Publisert: 15. oktober 2018
#1139587

Å lykkes med dialog og samarbeide mellom ansatte og brukere er mulig.

Brukermedvirkning på treffsteder

Brukermedvirkning på treffsteder

Et mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere er mulig, viser den første artikkelen i "En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer".

 Studien er basert på analyser av tre gruppeintervju med ansatte på ulike treffsteder på Vestlandet. Spørsmålet som blir stilt er hvordan ledelsen på treffstedene diskuterer brukermedvirkning med brukerne. 

To hovedfunn

1:Brukermedvirkning blir omtalt som et verktøy  for de ansatte på treffstedene for å spørre brukerne om råd og ønsker, samtidig som de ansatte tar de endelige beslutningene. For brukere blir brukermedvirkning  omtalt mer som en plikt enn en rettighet.

2: Brukermedvirkning  blir omtalt som et demokratisk samarbeid mellom brukere og ansatte på treffstedet - der flertallet bestemmer , og brukerne er i flertall.

Brukermedvirkning er lovbestemt

Lov om pasient og brukermedvirkning av 1999 slår fast at brukere har rett til medvirkning ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Kommunene har hovedansvaret for drift og finansiering, og de fleste kommuner har minst ett treffsted.

Samtidig som brukermedvirkning er lovbestemt, kan det være en utfordring å gjennomføre i praksis.

Treffstedene er sikkerhetsnett

-Et uformelt møtested hvor det er mulig å spise et enkelt måltid , ta en kaffe, møte andre,  og delta på aktiviteter. Møtestedene viser seg å være spesielt viktige for de som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Det politiske landskapet

Kommunesammenslåingen som er igangsatt vil sannsynligvis få konsekvenser for antall treffsteder, sier rapporten. En nyliberal tankegang forfekter også effektivisering og modernisering. For treffstedene kan dette få konsekvenser for driften. Nyliberalismen fokuserer på individets eget ansvar for blant annet helseproblem, arbeidsløshet og fattigdom. I et slikt bilde kan treffsted drevet av ansatte bli sett på som lite økonomisk og effektivt, i følge rapporten.

Konsultasjoner vs brukermedvirkning

Demokratiske prosesser står sterkt i Norge, og de ansatte sier at flertallsavgjørelser ofte blir brukt. Studien viser at treffstedene i stor grad tar med brukerne på råd, men at de ansatte på treffstedene allikevel til syvende og sist tar avgjørelsene.

Brukerne ønsker ansatte på treffstedene

Studien viser at brukerne føler en trygghet i å ha ansatte på treffstedene. De ansatte som ble intervjuet undrer seg litt over at brukerne ikke tar mere ansvar.  En forklaring kan være at brukere synes det er slitsomt å måtte "ta ansvar", og at det kanskje er de samme som stiller hver gang.

Grobunn for videre demokratisk prosesser

Analysen anbefaler at ansatte og brukere av treffstedene reflekterer over hvordan brukermedvirkningen kan forbedres. Studien slår fast at brukere ønsker treffsteder som drives av ansatte, og at treffstedene er en viktig del av hverdagen til mange.

Hele artikkelen kan leses her: DOI: 10.1080/09687599.2016.1139489

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet "En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer"

 Ph.d.-prosjektet er ledet av stipendiat Lill Susann Ynnesdal ved Universitetet i Bergen. Teamet bak prosjektet består av forskere og medforskere med fagkompetanse og erfaringskompetanse om psykososiale utforskninger og helse og velferdstjenester innen psykisk helsefeltet.

Treffsteder

Treffsteder/dagsenter/aktivitetssenter  er sosiale samlingspunkt. Treffsteder er en tjeneste som den enkelte kan velge å benytte seg av, og er ofte et lavterskeltilbud i regi av psykisk helse på kommunalt nivå eller av ideelle organisasjoner som Mental Helse.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning demokrati

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen