Publisert: 05. oktober 2015.   Endret: 05. oktober 2015
elektronisk veileder

ELEKTRONISK VEILEDER: Et mål med den nye, elektroniske veilederen er best mulig selvstendighet og deltakelse for brukerne. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Skal styrke selvstendighet og deltakelse

Skal styrke selvstendighet og deltakelse

Helsedirektoratet lanserte 1. oktober en elektronisk veileder som skal bidra til at brukere får tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov.

Målet med  den elekroniske veilederen er at beslutningstakere og andre som jobber med tjenester innen rehabilitering, habilitering og koordinering får tilgang til samme kunnskap og veiledning.

Nå sitt potensial

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester skal fremme mestringsevne og understøtte brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse. 

Noen viktige punkter i veilederen er: 

  • Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
  • Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.
  • Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.
  • Økt bruk av individuell plan og koordinator.
  • Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen.
  • Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. 

 

Habilitering og rehabilitering

Lovgiver har valgt å beholde begge begrepene habilitering og rehabilitering selv om definisjonen er felles, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3.

Det skyldes at det i tjenestene ofte skilles mellom habilitering og rehabilitering. Hvilket begret som brukes avhenger av målgruppen tjenestene er rettet til. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Ulikheter i metodisk tilnærming kan grovt inndeles i ny-læring og re-læring. (Helsedirektoratet.no)

Kommenter:

Mer om

verktøy offentlige.publikasjoner rehabilitering habilitering samhandling veiledning nyheter veiledere

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen