Publisert: 23. oktober 2015
Bengt Karlsson og Marit Borg

INTRODUSERTE NYTT RECOVERYPROGRAM: Professorene Bengt Karlsson og Marit Borg. Foto: Irene Wormdahl/napha.no.

Dronningen av recovery abdiserer

Dronningen av recovery abdiserer

Professor Marit Borg sier fra seg sin dronningtittel. -Det er de som har levd erfaring med personlig recovery som er dronningene og kongene av recovery, sier Borg.

Professor Bengt Karlsson ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har lenge titulert sin professorkollega Marit Borg som «dronningen av recovery».

Ga bort dronningtittel

På et seminar ved høgskolen 23. oktober sa Borg fra seg denne dronningtittelen, og gav den videre til alle de med levd erfaring med rus, psykiske helseproblemer og personlig bedring eller recovery.

-Det er jo de som har levd erfaring med psykiske vansker, rus og personlig recovery, som er de virkelige dronningene og kongene av recovery, sa Borg.

Program for recovery og deltakelse

HBV har laget et eget program for recovery og deltakelse. På seminaret «Recovery – hva så?» sto Karlsson i dag for den offisielle åpningen av programmet. Programmet kan sammenlignes med et policydokument eller et strategisk dokument, som beskriver et faglig satsningsområde ved Senter for psykisk helse og rus ved HBV. Med dette programmet ønsker HBV å:

  • fremme kritiske og mangfoldige blikk på recovery
  • fremme praksisnær og handlingsorientert forskning om recovery og recoveryorienterte praksiser
  • fremme kunnskap om hvordan utvikle recoveryorienterte praksiser
  • fremme kunnskap om praksiser som bidrar til deltakelse, sosial inklusjon og demokratisering i og av recoverybegrepet.

-Vi er særlig opptatt av å være kritiske til recoverybegrepet, og å støtte mange gode små og store prosjekter som forsøker å arbeide recoveryorientert, sier Marit Borg.

Det er viktig å synliggjøre og arbeide med forhold som innebærer barrierer i folks liv og de livsutfordringer de står ovenfor – både barrierer folk møter i tjenestene, stigma i samfunnet for øvrig. Programmet sier at både de som arbeider i og de som bruker tjenestene skal oppleve endringer i tjenestene.

Inkludering og deltakelse

Programmet for recovery og deltakelse vektlegger blant annet at perspektivene vi jobber med må utvides fra at recovery er en personlig prosess, til at det også handler om å leve i det samfunnet og den kontekst menneskene befinner seg i. Dette inkluderer levekår, samfunnsforhold og stigma. Et sted å bo, en jobb, et nettverk og penger å leve av er viktige faktorer. De ønsker også å få med borgerrettighetsperspektivet i dette, at alle mennesker uavhengig av rase, kjønn eller lyter skal ses på som likeverdige borgere i et samfunn. Alle skal ha de samme rettighetene, og det skal åpnes for for lik deltakelse for alle.

De som benytter helsetjenester må anerkjennes som medmennesker og likestilte samfunnsborgere. Inkludering og deltakelse er ord som går igjen fra flere som har brukererfaring her i dag. «Ingen beslutninger om meg tas uten meg», siterer Bengt Karlson fra primærhelsemeldingen. Endrings- og utviklingsprosesser handler om deltakelse, mestring og utvikling i den enkeltes hverdagsliv. Deltakelse handler om selvbestemmelse og valgmuligheter.  

Kan gjøre en forskjell

Flere engasjerte personer med egenerfaring reflekterte på seminaret over hvordan recovery kan gjøre en forskjell. Det kommer frem at for å gjøre en forskjell må det store endringer til på flere nivå og i mange systemer. Forskjellen må være større enn bare en liten endring av de allerede eksisterende tjenestene. Det må skje en maktforskyvning fra tjenesteyter til tjenestebruker.

Tommy Sjåfjell ved HBV og A-larm tenker at recovery kan gjøre en forskjell om:

  • Systemet tar bedringserfaringer og livserfaringer på alvor.
  •  Fagfolk og samfunnet støtter opp under tiltak som fremmer bedringer for den enkelte.
  • Fagfolk og samfunnet ser brukeren som den viktigste aktøren i eget liv.
  • Brukerens mål og ønsker for eget liv er retningsgivende for hjelpen som gis.
  • Hverdagsmestring, fremtidsfokus og gode relasjoner er nøkkelord for hjelpeapparatet.

Recovery i hele helsetjenesten

Instituttleder Lise Gladhus ved Fakultet for helsevitenskap, HBV, sa at programmet representerer en faglig spissing og et satsningsområde for høgskolen. Dette blir med over i den nye Høgskolen i Sørøst-Norge, når HBV ved nyttår fusjonerer med Høgskolen i Telemark. Videre ønsker hun at recovery ikke bare skal være en grunnlagstenkning som gjennomsyrer psykisk helse- og rustjenestene, men hele helsetjenesten.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen