Publisert: 07. oktober 2016.   Endret: 07. oktober 2016
Rose utenfor gitter

ETTER SONING:  Samarbeid med skole, NAV og arbeidsmarkedet for å planlegge og legge til rette for videre opplæring og arbeid etter løslatelse, er sentralt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer

Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer

Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår å styrke tilbudet til innsatte i fengsler om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Det kommer frem i den nye rapporten Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (2016), utarbeidet av Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse. og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Bakgrunnen for at oppdraget ble gitt er at undersøkelser viser at det er en meget høy forekomst av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer blant innsatte i fengsel.

Avgjørende bindeledd

Et prioritert tiltak som foreslås i rapporten er at tilbudet til innsatte om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør styrkes. For at de skal få tilbud i tråd med sin rett til helsehjelp er det nødvendig med en godt fungerende kommunal helse- og omsorgstjeneste i fengselet.  Denne tjenesten er et avgjørende bindeledd mellom fengselet, spesialisthelsetjenesten og hjemkommunen til den enkelte innsatte.

Samarbeid mellom etatene

Rapporten slår fast at det er behov for et styrket samarbeid mellom helsetjenestene og kriminalomsorgen. De viser til tiltak som kommunal helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorgen kan gjennomføre sammen. Rapporten peker spesielt mot å bruke samarbeidsavtalene, og nytten av å konkretisere disse i forhold til oppgaver og ansvar.

De har utarbeidet forslag til tiltak i egne vedlegg som du finner her:

Økt aktivitet etter modell fra Nederland

Rapporten viser til at antall innsatte som er i daglig arbeid, opplæring eller annen aktivitet skal økes, noe som er uttalte mål i strategien for kriminalomsorgens arbeidsdrift. For å oppnå økt aktivitet innenfor eksisterende ressurser har de sett til Nederland, for en modell som utnytter lokalene og bemanningskapasiteten i fengslene. I forbindelse med dette settes det i 2016 i gang piloter for å oppnå målene. Spesielt skal det legges vekt på økt aktivisering for sårbare grupper i fengsel.

Tilbakeføring til samfunnet

Mange innsatte har behov for arbeidstrening og yrkesopplæring under fengselsoppholdet, som kan kvalifisere dem til arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet etter løslatelse. Samarbeid med skole, NAV og arbeidsmarkedet for å planlegge og legge til rette for videre opplæring og arbeid etter løslatelse, er sentralt.

Å få muligheter til å bruke tiden i fengselet på meningsfulle aktiviteter, utdanning og yrkesopplæring gir struktur og opplevelse av mestring. Dette kan motvirke isolasjon og passivisering i fengsel. Aktivisering er begrunnet i rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.

Psykisk utviklingshemmede i fengsel

Rapporten viser til at det kan være grunn til å anta at lettere psykisk utviklingshemmede er en større gruppe enn man hittil har antatt, og at noen av dem trenger særskilt tilrettelegging. Dette kan du lese mer om i rapportens del 2, punkt 2.7.  

Kommenter:

Mer om

nyheter offentlige.publikasjoner rehabilitering psykisk.utviklingshemmede prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen