Publisert: 12. november 2015.   Endret: 13. november 2015
COLOURBOX1245695

KOMMER: Video fra Boligsosial lederkonferanse, arrangert av Husbanken, KS og Kommunal- og moderniseringsdebartementet vil bli lagt ut i etterkant.

-Bolig først - det handler om verdighet

-Bolig først - det handler om verdighet

-Vi ser at boligen har stor innflytelse på den positive utviklingen hos mange, sa Petter Dahle, nestleder i NAPHA på Boligsosial lederkonferanse 12. november.

220 ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere i kommunene deltok 12. november på en nasjonal konferanse om bosetting av flyktninger og andre vanskeligstilte.

-Først og fremst handler det om verdigheten og opplevelsen av likeverd som henger sammen med det å ha et sted å bo, sa Petter Dahle, nestleder i NAPHA, som holdt et av innleggene.

-Bolig er grunnleggende

Målet for norsk boligpolitikk jf. Bolig for velferd (Nasjonal strategi forboligsosialt arbeid (2014-2020) er at alle
skal ha et godt sted å bo
.  Loven om kommunale helse – og omsorgstjenester sier dessuten at den enkelte borger skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

-Å ha et tilfredsstillende sted å bo er ansett som et grunnleggende menneskelig behov, og en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse, dette understrekes i FNs menneskerettighetserklæring, sa Dahle.

Disse har det vanskeligst

-Mennesker med alvorlige og langvarige rus- og psykiske helseproblemer er den mest vanskeligstilte gruppen på boligmarkedet, og utgjør en stor del blant de bostedsløse, fortsatte han.

Ca. 80% av de bostedsløse oppgir å ha rusmiddelavhengighet, og ca. 50% oppgir å ha psykiske helseproblemer. De med samtidige rus- og psykiske lidelser er gruppen som særlig har behov for en annen og bedre hjelp.

Hva kan kommunene gjøre?

Innenfor kommunenes helse- og sosialtjenester brukes store ressurser på boliger og botilbud.

De fleste trenger først og fremst en ordinær bolig i et vanlig boområde. Det er få som trenger tilrettelagte boliger. Det skal ikke settes noen krav til evnen til å bo for å kunne få en bolig, men hjelpetilbudene må støtte opp om og sørge for behandling og mestring i boligen.

-Denne tenkningen er rådende både i Norge og internasjonalt. Problemet er at hjelpetilbudene ikke henger med. Fortsatt gjelder trappetrinnstenkningen, som på mange måter er en utdatert tenkning i forhold til dette feltet, sa Dahle.

I stedet for først å få et lavterskel botilbud, deretter en treningsbolig og til slutt en varig bolig, kan direkte tilgang til en varig ordinær bolig, gi bedre resultat.

 

PETTER DAHLE, nestleder i NAPHA

Kommenter:

Mer om

bolig konferanser rusproblem.og.psykisk.lidelse nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen