kan diskutere med brukerens fastlege.

–Jeg opplever at jeg har kunnet diskutere enkeltsaker med fastlegen på en annen måte når problematikken på forhånd har vært tatt opp i samarbeidsforumet. Det gir en trygghet, sier Vassli.

Tonje Jacobsen, ansatt ved NAV Midtbyen, forteller at det kan være en utfordring å finne tid og rom til å spre informasjonen fra forumet.

– Jeg mener det er viktig å sikre at flest mulig får tilgang til den kunnskapen vi sitter på, noe som igjen kan føre til at enda flere får et godt samarbeid utover dette forumet, sier Jacobsen.

Avhengige av hverandre

– Vi er helt avhengige av kompetansen i helsetjenestene for å hjelpe folk ut i arbeid, sier avdelingsleder ved NAV Midtbyen, Geir Johnsen.

Geir Johnsen er avdelingsleder ved NAV Midtbyen og jobber hver dag med å bidra til at flere kommer ut i arbeidslivet. Han erfarer at mange at dem som står uten jobb, har psykiske helseproblemer og er i kontakt med helsetjenester både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Johnsen tror flere kan komme ut i arbeidslivet dersom de møter et samlet hjelpeapparat.

– Jeg tror mulighetene for et godt resultat for hver enkelt bruker blir bedre når samarbeidspartnerne kjenner hverandre godt. Det kan være veldig forvirrende for en person å få forskjellige beskjeder fra ulike hjelpere, sier Johnsen.

Trenger hverandre

Han opplever at de som jobber i helsetjenestene ønsker et tidlig samarbeid med NAV, og at de ser behovet for samarbeid for å yte best mulig hjelp.

– Det samme gjelder for oss i NAV. Vi er helt avhengige av kompetansen i helsetjenestene for å hjelpe folk ut i arbeid, fortsetter Johnsen.

Positive tilbakemeldinger

Johnsen, som er nærmeste leder til veilednings- og oppfølgingslosen Tonje Jacobsen, er opptatt av å ha en fagperson på arbeid og psykisk helse i NAV. Han har tro på at fagpersoner som Jacobsen setter spor i organisasjonen.

– Hun har gjennom samarbeidet med Byåsen poliklinikk bygd opp en kompetanse på psykisk helse i kontoret. Veilednings- og oppfølgingslosen gir faglig støtte og trygghet til andre veiledere og bidrar til at de kan møte samarbeidspartnere på en god måte. Hun bidrar til å ufarliggjøre temaet, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre kollegaer på «Samarbeid på tvers», sier Johnsen.

Utvider samarbeidet

Johnsen vil satse videre på å ha en dedikert fagperson innen arbeid og psykisk helse. Han vil ta samarbeidet ytterligere et skritt videre.

– I tillegg til «Samarbeid på tvers» er vi i disse dager i gang med å videreutvikle samarbeidet, slik at veilednings- og oppfølgingslosen også får faste kontordager ved Tiller DPS, avslutter Johnsen.

"Samarbeid på tvers"
  • Fast samarbeidsforum i Trondheim der ansatte fra Helse- og velferdskontoret Midtbyen, Oppfølgingstjenesten Midtbyen og Østbyen, NAV Midtbyen og Byåsen poliklinikk ved Tiller DPS deltar.
  • Møtes fast en gang i måneden.
  • Diskuterer saker både fra helsetjenestene og NAV.
  • Målgruppen er mennesker med psykiske helseproblemer, som har kontakt med både helsetjenestene og NAV.
  • Forumet har beslutningsmyndighet.
  • Startet opp høsten 2008.
  • Tilbudet fungerer så godt at det skal videreutvikles i 2013.

 

Inspirasjonshefte om arbeid og psykisk helse

Denne reportasjen finner du også i heftet "Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler" (2013).

NAPHA presenterer i heftet fem forskjellige tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.

Heftet inneholder også relevant fagstoff, og nyttige tips.

Målet med heftet er å inspirere både fagfolk, brukere og arbeidsgivere.

Les mer om heftet her

Last ned heftet: Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler

FÅR SNAKKET MED ANDRE FAGPERSONER: Olav Røkkum (psykologspesialist) drøfter en sak i "Samarbeid på tvers". (Foto: Siri Bjaarstad)

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse samhandling praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen