Publisert: 04. desember 2018.   Endret: 11. desember 2018
Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022 (omslag) er vedlagt i denne artikkelen. 

 

Bredt samarbeid om selvmordsforebygging i Bergen

Bredt samarbeid om selvmordsforebygging i Bergen

Bystyret i Bergen har vedtatt en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Nært samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, helseforetaket, kompetansesentrene og foreningen LEVE blir viktig for å gjennomføre den.

LEVE Hordaland sendte i desember 2016 inn et innbyggerinitiativ til bystyret i Bergen om å gjøre et vedtak om en null-visjon for selvmord i Bergen. Bystyret gjorde slikt vedtak i mai 2017, og vedtok også at det skulle lages en Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018 - 2022 som et ledd i å nå visjonen. 

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, LEVE Hordaland, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og Helse Bergen HF. Det vil kreve et nært og godt samarbeid mellom disse for å gjennomføre den. 

Vektlagte grupper

Denne handlingsplanen legger særlig vekt på selvmordsforebyggende arbeid overfor barn, unge og eldre, samt flykninger og asylsøkere, etterlatte og funksjonshemmete.

Merk at personer innlagt i psykiatrisk behandling, innsatte i fengsel og leger og veteraner fra militære operasjoner er grupper med økt risiko for selvmord, men førstnevnte gruppe ligger utenfor den kommunale handlingsplanen, og sistnevnte foreligger det allerede en egen kommunal plan for.

Kompetanseheving og konkret forebygging

Planen legger opp til en rekke tiltak. 

Det vil bli tettere oppfølging av personer med selvmordsproblematikk. Planen har tiltak for barnehager, barne- og ungdomsskolene, videregående skole, universitet og høgskoler. Samtidig satses det bredt ved å styrke samarbeidet og tilbudet som gis gjennom frivillige organisasjoner.

Kompetanseheving er også viktig. Planen legger opp til å styrke kompetansen til leger og psykologer, og til ansatte ved Bergen legevakt og Senter for migrasjonshelse, og til ansatte i Bergen kommune.

Slik ble den arbeidet frem

Arbeidet startet med et innspillsseminar der en rekke offentlige og private aktører deltok. Det var blant annet et stort engasjement rundt barn og unge, og flere deltakere fra universitet og høgskoler, fylkeskommunen og frivillige organisasjoner. Seminaret hadde noen innledende foredrag, og deretter delte deltagerne seg i fem innspillsgrupper. Alle gruppene ble ledet av personer utvalgt fra LEVE. 

Innspillene ble samlet inn og arbeidet ble videreført i en bred arbeidsgruppe, der ulike kommunale tjenester deltok sammen med kompetansemiljøer, Helseforetaket, LEVE og Opplæringsavdelingen ved Hordaland fylkeskommune. Det viste seg raskt at deltakere gjerne ville bidra på sine fagfelt. Derfor ble gruppen tidlig delt i to, en for barn og unge og en for voksne og eldre. Igjen tok LEVE på seg å være sekretær i begge gruppene, mens jeg som ansvarlig for planarbeidet gikk litt mellom. Vi vektla at alle forslag til tiltak skulle være godt forankret i avdelingene som skulle gjennomføre dem.

Det viste seg at dette "forankringsarbeidet" faktisk ble mer tidkrevende enn det å skrive planen, men nå når vi står foran gjennomføringen er det svært verdifullt at alle er klare til å ta fatt. 

Iverksettes over fire år

Planen inneholder en del faktakunnskap, både nasjonalt og lokalt, og angir hvilke målgrupper vi særlig vil lage tiltak for. Planen oppsummerer også mye av det gode arbeidet som skjer allerede, og noe av det kan utvides til flere steder eller utvikles videre. Heldigvis hadde vi flere prosjekter vi kunne bygge på, både innen tjenestene til eldre og barn- og ungetjenestene.


Jeg kan gi noen eksempler. Bergen kommune og RVTS Vest har hatt et prosjekt i Arna bydel der personalet i hjemmesykepleien og sykehjem har gått gjennom kurset "Alderdom med trygghet". Kurset gir verktøy til å møte både vold i nære relasjoner og selvmordsfare hos eldre. Dette skal nå rulles ut i alle bydelene i Bergen, og 20 nye kursledere skal læres opp. 


Likeledes har en del av skolene i Fana/Ytrebygda byområde hatt et omfattende opplæringsprogram for nøkkelpersonell i barne- og ungdomsskolene, sammen med skolehelsetjenesten. Programmet vil bli kalt "Med livet på timeplanen". Dette skal rulles ut til alle skoler i Bergen over 4 år. Samtidig vil Hordaland fylkeskommune gjøre det samme i alle videregående skoler i samme områdene. Totalt er dette et stort løft og mange dagsverk vil gå med til opplæring hver år. 
For andre tiltak anbefaler jeg å lese tiltaksdelen av planen som ligger ved. 

Høringsrunden som var i juni  2018 gav mange svært engasjerte høringssvar, og mange av innspillene som kom inn ble også bakt inn i planen.

Planen skal iverksettes fram til og med 2022, og plangruppen er utvidet noe og omgjort til en ressursgruppe som skal følge og koordinere gjennomføringen.

Kommenter:

Mer om

selvmordsforebygging folkehelse kriser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen