Publisert: 30. september 2013.   Endret: 26. april 2016
2215609 bru

SAMARBEIDET: Skal ha spesielt fokus mot koplingen mellom helse, behandling, arbeid og aktivitet.

«Du skal ikke trenge å være heldig»

«Du skal ikke trenge å være heldig»

Brobyggersamarbeidet er på riktig vei, men framstår for den enkelte bruker fortsatt for tilfeldig og avhengig av hvor heldig du er med den du møter.

Dette slås fast i evalueringsrapporten «Du skal ikke trenge å være heldig» fra Høgskolen i Buskerud (HIB). På oppdrag fra Styringsgruppen i Brobyggeren har Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) ved høgskolen foretatt en forskningsbasert evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden kommune.

Styringsgruppen ønsket å få mer kunnskap om hvordan brukerne opplevde tjenestesamarbeidet i kommunen, og ønsket spesielt fokus mot behandling og arbeid/aktivitet.

Avtalens hovedmål

Brobyggeren er et samarbeidstiltak innen psykisk helse og rus i Notodden kommune. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Lærings - og mestringssenteret (LMS) ved lokalsykehuset, psykisk helsetjeneste, NAV, arbeidsmarkedsbedriften NOPRO og brukerorganisasjonene inngikk i 2007 en samarbeidsavtale.

Avtalens hovedmål er at deres felles voksne brukere skal oppleve tjenestene som helhetlige og koordinerte. Samarbeidet skal ha spesielt fokus mot koplingen mellom helse, behandling, arbeid og aktivitet. Prosjektet ble forankret i toppledelsen i virksomhetene gjennom en skriftlig samarbeidsavtale i 2007 og revidert i 2009.

Fra Brobyggeren til Brobyggerne  

I 2011 ble samarbeidet utvidet til også å omfatte barnehage og skole og de øvrige tjenestene for barn og unge. Med denne utvidelsen gikk Brobyggeren over fra å være et prosjekt til å bli et mer omfattende program, der de ulike prosjektene (15 prosjekter hvorav noen av dem er gått over i ordinær drift) skal styres etter PLP-metodikken.

Høsten 2012 ble det besluttet å endre navn fra Brobyggeren til Brobyggerne. Du finner mer informasjon om Brobyggerne på hjemmesiden deres. 

Mål, problemstilling og metode

Målsettingen med studien er å evaluere samarbeidet fram til utvidelsen i 2011. Et samarbeidsbasert forskningsdesign med bruk av både kvantitativ og kvalitativ metode, er brukt i gjennomføringen.

I delstudie 1 ble ansatte i virksomhetene bedt om å svare på en spørreundersøkelse i Confirmit der dataene ble analysert kvantitativt.

I delstudie 2 deltok sju brukere av tjenestene i to fokusgruppeintervjuer der dataene ble analysert kvalitativt ut fra en fenomenologisk hermeneutisk analyse.

Rekruttering av deltakerne skjedde gjennom annonsering i lokalavisen og psykisk helsetjeneste.

Funn

De samlede funnene er framstilt gjennom en kvantitativ og en kvalitativ del. I den kvalitative delen er temaene relatert til temaområdene:

 1. Kjennskap til brobyggeren
 2. Å snakke sammen – innenfor og mellom tjenestene
 3. Å være heldig
 4. Ønsker og håp

I den kvantitative delen er funnene framstilt under følgende tema:

 1. Bakgrunnsinformasjon
 2. Kjennskap til Brobyggeravtalen
 3. Bruk av Brobyggeravtalen
 4. Vurdering av egen praksis i henhold til Brobyggeravtalen

Videre utvikling

Med bakgrunn i de to undersøkelsene kommer rapporten med forslag til flere momenter som bør vurderes i den videre implementeringen av Brobyggersamarbeidet.

 • Praksis for innhenting av samtykke.
 • Informasjon og opplæring. Hjemmesiden utvikles, serviceerklæring utarbeides.
 • Fastlegene involveres mer.
 • Flere får tilbud om IP. Regelmessig opplæring og veiledning for ledere og ansatte.
 • Styrke koordinatorrollen, større status og autonomi.
 • Opprette Brobyggernes brukerforum.
 • Opprette læringsnettverk/tverrfaglig veiledning på tvers av virksomhetene.
 • Brobyggerdager, flere bruker og mer erfaringskunnskap
 • Forskning på Kilden, hva og hvordan.
 • Utvikle arbeidslivsprosjekter. Pilotprosjekt i utvalgte bedrifter med følgeforskning.

Hele rapporten finner du her.

 

 

«Du skal ikke trenge å være heldig»

Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden, 2007- 2011 – et samarbeidsbasert forskningsprosjekt, 2012.

Anne Kvalheim: Prosjektleder/ spesialkonsulent opplæring Sykehuset Telemark HF, Klinikk Notodden-Rjukan.

Gunnar Sørensen: Forskningsmedarbeider. Leder Mental Helse Notodden

Marit Borg: Professor, veileder

Bengt Karlsson: Professor, veileder

Du kan lese mer om forskningsmiljøet her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no

PLP - Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen er et erfaringsbasert og gjennomprøvd prosjektutviklingsverktøy som fokuserer på de sentrale elementene i prosjektutviklingen og hvilke forutsetninger som må være til stede for en vellykket prosjektgjennomføring. Du finner mer om PLP her.

Kommenter:

Mer om

samhandling brukermedvirkning.i.forskning evalueringer forskningsrapporter høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen