Publisert: 17. mars 2014.   Endret: 20. januar 2016
barnesko

ET AV FUNNENE: Å være vitne til forlatte barn, alvorlig skadde eller døde kropper ble sterkere knyttet til PTSD enn det å selv ha vært eksponert for vannet eller ha opplevd tap av nære. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Tsunaminens følger for de involvertes psykiske helse

Tsunaminens følger for de involvertes psykiske helse

Om lag to tredjedeler av de norske tsunami-overlevende i Khao Lak oppfylte diagnostiske kriterier for en psykisk lidelse 2,5 år etter katastrofen. Fobier, depressive lidelser, PTSD og sosial angst var de mest utbredte lidelsene.

230 000 døde etter tsunamien i Asia i 2004. Av disse var det 82 nordmenn. Tsunamien påvirket i tillegg millioner av andre mennesker. Omkring 3500 nordmenn var i regionen på tidspunktet for katastrofen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en rekke studier etter Tsunamien i Asia i 2004. Studien Long term mental health effects of the 2004 tsunami, A prospective study of Norwegian tourists exposed to the disaster ønsket å kartlegge langvarige psykiske helsekonsekvenser etter katastrofeeksponering.

Mange hadde plager over tid

Studien fant en nær sammenheng mellom det de overlevende hadde opplevd og sett, og graden av psykiske helseproblemer i etterkant. Det var de som hadde vært direkte eksponert under tsunamien og de som hadde mistet nær familie, som hadde de høyeste nivåene av psykiske vansker i etterkant.

Flere av vanskene vedvarte over tid, og mange hadde fremdeles vansker 2,5 år etter katastrofen. Dette gjaldt i størst grad depresjonsvansker og PTSD.  

En fjerdedel fikk depresjoner

Gjennom dybdeintervjuer 2,5 år etter tsunamien, oppfylte 64 prosent kriteriene for en psykisk diagnose. Av disse personene hadde 81 prosent opplevd eksponering for bølgene, 43 prosent hadde blitt skadet og 24 prosent hadde mistet nære familiemedlemmer.

Forekomsten av psykiske lidelser i tillegg til PTSD, omhandlet for eksempel fobier, sosial angst og depresjon. Av de psykiske lidelsene en kunne se i etterkant, var det bare PTSD og depresjon som var relatert til det å få nedsatt funksjonsevne.

28 prosent av de som ble intervjuet etter 2,5 år hadde utviklet depresjoner.  Få av disse hadde imidlertid kroniske symptomer.

Flere utviklet varige symptomer på PTSD               

Flertallet av de norske turistene hadde relativt lave nivåer av PTSD- symptomer i etterkant av tsunamien, men endel fikk vedvarende symptomer. Etter 2,5 år hadde 36 prosent av de som var overlevende fra det hardt rammede Khao Lak fremdeles kriterier som oppfylte diagnosen. 

Funnene i studien tyder på at mange av de som hadde et høyt nivå av PTSD symptomer seks måneder etter tsunamien fortsatte å utvikle symptomer. Mange av de som opplevde trussel mot eget liv, tapte noen nære eller ble alvorlig utsatt på andre måter, utviklet varige symptomer.

Sterke predikatorer

Omkring halvparten av de som utviklet PTSD etter tsunamien, ble bedre i løpet av det første året. Bedringen var relatert til høyt symptomnivå seks måneder etter og emosjonell stabilitet hos den utsatte.

Det å ha vært vitne til død eller lidelse, eksponert for bølgene, tapt nære personer, tidligere trusselopplevelser, angst og lave nivåer av sosial støtte var de sterkeste predikatorene for PTSD seks måneder etter katastrofen. Dette er sammenfattende med tidligere studier etter naturkatastrofer.

Religiøs overbevisning

Eventuelle endringer i religiøs overbesvisning etter en naturkatastrofe var også en av faktorene studien ønsket å finne ut mer om. De fant at 87 prosent formidlet at de ikke hadde endret sin religiøse tro.

De som hadde vært eksponert for katastrofen i stor grad, var mer tilbøyelige til å rapportere om endring i religiøs overbevisning enn de som hadde vært mindre eksponert. Dette gjaldt både i forhold til det å få styrket og svekket sin religiøse overbevisning.

I forhold til PTSD og den generelle psykiske helsen etter tsunamien, var det ingen forskjeller mellom personer som betegnet seg som religiøse og de som ikke gjorde det.

Les hele rapporten her.

Kilde: Hussain, Ajmal (2011), NKTVS.  

 

Fakta
  • Alle nordmenn over 18 år som ble evakuert fra de tsunamirammede landene, ble invitert til å delta i studien.
  • Det ble gjennomført spørreundersøkelse 6 måneder og 2 år etter katastrofen. Henholdsvis 899 og 1180 deltok på disse.
  • 63 personer som hadde vært i Khao Lak i Thailand ble dybdeintervjuet  2,5 år etter tsunamien.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Kommenter:

Mer om

pårørende behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser doktorgradsavhandlinger ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen