Publisert: 08. desember 2016.   Endret: 22. februar 2018
coaching1

NYTTIG COACHING: Arrangørene satte pris på besøket fra Dr. Sam Tsemberis. Fra Ellen Aarre fra Fylkesmannen i Rogaland, Dr. Sam Tsemberis fra Pathways to Housing, Jorun Fotland fra Husbanken, Petter Dahle fra NAPHA og Inger Karin Brekke fra Fylkesmannen i Rogaland. (FOTO: Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth/ NAPHA.)

Hjemløs, men ikke håpløs

Hjemløs, men ikke håpløs

-Housing First sine verdier er tuftet på å jobbe på lag med deltakerne. Da får vi frem ressurser både hos deltakere og ansatte!

Det sa Dr. Sam Tsemberis til ansatte fra åtte norske Housing First-team, da de nylig møttes for en coaching-dag i Stavanger. Dagen ble arrangert av Husbanken, Fylkesmannen i Rogaland og NAPHA. Ca. 60 personer deltok på coachingen.

For å gjøre coachingen mest mulig relevant hadde teamene på forhånd utarbeidet problemstillinger knyttet til utfordringer de står ovenfor i arbeidshverdagen. Disse ble presentert og drøftet i plenum. 

Sentrale utfordringer

Utfordringene knyttet seg blant annet til følgende: Hva skal man gjøre ved omfattende rusbruk og svært skadelig livsførsel? Hvordan kan man komme i posisjon til brukere som unndrar seg hjelp? Hvordan drive sosial integrasjon når naboer eller nærmiljø trekker seg unna?

Tsemberis serverte ikke løsninger, men fikk i gang refleksjoner og meningsutvekslinger.

Uante ressurser kommer til syne

Ifølge Tsemberis er det ikke en god strategi å fremtvinge innrømmelser fra deltakerne, for eksempel knyttet til dårlige rusvaner eller behov for behandling. Det er nødvendig å ta seg tid til å bli kjent med deltakeren.

-Alle har positive ressurser som er byggeklosser for videre arbeid. Deltakerne i Housing First skal være trygge på at de får hjelp så lenge de har behov for det. Dette skaper en trygghet som gjør at uante ressurser kommer til syne, understreket Tsemberis.

Respekt og forståelse

Han slo et slag for menneskelig kontakt, et smil eller en klem, og påpekte at det er viktig å stille seg dette spørsmålet: Hva skal til for at deltakeren føler seg verdsatt?

-Noen ganger er det viktig å hjelpe deltakeren med innkjøp av dagligvarer, transport til legen eller hjelp til å vaske opp. Det finnes ingen fasit. Den beste tilnærmingsmåten er den som virker, sa Tsemberis, som mener man ikke må være redd for at gjøre deltakerne blir for avhengige av hjelperne.

-Det å bli møtt med respekt og forståelse, er like viktig som all verdens teoretiske kunnskap.

Ikke bestem for deltakerne

Deltakere i Housing First har like unike ønsker og muligheter som alle andre. Det eneste fellestrekket er at de er hjemløse eller har vansker med å finne en ønsket bolig.

-I iveren etter å hjelpe, må vi vokte oss for å vite hva som et rett på vegne av deltakeren. Hvis alle prosesser skal gå fort, og vi leter etter en rask løsning, settes relasjoner i fare.

-All verdens teoretisk kunnskap kan ikke veie opp for samarbeid. Og samarbeid kan ødelegges dersom hjelpeapparatet trenger seg inn i den personlige sfæren til deltakerne i kraft av utdanning, teorier og ekspertise, fortsatte Tsemberis.

Med Nav på laget

Når bolig er på plass, sier de fleste deltakerne at de er ivrige etter å komme i gang med arbeid og aktivitet. Inger Karin Brekke, rådgiver for Fylkesmannen i Rogaland, slo fast at det viktig å spille på lag med NAV.

-Samarbeidet med NAV handler ikke bare om økonomiske stønader, men at NAV sammen med Housing First kan se på ulike måter å oppfylle ønsket om arbeid og aktivitet på. Tett samarbeid med arbeidsgivere, IPS- prosjekt og ulike former for tiltak er noen muligheter. Det er mange tilbud, men samarbeidet er nøkkelen til suksess, sier Brekke.

Påvirke strukturelle endringer

Tsemberis understreket også at økonomisk stabilitet, arbeid og aktivitet ikke kan undervurderes.

-Det er smertefullt å leve med dårlig økonomi over tid. Dersom vi skal ta empowerment på alvor, må også Housing First adressere den sosiale selvdelingen i samfunnet og prøve å påvirke strukturelle endringer der det er mulig, sa han.

Variasjoner av modellen

Housing First har spredt seg raskt over landegrenser. Med dette har det også dukket opp ulike varianter av den opprinnelige modellen. Både i Norge og andre deler av verden beskriver mange boligprosjekter seg som Housing First.

Tsemberis er glad for at modellen har spredd seg. Samtidig ser han en fare dersom biter av Housing First plukkes ut.

Essensielle prinsipper

På coaching-dagen viste han fram fidelityskalaen, som er utviklet for modellen.

-Housing First virker fordi man følger de sentrale prinsippene i denne skalaen. Prinsipper knyttet til valgfrihet, recovery og skadereduserende tilnærming er for eksempel helt avgjørende, påpekte dr. Tsemberis, som utfordret alle til å delta i en nettbasert quiz om fidelity-skalaen på slutten av coachingen. Hensikten med quizen var å få i gang refleksjoner.

Nyttig skala

Fidelityskalaen kan bli brukt både som en guide til evaluering av prosjekt og som et forskningsverktøy. Systematisk bruk av fidelityskalaen vil gi en økt forståelse av hjemløshetsproblematikk og av hvordan recovery-arbeid er en viktig del i dette arbeidet.

Inspirasjon i fellesskapet

Petter Dahle fra NAPHA fungerte som vert under coachingen og gjorde små oppsummeringer underveis. Han takket Dr. Tsemberis for hans evne til å løfte fram det humanistiske perspektivet i hjelpearbeidet, samt finne lys når problemstillingene ser som mørkest ut. 

Det handler ikke om å finne enkle svar eller perfekte løsninger, men like mye om å være til stede for hverandre. Å føle tilhørighet og å kunne være til hjelp for andre er grunnleggende menneskelig behov. Det må vi aldri glemme.

Kommenter:

Mer om

housing.first recovery empowerment reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen