Publisert: 28. oktober 2013.   Endret: 11. mai 2016
Skulpturen er en del av skulpturlandskap Nordland, den står i Bø kommune i Vesterålen og kunstneren er Kjell Erik Killi Olsen

SKULPTUREN: Er en del av skulpturlandskap Nordland og står i Bø kommune i Vesterålen. Kunstner: Kjell Erik Killi Olsen.

Tjenestetilbud til personer med lettere grad av utviklingshemming - dilemmaer og muligheter

Tjenestetilbud til personer med lettere grad av utviklingshemming - dilemmaer og muligheter

Nordlandssykehusets psykiatriske innsatsteam, som legger til rette for et godt hjelpetilbud for en liten gruppe risikoutsatte mennesker, har oppsummert interessante erfaringer i en rapport. Hensikten er å få faglige, etiske, økonomiske og juridiske problemer frem i lyset.

Rapporten Dilemmaer og muligheter er laget på grunnlag av erfaringer fra pasienter i Helse Nord; Nordland, Troms og Finnmark og arbeidet med den er finansiert av helsedirektoratet og Nordlandssykehuset. Den omhandler risikoutsatte brukere i grenselandet mellom habilitering og psykisk helsevern.

Det psykiatriske innsatsteamet er etablert ved Nordlandssykehuset jobber ambulant. De reiser ut til brukerne i deres boliger. Erfaringene teamet har fått ved å legge til rette for et godt hjelpetilbud for en liten gruppe mennesker med lettere grad utviklingshemning og store og sammensatte funksjonsvansker (dette kan være tilpasningsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og ulike psykiske vansker), er interessante.

Gruppen vi snakker om møter store utfordringer i livet sitt og er ofte sterkt utsatt for marginalisering og overgrep. Spørsmålet er om hvordan hjelpen kan organiseres, for å fange opp menn og kvinner som lever i svært vanskelige livssituasjoner og til dels har lite fungerende og tilpasset bistand rundt seg.

Med bakgrunn i sin erfaring med personer med utviklingshemning og store sammensatte vansker, undrer de seg om i hvilken grad man kan forvente at en endring med forankring i lov vil gjøre det lettere for kommunene og spesialisthelsetjenesten å få til effektive koordinerte tjenester for disse menneskene.

Setter lupen på ulike problemstillinger

Målsettingen med rapporten er å tydeliggjøre faglige, etiske, økonomiske og juridiske problemer.

Se detaljene

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har lagt ut «Rapport med bakgrunn i erfaringer fra pasienter i Helse Nord; Nordland, Troms og Finnmark» i sin kunnskapsbase.
Les den her.

Psykiatrisk Innsatsteam
  • Et ambulerende team ved Nordlandssykehuset som arbeider med utredning/ kartlegging, behandling/ oppfølging, veiledning og kompetanseheving i forhold til mennesker med utviklingshemning, som i tillegg har store og sammensatte vansker, som atferdsutfordringer og/eller psykiske vansker.
  • Yter slik virksomhet i hele Helse Nord sitt geografiske nedslagsområde; det vil si Nordland, Troms og Finnmark.

Kommenter:

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov psykisk.utviklingshemmede rusproblem.og.psykisk.lidelse rapport bolig

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen