Publisert: 22. oktober 2013.   Endret: 06. september 2016
3559625 velvære

Å GJØRE NOE AKTIVT FOR Å FØLE SEG VEL: Salutogenese representerer et forholdsvis nytt syn på helse og sykdom.

Fem veier til økt velvære

Fem veier til økt velvære

«Fem veier til økt velvære» eller «wellbeing» er et sett av (forskningsbaserte) handlinger som fremmer folks trivsel og velvære.

Rapporten «Five ways to wellbeing» er utviklet av NEF - New Economics Foundation, på bakgrunn av funn samlet i den britiske regjeringens «Foresight Project on Mental Capital and Wellbeing».

Prosjektet tar sikte på å analysere de viktigste faktorene for å utvikle trivsel og velvære/ velbefinnende. Dette for å utvikle en langsiktig visjon, med fokus på viktige trivselsfaktorer både for samfunnet som helhet og den enkelte.

Todelt målsetting med arbeidet

Målet med arbeidet var følgende:

 1. Å utvikle en økt forståelse for omfanget og potensialet til de ulike indikatorene som bidrar til velvære, som et verktøy for å fremme befolkningens helse og velvære.
 2. Å gjennomgå hvordan disse indikatorene nå blir brukt av lokale og nasjonale instanser for å bidra til å identifisere (og utvikle) fremtidige muligheter..

Begrepet velbefinnende – «wellbeing»

Begrepet velbefinnende består av to hovedelementer; en følelse av å ha det godt og opplevelsen av å fungere godt i det daglige livet. Følelser av lykke, tilfredshet, glede, nysgjerrighet og engasjement er karakteristisk for noen som har en positiv opplevelse av livet sitt.

Like viktig for trivsel er vår funksjon i verden. Å oppleve positive relasjoner, ha en viss kontroll over ens liv, og ha en følelse av mening er alle viktige attributter ved velvære.

Fem veier til økt velvære (fritt oversatt til norsk)

Rapporten «Five ways to wellbeing», som ble publisert i 2008, tar for seg hvordan man kan bevare psykisk helse og trivsel gjennom hele livet. NEF ble bedt om å utvikle fem indikatorer for trivsel, velvære/velbefinnende, samt å kommunisere sine sentrale funn. De baserte seg på en omfattende litteraturgjennomgang, samt intervjuer med sentrale fagpersoner, og kom gjennom sitt arbeide opp med følgende fem indikatorer:

 • Connect – Å ha kontakt og relasjoner med menneskene rundt, venner, kolleger, familie og lokalmiljø. Disse kan betraktes som steiner i en grunnmur i livet som må pleies og vedlikeholdes, samt styrkes gjennom utvikling av relasjoner.
 • Be active – Å være fysisk aktiv, å være i bevegelse i tråd med funksjonsnivå og fysisk form.
 • Take notice – Å være oppmerksom, la seg påvirke, se det vakre, det uvanlige og endringer både i naturen og menneskene rundt seg. Å kjenne på egne følelser og reflektere over egne erfaringer på en måte som gjør at en kan sette pris på det som er viktig for en.
 • Keep learning – Å forsøke noe nytt, gjenoppdage gamle interesser, delta på kurs. Å si ja til nye oppgaver på arbeidsplassen, lære nye ting som gjør en trygg og som det er artig å utføre. 
 • Give – Å gjøre noe for en venn, eller for en fremmed. Si takk, smil, delta i frivillig arbeid. Det gjelder å ikke bare se andre, men også en selv og gleden man får ved å gi og delta. Å gi og delta i en bredere kontekst kan oppleves positivt belønnende, det skaper kontakt, og man utvikler nye relasjoner med andre mennesker.

Rapporten synliggjør hvordan disse fem handlemåtene har blitt brukt over hele Storbritannia for å oppnå trivsel og velbefinnende. Den skisserer også hvordan man kan og bør ha en bred tilnærming til å jobbe psykisk helsefremmende for befolkningen.

Du finner hele rapporten her.

Rådet for psykisk helse har i 3 år jobbet med den norske versjonen av denne satsningen og forskningen - i tett samarbeid med Nic Marks, leder for forskningen i England i The new economic forundation. De har valgt å kalle den norske satsningen  for hverdagslykke og er i gang i mange deler av landet - særlig i barnehager!

Du kan lese mer om dette her.

NEF
 • NEF (The New Economics Foundation) er en stiftelse i Storbritannia som jobber for å fremme sosial, økonomisk og miljømessig rettferdighet.
 • Stiftelsens formål er å omforme økonomien slik at den fungerer bedre for mennesker og miljø.
Salutogenese - trivselsfaktorer for samfunnet og den enkelte
 • Salutogenese representerer et forholdsvis nytt syn på helse og sykdom. Det fokuserer på menneskets evne til tilpasning for å øke mestring, helse og velvære og det som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer.
 • Antonovsky, salutogenesens far, anvendte også begrepet "subjective well-being". Han definerte det ikke nærmere, men knyttet velvære til evnen til å fungere optimalt ved bruk av ulike motstandsressurser (Eriksson og Lindström 2007).
 • Salutogenese tar opp sentrale spørsmål som: Hva er det som gjør at mange mennesker bevarer og til og med bedrer helsen til tross for at de møter motstand og utfordringer i livet?

Kommenter:

Mer om

salutogenese forskningsrapporter helsefremming.og.forebygging vitenskapelige.artikler folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen