Publisert: 14. november 2013.   Endret: 16. januar 2017
Åse Christiansen, Ruskonsulent v/Stavanger Universitetssjukehus - SUS Foto: Solrun E. Steffensen

ELDRE OG RUS: Åse Christiansen, ruskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus holder foredrag for fagfeltene rus og psykisk helse i kommunene i Nordland. Foto: Solrun E. Steffensen

-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!

-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!

Ruskonsulent Åse Christiansen oppfordrer helsepersonell til å våge å stille spørsmål om vanskelige og tabubelagte områder.

På Erfaringssamlingen for rus og psykisk helse i Saltstraumen i Nordland 13.-14. november holdt Åse Christiansen, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og ruskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus, to foredrag:

Bruke hverdagsspråk

I foredraget om å oppdage og interventere, trakk hun fram at økt bruk av alkohol i Europa de siste 15 år er en trussel mot folkehelsen (WHO). Hun mente at helsepersonell bør forsøke å snakke om rusvaner på en tydelig og konkret måte i et hverdagslig språk, slik at man når fram med budskapet og alminneliggjør hvorfor man tar denne samtalen.

Sykehuset - unik arena

Sykehus er en unik arena for tidlig intervensjon, mente Christiansen. Hun argumenterte med at de har en unik mulighet for å nå personer de ellers ikke kommer i kontakt med, og at de kommer inn på et mye tidligere tidspunkt ifht. bruk av rus enn man ellers ville gjort. Videre trakk hun fram flere argumenter:

 • Rusvurdering på sykehus er lett tilgjengelig og tidsbesparende
 • Pasienten/brukeren får informasjon om tiltak i kommunen og evt. henvisning
 • Mulighet for akutt vurdering i rusinstitusjon
 • Samhandling mellom nivåene

-Vi vet også at 60 % av de som ble henvist til rusvurdering i 2012 ikke hadde vært i behandling for bruk av alkohol eller andre rusmidler før innleggelsen, sa Christiansen. Det var altså sykehuspersonalet som intervenerte.

Problemområder

Hun trakk frem tall som sier noe om rusproblemet:

 • Hvert 8. dødsfall i Europa - i alderen 15 til 64 år - skyldes alkohol
 • 44 % økning i sykehusinnleggelser av rusrelatert årsak i Norge 1990-2010
 • 15-20 % av pasientene i somatisk avdeling er innlagt på grunn av rusrelatert lidelse      
 • 30-50 % av pasientene i psykiatrisk avdeling har rusrelatert lidelse

Hun viste til at forskning fra Stavanger, København, Oslo og Bergen peker på et økt konsum av alkohol siste 15 år og mer liberale holdninger til bruk av alkohol.

Rus og konsekvenser

Hun gikk gjennom ulike konsekvenser av nye alkoholvaner:

 • Foster – abort, misdannelser, mental sykdom
 • Barn   - omsorgssvikt, angst, traumer hos barn av rusmisbrukere
 • Familieliv – de følelsesmessige bånd og familiens funksjon forstyrres 
 • Arbeidsliv – sykefravær, redusert produksjon, skader, farlige situasjoner 
 • Fysisk og Psykisk helse – alkohol er knyttet til ca. 60 ulike sykdommer 
 • Ulykker, fall, skader, vold, brann, kjøretøy 
 • Dødsfall - 1500 pr. år er direkte knyttet til alkohol (SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning)  

Respekt - respekt - respekt 

I sitt foredrag gjentok Åse Christiansen ordet respekt tre ganger for å understreke hvor viktig det er å være ydmyk og respektfull. For å bevisstgjøre en person om hans eller hennes alkoholvaner, kan man på en ydmyk og respektfull måte spørre om pasienten vil fortelle om sin livssituasjon og årsak til innleggelsen.

-Husk at det kan være skambelagte årsaker som ligger bak innleggelsen i sykehus, som f.eks. vold i hjemmet, sa hun.

I praksis kan man vise respekt gjennom å takke! Her er noen eksempler:

 • Takk for at du lot meg få kontakt med deg!
 • Takk for at du åpnet deg og fortalte din historie!
 • Takk for at du prøver å få meg til å lytte og forstå!

Som helsepersonell er det lurt å jobbe med egne holdninger!

Dette sier Åse Christiansen, og siterer fra Per Fugelli; ”hver person blir syk på sin måte”, det gjelder å se hele mennesket.

Som helsepersonell er det nødvendig å filosofere over eget menneskesyn og egne holdninger og hvordan dette kommer til uttrykk i møte med pasientene.

Hvordan blir brukerne møtt av hjelpeapparatet?

Christiansen spør deltakerne  i erfaringsnettverket om "hvordan blir brukerne møtt av hjelpeapparatet?" og mener at det første møtet med hjelpeapparatet har stor betydning for den videre behandlingen og bedringsprosessen for den enkelte.

 • Møter vi dem som en «likeverdige»?
 • Avslører våre holdninger at vi er lei dem allerede ved innkomst?
 • Ble det første møtet slik at pasienten fikk tillit til oss?
 • Ble det første møtet vondt og til hinder for å oppsøke hjelp videre?
 • Møtte pasienten ansatte som formidlet håp om at endring er mulig?

Folkehelseperspektiv og praksisnærhet i utdanning av helsepersonell 

Åse Christiansen peker til slutt i dette foredraget på at utdanning av helsepersonell må baseres på folkehelseperspektivet og være praksisnær (case). Hun nevner at undervisning om rusmisbruk har liten plass i de medisinske og helsefaglige utdanningene, og at studier viser at manglende kunnskap om alkoholrelaterte helseproblem kan være en barriere for oppstart av samtaler om alkoholvaner. (IRIS-rapport 021,2007)

Her finner du begge foredragene:

 

 

 

Erfaringsnettverk for rus og psykisk helse i Nordland

Fylkesmannen i Nordland arrangerer årlig en erfaringssamling for fagfeltene rus og psykisk helse i kommunene. Årets samling er den 6.samlingen i rekken, og finner sted på Saltstraumen hotell. 

Målgruppe:

Ansatte i fagfeltene rus og psykisk helse fra Nordland fylkes 44 kommuner.

Tema:

Eldre og rus er et av mange tema på årets samling i Saltstraumen den 13.- og 14.november 2013.

 Fylkesmannen er representert ved disse fem personene:

 • Yngve Osbakk, rådgiver for psykisk helse
 • Fred Müller, rådgiver for psykisk helse
 • Sita Grepp, rådgiver for rus
 • Solveig Hovet, rådgiver for folkehelse
 • Berit Kjølmoen, rådgiver for omsorgstjenester
Åse Christiansen
 • Ruskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus - SUS, Helse Stavanger HF Rus-psykiatri-somatikkteamet.
 • Rus er et satsningsområde for Helse Vest, og Åse Christiansen er en av to ruskonsulenter som jobber med å identifisere helseskadelig eller risikofylt bruk av alkohol hos innlagte pasienter.
 • Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, sykepleiefaglig veileder, etterutdanning i gruppmetode og kognitiv terapi.
 • Har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk.

 

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse rusproblem.og.psykisk.lidelse foredrag helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen