Publisert: 27. februar 2014.   Endret: 19. desember 2017
Gutter spiller fotball

MER UTSATT: Gutter med psykisk utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn gutter i befolkningen for øvrig.

Psykisk utviklingshemmede utsatt for vold og overgrep

Psykisk utviklingshemmede utsatt for vold og overgrep

Den volden mennesker med psykisk utviklingshemming utsettes for, rammer dem der hvor de skulle følt seg trygge, og utøves av mennesker som står dem nære.

Rapporten "Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt" er laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og tar for seg vold og seksuelle overgrep mot personer med psykisk utviklingshemming. Kunnskapsoversikten trekker frem at desto alvorligere grad av psykisk utviklingshemming et menneske har, jo mer sårbar anses han eller hun å være når det gjelder å beskytte seg selv mot vold og seksuelle overgrep.

Ønsker å være som andre

Enkelte forskere og praktikere hevder at mange mennesker med psykisk utviklingshemming har et så sterkt ønske om å være som andre, at de kan finne seg i å bli behandlet dårlig, framfor å ikke være en del av relasjonen. Mennesker med psykisk utviklingshemming er også ofte opplært til å respektere andres meninger og handlinger uten kritisk refleksjon, noe som kan være en risikofaktor.

Forskning viser at kvinner med lett til moderat grad av utviklingshemming er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn kvinner med sterkere grad av utviklingshemming. En må imidlertid være bevisst betydningen av evner og muligheter til å kommunisere. Mennesker med alvorlig og svært alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, vil i liten grad være i stand til å kommunisere verbalt hva de utsettes for, og overgrepene kan forbi skjult.

Gutter med psykisk utviklingshemming er mer utsatt

Jo yngre et barn er, desto større er sjansen for at de blir utsatt for vold eller overgrep i sitt eget hjem, eller av en person de har en nær relasjon til. Mennesker med psykisk utviklingshemming utsettes i all hovedsak for vold og seksuelle overgrep fra noen de kjenner. Når det gjelder kvinner samsvarer dette med mønsteret for overgrep i den øvrige befolkningen, mens det for menn skiller seg ut.

Generelt regnes menn som mer utsatt for vold enn kvinner, og de utsettes oftere for vold utenfor hjemmet. Gutter med psykisk utviklingshemming er imidlertid mer utsatt for seksuelle overgrep enn gutter i den øvrige befolkningen. Samtidig utsettes også gutter med en psykisk utviklingshemming oftere for vold og overgrep i hjemmet og av noen de kjenner, enn gutter i befolkningen for øvrig.

De seksuelle overgrepene guttene utsettes for, utøves ofte av andre gutter eller menn med psykisk utviklingshemming.

Vold utøves i all hovedsak av noen den utsatte enten kjenner svært godt, eller har et følelsesmessig forhold til. Det kan være en de bor sammen med, eller noen som skal yte tjenester eller omsorg til dem.

Flere forskere hevder mennesker med psykisk utviklingshemming er mange ganger så utsatt for vold og seksuelle overgrep som befolkningen for øvrig. Forfatteren fremhever dog at en må være forsiktig med å konkludere, grunnet svakheter ved flere av studiene.  

Når det gjelder seksuelle overgrep er det imidlertid overveiende sannsynlig at mennesker med en psykisk utviklingshemming er noe mer utsatt enn befolkningen for øvrig. Studier har vist at omkring 80 prosent av kvinner med psykisk utviklingshemming utsettes for seksuelle overgrep på et eller annet tidspunkt i livet.

Avhengige av andre

Mange mennesker med psykisk utviklingshemming har en annen sosial og økonomisk posisjon i samfunnet enn den øvrige befolkning. Dette kan øke risikoen for å bli utsatt for vold. De er blant annet oftere avhengige av andre i hverdagen.  Dette gjelder særlig barn med psykisk utviklingshemming. De har en høyrere risiko enn andre barn for å utsettes for vold fra kjente eller støttepersoner utenfor familien, særlig i forhold til seksuelle overgrep.

Forskere hevder samtidig at det kan være belastende å ha et barn med psykisk utviklingshemming, både følelsesmessig og sosioøkonomisk. De vil ofte ha behov for ekstra omsorg og kan ha utfordrende atferd. Det er også vist at det kan være særlig vanskelig for foreldre å knytte seg følelsesmessig til et barn med en funksjonsnedsettelse. Dette vil være med på å gjøre disse barna ekstra sårbare.

Også i voksen alder kan nevnte faktorer gjøre seg gjeldende.  Mennesker med psykisk utviklingshemming kan ha utfordrende atferd, og mange har psykiske vansker, noe som kan påvirke tendensen til å bli utsatt for vold.

Svakere rettssikkerhet

Flere forskere mener at rettssikkerheten for mennesker med psykisk utviklingshemming er dårligere enn for den øvrige befolkningen.

Bevisførselen i saker om vold i nære relasjoner er generelt vanskelig, og det går ofte lang tid fra overgrep til anmeldelse. Kravene til bevis kan utgjøre et enda større problem enn for den øvrige befolkningen. Den utsatte kan ha vanskelig for å kommunisere verbalt på en måte som fyller kravene rettsaktørene har i en straffesak, noe som i seg selv utgjør en risiko for avvisning av saken. Denne risikoen vil øke i takt med svakhet av språk og kognitive ferdigheter. Barnehusene er tenkt å bistå for å bedre ivareta blant annet disse utfordringene.

Les hele rapporten.

Kilde:

Grøvdal, Yngvil (2013) Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge psykisk.utviklingshemmede vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen