Publisert: 09. september 2016.   Endret: 22. februar 2018
Irland

Det er stor enighet på tvers av land om at de virksomme elementene i Housing First må ivaretas dersom man skal oppnå resultater. Fra venstre Petter Dahle (NAPHA/Norge), Coralie Buxant (Belgia), Pascale Estechandy (Frankrike), Tim Aubry (Canada) og Roberto Bernad (Spania).

Housing First en vinn-vinn-modell

Housing First en vinn-vinn-modell

-Housing First kan virke som en enkel modell, men resultatene er oppsiktsvekkende gode, mener Sam Tsemberis.

-En vinn-vinn-situasjon, som både deltaker og samfunnet nyter godt av, sa hovedtaler Sam Tsemberis da han åpnet Den andre internasjonale Housing First-konferansen i Irland i juli.

Konferansen samlet engasjerte deltakere fra Europa og Nord-Amerika. Den spant over ulike tema som modellens grunnleggende ideologi og prinsipper, dens vitenskapelige grunnlag, bruk av metoder og ikke minst hvordan modellen implementeres i ulike land. Konferansedeltakerne kunne delta på ulike workshops knyttet til disse og flere andre temaer. Fra Norge deltok blant annet Housing First-teamet i Bergen og NAPHA, som bidro med innlegg og paneldebatt.

-Alle er like verdige! 

Sam Tsemberis, grunnleggeren av Pathways to Housing, mener gamle tanker om at rusfrihet og behandling må være gjennomført før man skaffer bolig, er utdaterte.

-Da jeg nylig snakket med en Housing First-deltaker i USA, sa han at det var første gang på 11 år noen hadde tilbudt ham noe som helst, forteller Tsemberis.

Tsemberis advarer mot å tenke at hjemløse er resistente mot bistand. Realiteten er heller at de hjemløse ikke får god nok hjelp.

-Kategorisering av mennesker som ikke verdige eller verdige til å få fast bolig, bidrar til at hjemløshet forblir et problem. Alle er like verdige! Hjemløse er like unike som alle andre, det de har til felles er at de mangler et stabilt hjem, sier han.

Nye målgrupper

Tsemberis sier at modellen har vist seg så effektiv at den er tatt i bruk av flere store nasjonale organisasjoner i USA, blant annet the National Center on Veterans' Homelessness.

-Krigsveteraner er en utsatt gruppe i forhold til hjemløshet. Gjennom målrettet Housing First-arbeid har antall hjemløse veteraner sunket drastisk, forteller Tsemberis.

Modellen har også fått anerkjennelse i form av at den har blitt inkludert i det nasjonale registeret for evidensbaserte programmer og praksiser innen rus og psykisk helse i USA.

-Egen nøkkel

Et av de første landene i Europa som tok i bruk Housing First var Portugal. En sentral person i dette arbeidet er Josè Ornelas ved ISPA- University Institute i Lisboa. Ornelas forteller at deres erfaringer tilsier at det fungerer mye bedre når hjemløse flytter direkte til egen bolig, enn at de går veien via behandling og/eller midlertidige botilbud. Ornelas sier de hjemløse må bli tatt på alvor når de sier at det viktigste for dem er å få en fast bolig.

-For en person som har vært hjemløs over tid, er ikke klinisk behandling eller rådgivning om økonomi det viktigste. Mange er så slitne at de trenger å hvile - "lade batteriene" - og finne seg til rette med en ny situasjon først, fortsetter han engasjert.

Housing First har som mål å jobbe både på et individuelt nivå og et samfunnsnivå.

-Det virker myndiggjørende å få en egen nøkkel, adresse og en leilighet i et ordinært borettslag, sier Ornelas.

Housing First-teamet må jobbe på lag med deltakeren, men også med utleier og nabolag. Det kan være vanskelig å "være den nye i nabolaget", men kanskje spesielt utfordrende hvis man har vært hjemløs over tid. Ornelas' mener deltakeren må få hjelp til å fremheve sine styrker og talent, for eksempel innen praktisk arbeid eller å hjelpe naboer med ulike gjøremål. Dette er nettopp myndiggjøring i praksis.

Troskap til modellen

Erfaringer viser at Housing First fungerer på tvers av land og lokale kontekster. Modellen åpner opp for lokale tilpasninger, men den er samtidig tydelig på at de virksomme elementene må ivaretas dersom man skal oppnå resultatene man ønsker. Troskap til modellen blir derfor viktig.

En av workshopene på konferansen handlet om hvordan man har iverksatt Housing First i ulike land som Spania, Frankrike, Belgia og Norge, og erfaringene man har ved bruk av fidelity-skalaen (amerikansk versjon)som er utviklet for modellen. Blant innlederne på denne workshopen var nestleder i NAPHA, Petter Dahle. Han fortalte om erfaringene fra implementeringsarbeidet i Norge.

Nedenfra-opp-perspektiv

Til tross for at det åpenbart er ulikheter mellom europeiske land når det kommer til forhold som økonomi, demografi, levekår og kultur, så ser man samtidig store likheter i måten Housing First implementeres.

-I motsetning til en del andre statlige satsninger innen dette feltet, drives Housing First fram av et sterkt nedenfra-opp-perspektiv i mange land, sier Dahle.

Han viser til at det for eksempel ikke er utarbeidet nasjonale standarder eller egne kurs- eller opplæringstilbud for de som skal implementere modellen.

-Mye skjer på eget initiativ med stor grad av autonomi for lokal tilpasning og utprøving. Folk møtes gjennom nettverk og driver kunnskapsdeling på tvers av land og miljøer. Det er både styrker og svakheter med denne måten å gjøre det på, men man ser samtidig gode resultater i Norge og andre land. Det er både interessant og tankevekkende, sier Dahle.

Verktøy for selv-evaluering

Det er utarbeidet et selv-evalueringsverktøy som Housing First-team kan anvende for å skåre seg selv i forhold til fidelity-skalaen. Housing First-team i Spania, Frankrike og Belgia har tatt i bruk dette verktøyet, som like mye er et redskap for faglig refleksjon som måling av resultater. Dette kan være en fin bekreftelse på at det man gjør er riktig og en vekker i forhold til forbedringspotensial.

-Forhåpentligvis vil de første norske teamene ta i bruk verktøyet i løpet av høsten 2016, sier Dahle.

-Kategorisering av mennesker som ikke verdige eller verdige til å få fast bolig, bidrar til at hjemløshet forblir et problem, mener Sam Tsemberis. Foto: Siri Bjaarstad/napha.no arkiv.

Kommenter:

Mer om

housing.first bolig kvalitetsarbeid evalueringsmetoder foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen