Dialogkonferanse om pakkeforløp psykisk helse og rus i Drammen

Den 12. september ble de tre første pakkeforløpene i psykisk helse og rus lansert. Fra og med 1. jan. 2019 får alle pasienter med rett til psykisk helsehjelp tjenestene i form av pakkeforløp.
Tid og sted

Scandic Hotel Ambassadeur Drammen

1. november kl 10:00 - 1. november kl 15:30

Arrangør: Vestre Viken

Målgruppe: Ledere og sentrale ressurspersoner i Vestre Viken HF og tilstøtende tjenestesteder i tilhørende kommuner.

Det endelige programmet kommer nærmere konferansen, men vi ønsker at dere allerede nå holder av datoen.

Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus er en storstilt politisk satsing. Hensikten er å bedre kvaliteten på tjenestene innen psykisk helse og rus ved at brukerne får gode og sammenhengende tjenester. Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelle pårørende og tjenestene uavhengig av nivå. Starten på pakkeforløp skjer i kommunen ved at henviser/fastlege vurderer behov for spesialisthelsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for måling og registrering av det videre pakkeforløpet. Kommune og fastlege er sammen sentrale aktører med likelydende ansvar både før, under og etter avsluttet pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.

I Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 fremheves samhandlingen som en sentral faktor for å lykkes:

  • ved henvisning: samarbeid og gjensidig drøftinger for å avklare behov for helsehjelp og tiltak
  • etter utredning: tilbakemelding til henviser og fastlege etter utredning
  • samarbeidsmøter: ved behov
  • avslutning i spesialisthelsetjenesten: planlegging for avslutning og avklaring av behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse bør gjøres så tidlig som mulig i forløpet

I Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU), 17.09.2018, ble det besluttet at dialogkonferansen 1. november markerer starten på samarbeidet om å innføre pakkeforløpene. Datoen er valgt så tidlig som mulig, dog i etterkant av implementeringskonferansen til HelseSørøst 18.10.20- hvor bare et begrenset antall kommuner er invitert. OSU har valgt ut to representanter til programgramkomité som skal samarbeide med representanter fra Klinikk for psykisk helse og rus i planleggingen av konferansen.

Konferansen vil bli en veksling mellom plenumsforedrag og gruppearbeid med refleksjon over noen sentrale problemstillinger mellom relevante samarbeidende parter. Målsetningen er å skape en grunnleggende felles forståelse om pakkeforløpenes betydning for endring av praksis, og for hvordan vi skal samarbeide om de endringene som skal skje.

Det er avsatt 3-7 plasser per kommune. Fra Vestre Viken stiller klinikkdirektør, avdelingssjefer, seksjonsledere og sentrale ressurspersoner.

Påmelding sendes samlet fra kommunene til Hans-Jorgen.Gylder@vestreviken.no innen 15.10.18.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...