Publisert: 29. november 2013.   Endret: 25. november 2015
PIC_0159 (2)2

VIKTIGE EGENSKAPER: En tydelig og engasjert leder verdsettes av de ansatte (Foto: Odd Volden)

God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne

God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne

God ledelse og fagutvikling har ikke bare betydning for brukere, men også for ansattes arbeidsevne

Bengt Fjeldbraaten og Steffen Torp er forfatterne av en artikkel, som på bakgrunn av en undersøkelse foretatt blant de ansatte i et bokollektiv for personer med psykisk utviklingshemming, beskriver forhold knyttet til ledelse, fagutvikling og arbeidsevne (Fjeldbraaten og Torp, 2013).

Undersøkelsen

Denne pilotundersøkelsen ønsket primært å belyse følgende problemstilling: Hvilke faktorer fremmer arbeidsevnen blant ansatte som arbeider med personer med nedsatt funksjonsevne? Dette ble kartlagt ved å undersøke, beskrive og tolke ansattes egne synspunkter med hensyn til hva som øker deres arbeidsevne.

Materiale og metode

Studien har et utforskende kvalitativt design. I tråd med flerstegsfokusgruppe-metodikk ble samme gruppe ansatte intervjuet to ganger. Undersøkelsen ble gjennomført på en arbeidsplass med 42 ansatte.

Arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsevne

Forfatterne tar utgangspunkt i at det sjeldent er én enkelt arbeidsmiljøfaktor som er årsak til problemer eller helseplager. Derfor bør et arbeidsmiljø sees i en helhetlig sammenheng.

I sitt arbeid med å hjelpe arbeidstakere tilbake i arbeid etter langtidssykefravær eller uførhet, benytter NAV begrepet arbeidsevne. Arbeidsevne kan i følge artikkelen defineres som individuelle og arbeidsmessige faktorer som er nødvendig for en persons evne til å takle arbeidslivet.

Faktorer som virker inn på den enkeltes arbeidsevne

En rekke faktorer virker interaktivt inn på den enkeltes arbeidsevne, deriblant: helse, kompetanse, verdier, arbeidskrav, sosiale relasjoner, venner, fritid og samfunn.

Forfatterne viser til at konklusjonen i en stor longitudinell studie blant finske kommunearbeidere (Ilamrinen, 2005), er at forebyggende helsearbeid i mindre grad bør fokusere på beskyttelse mot sykdom, og i stedet vektlegge bedret helse og arbeidsevne hos brukerne.

Faktorer som kan bidra til høy arbeidsevne

Artikkelen refererer til Almlid-utvalget (2010), som har påvist at følgende faktorer kan bidra til høy arbeidsevne: selvbestemmelse, godt klima i organisasjonen, mulighet for utvikling, jobbtilfredshet, tilfredshet med ledelsen, organisasjonstilhørighet, lave fysiske krav, gode arbeidsstillinger, lite støy og uro i arbeidsmiljøet og lave mentale krav.

Resultater av undersøkelsen

I hovedsak rapporterte informantene om høyt engasjement i jobben og om relativt høy arbeidsevne. I analysen som ble foretatt  i lys av problemstillingen, var de tilbakevendende temaene en tydelig og engasjert ledelse og fagutvikling.

Tydelig og engasjert ledelse

Bokollektivet har hatt samme leder gjennom flere år. Informantene beskriver leder som lojal og trygg, og i forhold til de ansattes arbeidsevne er de særlig opptatt av at hun oppfattes som engasjert og tydelig.

Fagutvikling mellom ansatte

En faktor som særlig syntes å bygge opp under informantenes høye arbeidsevne, er prosjektet med utvikling av detaljerte fagsystemer, som skal sikre at de ansatte jobber så likt som mulig. Selv om de fagansvarlige har hovedansvaret for å utvikle prosedyrene, er alle ansatte, uavhengig av yrke og stilling, involvert i prosessen.

Dette bidrar til fellesskap og åpenhet, og forsterker en velfungerende, støttende arbeidskultur. Denne kulturen bidrar i sin tur til økt tillit og trygghet hos de ansatte. 

Kilder:

Almlid K. (2010)  Arbeid for helse: sykefravær og utstøting i helse og omsorgssektoren. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.Informasjonsforvaltning; 2010.

Fjeldbraaten, B. og Torp, S.(2013) God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne. Fysioterapeuten, nr. 8, s. 18-23

Ilmarinen J. (2005) Towards a longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health..

Om forfatterne
  • Bengt Fjeldbraaten, fysioterapeut, helsefremmende rådgiver og master i helsefremmende arbeid, Lillehammer kommune. Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold (krediteringssted). Epost: Bengt.fjeldbraaten@lillehammer.kommune.no 
  • Steffen Torp, fysioterapeut og professor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold

Kommenter:

Mer om

yrkesgrupper bolig faglig.kvalitet arbeid.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen