Publisert: 14. desember 2017.   Endret: 14. desember 2017
8593770 stein

AKTUELT: Tilnærmingen kan brukes i forhold til alle typer psykiske lidelser, og for brukere med sammensatte lidelser og omfattende behov. Den har blant annet blitt brukt i rehabiliteringstilbud, med mål om tilbakeføring til arbeid. (Ill. foto: www.colourbox.com)

Ny terapiform med fokus på livskvalitet

Ny terapiform med fokus på livskvalitet

Aksept- og engasjementsterapi er i ferd med å få solid fotfeste i Norge. Tilnærmingen vektlegger brukernes opplevelse av livskvalitet og egenmestring framfor symptomreduksjon.

Ved Asker DPS er vi nå i startsgropa med å få i gang et fagutviklingsprosjekt om Aksept- og engasjementsterapi. Fokuset i denne forskningsbaserte tilnærmingen er på det friske i brukeren, heller enn på symptomer. Terapiformen har en likeverdig, respektfull og empatisk tilnærming til brukeren. Utgangspunktet er at alle individer har potensial til å påvirke sin tilstand gjennom sine valgte handlinger.

Modellen vektlegger pasientens autonomi.  Sentrale spørsmål er: «Hva er viktig for deg? Er du villig til å gjøre det som er nødvendig for å få til det som er viktig for deg?».

Kan anvendes av ulike yrkesgrupper

Nyere forskning tyder på at Aksept- og engasjementsterapi er like effektiv som kognitiv atferdsterapi. Tilnærmingen har vist effekt i oppfølgingen av brukere med en rekke psykiske plager, som for eksempel depresjon, blandet angst, tvangslidelser, psykose og rusavhengighet.

Aksept- og engasjementsterapi passer for alle, fordi modellen tar utgangspunkt i normal-psykologisk fungering.  Den kan utøves av ulike yrkesgrupper i psykisk helsevern, som psykologer, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og leger, og egner seg like godt i kommuner, som i spesialisthelsetjenesten.

Er som poteten, kan brukes til det meste

Tilnærmingen kan benyttes i møte med alle typer psykiske lidelser og for brukere med sammensatte lidelser og omfattende behov. Den har blant annet blitt brukt i rehabiliteringstilbud, med mål om tilbakeføring til arbeid.

Den kan brukes i alt fra individuelle samtaler og selvhjelp, til gruppe- og miljøterapi. Tilnærmingen er kompatibel med flere andre tilnærminger, samt perspektiver som f. eks. motiverende intervju, elementer av kognitiv atferdsterapi og recovery.

Nytt fagutviklingsprosjekt

Ved Kongsberg DPS er det nå igangsatt et fagutviklingsprosjekt for å implementere Aksept- og engasjementsterapi ved døgnseksjonene.  Prosjektet har som mål å understøtte pasientenes bedringsprosess, ved å hjelpe pasientene til å forstå egne utfordringer med vanskelige tanker og følelser.

Videre er det et mål å hjelpe dem til å bli bevisst på hva som er viktig for dem, og å gjøre handlinger som hjelper dem å realisere dette.

Jobber bredt med terapiformen

Pasientene ved Kongsberg DPS har alle typer diagnoser, og mange har en sammensatt problematikk. KDPS valgte å satse på tilnærmingen, fordi den er egnet til mange typer diagnoser. De benytter modellen både i miljøterapi og i individuelle samtaler. På døgnseksjonen og i dagbehandlingstilbudet gis det gruppeundervisning i tilnærmingen. Det jobbes også for å utvikle en pasientperm med skriftlig materiale egnet til modellen.

Gode erfaringer med modellen i Vestre Viken

Tidligere er det gjennomført et fagutviklingsprosjekt med Aksept og engasjementsterapi i en seksjon for pasienter med rus og psykiske lidelser i Vestre Viken. Modellen ble benyttet i både individuelle samtaler, gruppesamtaler og i miljøterapi.

Man erfarte at tilnærmingen hjalp pasientene til å akseptere vanskelige følelser. Rusmidler fungerer ofte som en flukt fra indre ubehag og ytre belastninger. For mange som slutter med rusmidler føles livet meningsløst, og mange vanskelige følelser kan komme til overflaten. Tilnærmingen hjalp pasientene til å takle dette.

Prosjektet kan du lese mer om i Tidsskrift for psykisk helsearbeid volum 9 nr. 4 2012.

En artikkel om Acceptance and Commitment Therapy er publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 4, i desember 2017(lenken krever abonnement).

Aksept- og engasjementsterapi (Engelsk: Acceptance and Commitment Therapy)

Hovedmål: Å bistå brukeren i å kunne velge å leve et meningsfullt og vitalt liv og samtidig være villig til å akseptere det ubehaget som følger med å leve et slikt liv. Sentralt i tilnærmingen er det å unngå at vanskelige tanker forhindrer brukeren fra å gjøre det som er viktig for han/henne. Dette gjøres ved å støtte brukeren i følgende:

  • Være mer til stede i sine opplevelser her og nå, bl.a. ved bruk av mindfullnessøvelser.
  • Være villig til å ha ubehagelige opplevelser som man ikke kan endre, som for eksempel traume, tap.
  • Øve opp evnen til perspektivtakning på egne tanker, følelser og erfaringer. Dette gjøres gjennom øvelser og bruk av metaforer.
  • La egne kjerneverdier fungere som en guide og motivasjonskilde til å endre atferd. Fokusere på å øke brukerens bevissthet om brukerens verdier og identifisere verdibaserte handlinger.
Lær mer om Aksept- og engasjementsterapi
  • Via Facebook-siden «ACT Norge» kan du få nyttig informasjon og finne aktuelle kontakter innen fagmiljøet.
  • Det er mulig å melde seg inn i den internasjonale foreningen ACBS Chapter Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til gode artikler og videoer som hjelper deg med å komme i gang med å bruke tilnærmingen. Medlemskapet gir også lavere deltakeravgift på konferanser. Se: https://contextualscience.org/norway.
SEVILLA: Verdenskonferansen i Aksept og engasjementsterapi ble arrangert nå i juni i Sevilla. (Foto: Hilde Nybakk Nymoen)

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen