Publisert: 21. februar 2014
Nordflanken - samarbeidsmøte 6 februar 2014 DSC01638
DIALOG MELLOM ETATER OG KOMPETANSESENTERE: Møte i Nordflanken 6. februar 2014.

Dialogmøte i Nordflanken – et samarbeid i nord

Dialogmøte i Nordflanken – et samarbeid i nord

Gruppen Nordflanken er sammensatt av representanter for Fylkesmannen, Bufetat, og kompetansesentre som jobber med folkehelse, rus og psykisk helse i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er samarbeid.

Fylkesmennene, Bufetat, NAPHA  og kompetansesentrene innen Folkehelse, Rus og Psykisk helse  i region nord møtes til utveksling av kunnskap og erfaringer. Formålet er å samordne innsatsen vi gjør for å sikre helhetlige og godetjenestetilbud i regionen.

Årlige dialogmøter i Nordflanken skal bidra til kunnskap- og erfaringsutveksling på tvers av embeter og kompetansesentrene. Formålet er å løfte, styrke og samordne oss for å løse samfunnsoppdraget vi har: å sikre at målgruppen får helhetlige og gode tilbud i regionen.

Tilgjengelige tilskuddsbrev

På årets møte, 6. februar 2014, var Helsedirektoratet v/ Kari Anne Fauchald og Ellen M. Paulsen invitert inn til dialog. Kari Anne Fauchald gav en orientering om arbeidet som gjøres i forbindelse med gjennomgangen av kompetansesentrene. Deretter var det forventninger Helsedirektoratet har til samarbeidet mellom de regionale kompetansesentrene og fylkesmennene, ved Ellen Paulsen.

Det kom innspill fra møtet om at det var ønskelig at alle tilskuddsbrev gjøres tilgjengelig, dette for bedre å koordinere og samarbeide der oppdrag er overlappende.

Helse Omsorg 21

Arbeidet og organiseringen av Helse Omsorg 21ble presentert av Tove Klæboe Nilsen v/Helse Nord.

En nasjonal strategiprosess

HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess, hvor en strategigruppe skal utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Dette arbeidet skal legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet innen sommeren 2014, og målet er at strategien skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet.

Merete Saus  Instituttleder v/RKBU Nord, drøftet hvordan Dialogmøtet kan bli en arena for samarbeid for å realisere målsetningene i våre virksomheter. Dette kan gjøres både gjennom konkrete oppgaver og felles forståelse av roller og funksjon som vi har i forhold til vårt oppdrag.

Nordområdefokus 

Videre hadde Merete Saus,  et innlegg som tok opp fjorårets spørsmål om hvordan man kan samarbeide bedre om kompetanseheving i region nord?

 • Er Nord-Norge for lite synlig på landsbasis når det gjelder kompetanse og utviklingsarbeid? Hva gjør vi i så fall med det?
 • Hvilke endringer skjer i kommunenes ressursbruk innen rus, psykisk helse og folkehelse? Hva er årsakene til endringene?
 • Hvordan er våre tjenester linket sammen, og på hvilken måte utfyller vi hverandre?

Hun trakk også fram betydningen av det å kvalifisere våre egne for å kvalifisere vår region.

Noen av dagens utfordringer

 • Dagens helse- og omsorgstjeneste er preget av et høyt kunnskapsnivå, men lavt opptak og bruk av ny kunnskap.
 • Samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten (inkludert fastleger) og kunnskapsinstitusjonene er dårlig utviklet.
 • Forskningsressursene er fordelt på mange fagmiljøer (små og spredte miljø)
 • Dagens utdanninger svarer i for liten grad på behovene i tjenestene, særlig i kommunehelsetjenesten
 • Brukermedvirkning og innovasjon står svakt i helsetjenesten og kunnskapssystemet.

Politikkutforming og samfunnsplanlegging på tvers av sektorområder er i for liten grad basert på kunnskap om folkehelse.

Noen vurderinger og behov

 • Mer forskning i kommunehelsetjenesten
  • I dag er det lite eller ingen ressurser øremerket forskning i kommuner fra sentralt hold. Kommunene bør  her ta et større ansvar for å legge til rette for forskning som ledd i kvalitetsutviklinger av tjenester i egen kommune.
 • Bedre datagrunnlag
  • Gode styringsdata for tjenesteutvikling og kompetansebygginger en utfordring i kommunene. Hva kan vi samle og bruke som data for å se kommunenes behov for hjelp og støtte? Å sørge for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i den enkelte kommune vil stå sentralt i dette arbeidet.
 • Bedre bruk av eksisterende kunnskap
  • Å arbeide med å samle, systematisere og formidle eksisterende kunnskap og praksis er en viktig oppgave.
 • Helsefagutdanningene må tilpasses morgendagens behov.
  • Tett dialog og utviklingsarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene er her nødvendig for å få utdannninger som svarer til kommunenes behov.
 • Behov for implementeringskompetanse
  • Implementeringskompetansen bør vektlegges og styrkes i arbeidsgruppen.
  • Implementeringsarbeid må ha følge med friske økonomiske milder for å ha nok gjennomføringskraft til å lykkes. Økt relevans og bedre forskning kommer ikke tjenestene til gode uten at resultatene blir gjort kjent og implementeres i praksis.

 

 

 

 

 

 

Nordflanken - samarbeidsgruppe i region nord

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark etablerte i 2010 et regionalt samarbeidsnettverk kalt «Nordflanken», som består av embetes rådgivere innen folkehelse, psykisk helse og rus. På Nordflankens møte i Vadsø i september 2012, bestemte de seg for å invitere de regionale kompetansemiljøene inn.

 • Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark
 • Barne-, ungdoms og familieetaten- Bufetat
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne - NAPHA
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge - KoRus-Nord
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern - SANKS
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -RVTS Nord og Helse Nord
Tema fra dialogmøtet i 2013

Det første samarbeidsmøtet ble arrangert av Fylkesmannen i Troms 23.januar 2013, og det var enighet om å fortsette med årlige dialogmøter.

Noen av temaene som kom opp:

 • Hva er målet og mandatet for samarbeidet mellom kompetansemiljøene og fylkesmennene?
 • Kan samarbeidet oss imellom skje via nettbaserte løsninger? I så fall hvilke?
 • Hva er felles for våre oppdrag?
 • Hvordan kan vi samarbeid bedre om kompetanseheving?
 • Er det aktuelt å lage en kompetansekartlegging for Nord-Norge innen de aktuelle fagområdene? Hva vil det kreve av ressurser, og hvordan skal det evt. gjøres?
 • Er Nord-Norge for lite synlig på landsbasis når det gjelder kompetanse og utviklingsarbeid? Hva gjør vi i så fall med det?
 • Hvilke endringer skjer i kommunenes ressursbruk innen rus, psykisk helse og folkehelse? Hva er årsakene til endringene?
Merete Saus, Instituttleder RKBU Nord var en av innlederne i møtet 6.februar 2014 Foto: Solrun Steffensen

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen