Publisert: 05. november 2015.   Endret: 13. november 2015
Recoverykort_refleksjonskort_Sandnes_kommune2

REFLEKSJONSKORT: Mestringsenheten i Sandnes kommune har laget refleksjonskort, som de ansatte jevnlig bruker for å reflektere over verdier, holdninger og egen praksis (foto: Steinar Trefjord)

Veileder for recoveryorientering av praksis

Veileder for recoveryorientering av praksis

Ved Mestringsenheten i Sandnes kommune ønsker man å jobbe mer recoveryorientert. Derfor har de utviklet en egen veileder for sine ansatte.

Til arbeidet med å implementere og fremme recoveryorientert praksis, har enheten utarbeidet en veileder med informasjon og oppgaver til de ansatte. Veilederen kan også være et nyttig verktøy for andre kommuner og tjenester som ønsker å jobbe systematisk med recoveryorientering av tjenestene.

"Recovery - en veileder for alle ansatte i Mestringsenheten" (Trefjord og Dahl, 2015) er ment å gi inspirasjon til faglige refleksjoner og god praksis. Den gir en kort presentasjon av recovery som filosofi og grunnlagstenkning, samt at veilederen inneholder oppgaver som skal hjelpe tjenestene og de ansatte til å fremme recoveryorienterte praksiser.

Recovery som felles faglig plattform

Mestringsenheten i Sandnes er en bydekkende enhet, som gir tjenester til voksne innen rus og psykisk helse. De har 145 årsverk og er fordelt på 10 avdelinger med ulike lokaliseringer i kommunen. I tillegg er det flere prosjekter knyttet til enheten.

De har bestemt at recovery skal være den felles faglige plattformen for alle deres tjenester.

Jobbe med verdier

Konkrete oppgaver og refleksjonsspørsmål rundt verdier og holdninger er sentralt i utviklingsarbeidet. Det skal jobbes både med ansattes egne verdier, og hva disse verdiene betyr for praksisutøvelsen. Ansatte utfordres til blant annet å spørre seg selv:

  • Er det de verdiene som betyr mest for meg som preger mine tanker og handlinger?
  • Hva hindrer meg evt. i å leve etter mine verdier?
  • Vet jeg hvilke verdier som er viktigst for brukeren jeg skal veilede?
  • Hvis jeg ikke ser framgang i brukerens recoveryprosess, kan det være fordi jeg ikke har gitt støtte på de riktige tingene?

Jakte på hva som betyr mest for brukeren

Med utgangspunkt i fem sentrale recoveryprosesser, skal de ansatte i Mestringsenheten i Sandnes bli mer bevisst på hvilke ressurser, styrker og erfaringer de selv har - erfaringer og styrker som også kan komme brukeren til gode. De skal også bli flinkere til å jakte på hva som betyr mest for brukeren.

De fem recoveryprosessene er:

  • Samhørighet: tilhørighet/deltakelse - være en del av samfunnet
  • Håp: optimisme om fremtiden, tro på muligheter for bedring/endring
  • Identitet: utvikle positivt syn på selv og identitetsutvikling uavhengig av sykdom
  • Mening: meningsfullt liv, finne mening i onde erfaringer
  • Selvhevdelse/empowerment: makt og myndighet i eget liv, ta ansvar for eget liv, lære seg å mestre symptomer

"Den kloke hjelperen i Mestringsenheten er på jakt etter den enkelte bruker sine verdier, ressurser, drømmer og mål." (Trefjord og Dahl, 2015)

Refleksjonskort

I veilederen er det også listet opp 22 punkter som kan gjøres om til refleksjonskort. Disse kan brukes til jevnlige diskusjoner og refleksjoner i personalgruppa. For eksempel kan man fast sette av 10 minutter på et personalmøte, allmøte eller lignende til å trekke ett refleksjonskort og diskutere dette. Det oppfordres til at man gjerne lager egne tekster, case eller spørsmål, i tillegg til de man finner i veilederen.

Hefte utgitt av NAPHA - et verktøy for praksisutvikling

I en av oppgavene i veilederen brukes heftet "100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell" som et verktøy for praksisutviklingen. Dette heftet er skrevet av Mike Slade og ble oversatt og utgitt på norsk av NAPHA i mai 2015. Både ledergruppa og tjenestestedene i Mestringsenheten utfordres til å velge ut 3 råd fra heftet, som man skal ha fokus på og jobbe særskilt med det neste halvåret.

Du kan lese mer om veilederen og hvordan den kan brukes i denne nyhetsartikkelen på napha.no

Kilder:

S. Trefjord og C. Dahl, "Recovery - en veileder for alle ansatte i Mestringsenheten", Sandnes kommune, 2015.

https://www.sandnes.kommune.no/mestringsenheten, hentet 01.10.2015.

Forside_heftet_100_råd4
En av oppgavene i veilederen er å bruke heftet "100 råd som fremmer recovery" til å velge ut 3 råd, som tjenestene vil jobbe særskilt med det neste halvåret. (Illustrasjonsbilde fra www.napha.no)
Veileder_Sandnes_kommune2
Veilederen gir grunnleggende kunnskap om recovery og inneholder oppgaver for å jobbe med recoveryorientering av tjenestene (illustrasjonsbilde av veilederens forside)

Kommenter:

Mer om

verktøy recovery tjenesteutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen