Publisert: 29. november 2013.   Endret: 25. september 2017
arbeidsgiverlos

VERDIFULL KUNNSKAP: Arbeidsgiverlosene bidrar med dialogbaserte veiledningskompetanse og ekspertkunnskap på psykisk helse (ill.foto: www.colourbox.com)

Arbeidsgiverlos - positiv støtte til arbeidsgivere

Arbeidsgiverlos - positiv støtte til arbeidsgivere

En evaluering gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet viser at arbeidsgivere som samarbeider med arbeidsgiverlosene får økt kunnskap om psykisk helse.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert forsøket med arbeidsgiverloser. De konkluderer i sin rapport med at arbeidsgiverne er svært positive til samarbeidet med losene. De bidrar til økt interesse for - og mer kunnskap om - temaet psykisk helse i virksomhetene.

Ny type kompetanse

Arbeidsgiverne som har erfaring med arbeidsgiverlos, formidler gjennom spørreundersøkelser at dette er en kompetanse som ellers mangler både i virksomhetene og i støtteapparatet ellers. Arbeidsgiverlosene har kunnskap om psykisk helse, og de har veilednings- og rådgivningskompetanse. Dette gjør dem i stand til å gi ledere og personalansvarlige i bedrifter kunnskap om hva de selv kan gjøre i møte med ansatte som får psykiske helseplager. Bedriftene rapporterer at de anser arbeidsgiverlosen som kompetent støtte til ledelsen.

Losene har også bidratt til kompetanseheving på feltet arbeid og psykisk helse internt i NAV. Både ved NAV Arbeidslivvsentre og ved lokale NAV-kontor har det blitt økt fokus på temaet som følge av samarbeid med losene.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv

Forsøket med arbeidsgiverloser springer ut fra IA-avtalen, og er først og fremst et tilbud til virksomheter med IA-avtale. Spørreundersøkelsene rapporten er basert på, viser at kun svært få av de bedriftene som har vært i kontakt med losene, ikke har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv.

Rapporten peker klart i retning av at arbeidsgiverlosene yter en type bistand i virksomhetene, som går utover enkeltsaker. Deres innsats gir ledere og personalansvarlige kunnskap om psykisk helse i arbeidslivet, og supplerer dem med verkøty de kan bruke i sin lederrolle. De bidrar på denne måten i forhold til delmål 1 i IA-avtalen, som omhandler reduksjon av sykefravær og å hindre utstøting fra arbeidslivet.

Generelt viser rapporten at det foreløpig ikke ser ut til at losenes arbeid gir resulater i forhold til IA-avtalens delmål 2b, som handler om økt inkludering i arbeidslivet. Her vil det være et betydelig potensiale å jobbe videre med.

Samspillet mellom arbeidsgiverlos og arbeidsgiver

Rapporten fremhver den nye kunnskapen om feltet arbeid og psykisk helse som skapes i samspillet mellom arbeidsgiverlos og arbeidsgiver. Virksomhetene fremhever arbeidsgiverlosenes dialogbaserte veiledningskompetanse og ekspertkunnskap på psykisk helse. I fellesskap utvikles ny kunnskap og kompetanse.

Mindre fokus på sykdom

Et av hovedfunnene i rapporten er også at samarbeidet med arbeidsgiverlosene har ført til mindre fokus på diagnoser og sykdom, og mer på hvordan man kan møte ansatte med psykiske helseutfordringer. De har gitt ledere spesifikk veiledningsmetodikk, som kan tas i bruk for å hindre sykemelding og fravær fra jobb.

Videre anbefalinger

Forskerne ved Arbeidsforskningsinstituttet anbefaler å videreføre ordningen med arbeidsgiverloser. De argumenterer blant annet med at det erfaringsmessig tar flere år før et prosjekt gir full uttelling. I videreføringen bør arbeidsgiverlosene fortsette å gi alt fra kortvarig og lett tilgjengelig lavterskeltilbud, til langvaring, tett og fokusert oppfølging.

 

 

Arbeidsgiverlos
  • Forsøksordning som startet opp mot slutten av 2008, som en del av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse (2008-2012)
  • Etablert i syv fylker; Vest-Agder, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Telemark og Troms
  • Losene er ansatt ved NAV Arbeidslivssentre
  • Har særskilt kompetanse på arbeid og psykisk helse
  • Skal være en støtte til arbeidsgivere, der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og å inkludere nye medarbeidere.
  • Erfaringene har vært gode, og regjeringen ønsker nå å spre tilbudet til arbeidslivet i hele landet, gjennom at det opprettes en nasjonal veileder

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering evalueringer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen