Publisert: 31. januar 2019.   Endret: 06. februar 2019
Jone Solberg Vik

MESTRE SELV:– Uansett om du deltar på kurs, får individuelle samtaler eller bruker assistert selvhjelp på nett, vil prosessen innebære opplæring i bruk av egne ressurser, slik at du kan mestre utfordringene dine best mulig på egen hånd, sier psykolog og teamleder Jone Solberg Vik. FOTO: SOLRUN STEFFENSEN/napha

Utfyller de andre tjenestene

Utfyller de andre tjenestene

Kommunene Modum og Sigdal samarbeider om Rask psykisk helsehjelp, og ser det som et viktig og utfyllende tillegg til de øvrige tjenestene.

– RPH-tilbudet har ikke forstyrret eller vært i konkurranse med det øvrige tjenestetilbudet, men tvert imot bidratt til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunene, mener tidligere teamleder Egil Halleland.

Han får støtte fra Rask psykisk helsehjelps nye teamleder, Jone Solberg Vik, og virksomhetsleder for forebyggende tjenester i Modum kommune, Hilde Øverby. De peker på at RPH har et utstrakt samarbeid med både fastleger og øvrige kommunale tjenester som mestringsenheten, skoler, flyktningtjenesten, Frisklivssentralen og barne- og familietjenesten, i tillegg til spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere.

Interkommunalt samarbeid

Halleland er nå koordinator for SAPH - SamarbeidsArena Psykisk Helse, som har eksistert siden 2012, og som i tillegg til Sigdal og Modum kommuner og Modum Bad, nå også inkluderer kommunene Øvre Eiker og Krødsherad.

– Samarbeidet kom i stand naturlig siden de alle­rede hadde et ressurssamarbeid om folkehelse. Det er også satt i gang en prosess for å inkludere Krødsherad i samarbeidet, mens Øvre Eiker er en såpass stor kommune at de i tilfelle vil trenge et eget RPH-team, sier Halleland.

Ingen ventetid, gratis og lett tilgang

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til voksne og unge over 16 år med mild til moderat depresjon, angst, begynnende rusproblemer og søvnvansker. Teamet kan tilby både kurs, veiledet selvhjelp og individuelle samtaler, avhengig av brukerens ønsker og behov.

– Vi kommer gjerne inn i en startfase av en sykdomsutvikling, og det er også da vi kan oppnå størst effekt, sier psykolog og teamleder Vik.

Derfor er et bredt og tilpasset tilbud essensielt. Tilbudet er gratis og lett tilgjengelig, og man trenger ingen henvisning fra lege. Vik understreker imidlertid at de anbefaler et nært samarbeid med fastlege underveis, også hvis kontakten har skjedd uten henvisning. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. Vik peker på at det er et viktig mål å styrke både livskvalitet og arbeids- og aktivitetsevnen for alle som henvender seg, samt å forhindre langtidsfravær for dem som er i jobb eller skole.

Tverrfaglig samarbeid

Han er opptatt av at alt skal skje i samråd med bruker.

– Vi skal tilby tidlige og adekvate tiltak, og hvis RPH ikke kan gi et tilbud, fungerer vi som en «los» til andre, mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette er også i tråd med veilederen for tjenesten fra Helsedirektoratet, sier han.

Viktige forutsetninger for dette gode samarbeidet med andre parter har vært å ha god kunnskap og oversikt over hva som finnes av lokale helsetilbud, ulike selvhjelpstilbud og støttegrupper i kommunen.

– For personer uten skoleplass eller jobb, kan det også være behov for tett oppfølging fra NAV parallelt med behandlingen, sier Vik.

Dette er også i tråd med erfaringen fra Senter for jobbmestring, som viser at behandlingen blir mer effektiv når brukeren får hjelp til å håndtere symptomene enten i en reell arbeidssituasjon eller i en aktiv jobbsøkerprosess.

Lett tilgang for utsatte unge

For å nå ut til unge over 16 år forteller teamlederen at de har et tett samarbeid med både de videregående skolene i kommunen, mestringsenheten for rus- og psykisk helsearbeid og NAV.

– Vi jobber nå med å lage et kurs for ungdommene i samarbeid med skolehelsetjenesten. Kurset er for dem som har begynnende psykiske utfordringer. Kurset skal være første trinn på vår behandlingsstige og pyramide og spesielt tilpasset de unge, forteller Vik.

En fast dag i uka tilbyr RPH-teamet individuelle samtaler for ungdommene ved Åmot helsestasjon, i umiddelbar nærhet av den videregående skolen.

– Dette er et grep for å være mer tilgjengelig for utsatte unge, sier Vik.

 Trond Asmussen (t.h.) fra NAPHA på besøk hos Rask psykisk helsehjelp Modum

NAPHA PÅ BESØK: Trond Asmussen (foran t .h) fra NAPHA på besøk hos Rask psykisk helsehjelp Modum og Sigdal. F.v. teamleder Jone Solberg Vik, tidligere teamleder Egil Halleland og Hilde Øverby, virksomhetsleder, Forebyggende tjenester i Modum kommune.

Opptatt av å nå nye målgrupper

Folkehelseinstituttets kartlegging av de første RPH-pilotene i Norge viste at de strevde med å nå enkelte av målgruppene. Det gjaldt blant annet brukere med lavere utdanningsnivå og mennesker med innvandrerbakgrunn. Vik har imidlertid en opplevelse av at det har endret seg noe etter hvert som tilbudet har utviklet seg og blitt mer kjent.

– Våre kommuner, særlig Modum, har et lavere gjennomsnittlig utdanningsnivå enn landet som helhet. Vi opplever at brukergruppen vår reflekterer dette, og at den er mer sammensatt nå enn i oppstartsfasen, sier han.

De har også tatt grep for å nå dem som er mindre tilbøyelige til å oppsøke denne typen hjelp på egen hånd. Blant annet gjennomfører RPH-teamet årlig undervisning om psykisk helse for kommunens flyktninger, i samarbeid med flyktningtjenesten, helsestasjonen og Frisklivssentralen.

Folkehelseutfordring

Halleland bekrefter at Buskerud har flere kommuner med ekstra store utfordringer innenfor folkehelse. Noen trekk ved disse kommunene, sammenlignet med landsgjennomsnittet, er at en større andel av befolkningen har grunnskole som høyeste utdanning, og at en større andel er barn av enslige forsørgere – noe som utgjør risikofaktorer for dårligere psykisk helse. Kommunene har også høyt frafall i videregående skole, flere uføretrygdede samt mange med psykiske lidelser som behandles i sykehus, og stort forbruk av medisiner mot psykiske lidelser. Dette gjør det ekstra viktig å ha en psykisk helsetjeneste som kan ta tak tidlig.

– Lange ventetider kan føre til at problemer går fra vondt til verre, understreker Halleland.

Kurs og assistert selvhjelp

En stor andel av brukerne som kommer i kontakt med Rask psykisk helsehjelp i Sigdal og Modum, starter i dag med å gå på kurs. Oppdrift er et innføringskurs i kognitiv metode som går over fire uker. Deltakerne læres opp i bruk av teknikker og verktøy, og man jobber mye med normalisering av tanker og følelser. Kurset tar også opp temaer som utbredelsen av psykiske lidelser, grensesetting, kosthold, søvn, fysisk aktivitet og betydningen av arbeid og aktivitet for en god psykisk helse.

Foruten det planlagte kurset for ungdom i videregående skole, kan Vik fortelle at det også er planer om å utvikle et kurs for gruppen 18 til 30 år i samarbeid med NAV. I tillegg er RPH-teamet i gang med å bruke Assistert selvhjelp, som tilbyr nettbaserte programmer for angst, depresjon og søvnvansker.

– Erfaringene så langt er veldig gode, sier Vik.

Brukere som er motivert for denne typen selvhjelp, kan gjennomføre programmene enten før eller etter kurs, eller i stedet for kurs.

Han understreker at sjansen for at brukerne fullfører programmene er betydelig større hvis de blir fulgt opp via telefon underveis. Både kursene og assistert selvhjelp er effektive metoder for å nå en større del av befolkningen enn det som er mulig gjennom individuelle samtaletilbud. Det kan også være et riktigere tilbud for mange av dem som henvender seg.

– Mestre på egenhånd

Et viktig moment ved RPH-modellen er at den legger opp til at du som bruker selv deltar aktivt i behandlingsprosessen.

– Uansett om du deltar på kurs, får individuelle samtaler eller bruker assistert selvhjelp på nett, vil prosessen innebære opplæring i bruk av egne ressurser, slik at du kan mestre utfordringene dine best mulig på egen hånd, sier Vik.

Brukernes egen motivasjon for endring er selvsagt også helt sentral, og de ansatte i RPH-teamet er opptatt av å skape en tett samarbeidsrelasjon også med dem som deltar på kurs.

– Et sentralt spørsmål til deltakerne kan være: «De strategiene du bruker nå, er det strategier som hjelper deg på lang sikt?», forteller Vik.

– Er svaret nei, kan vi følge opp med å spørre: Er du da villig til å prøve ut noe som kan hjelpe deg på lang sikt? Slik bidrar vi til å skape en samarbeidsallianse med en felles målsetting.

Gevinst for mange

– Tilbudet fra Rask psykisk helsehjelp oppleves som en gevinst for blant annet fastleger, skoler og NAV fordi det dekker et behov for personer med milde til moderate psykiske problemer som tidligere sto uten noe tilbud – et tomrom, mener Halleland.

Vik og Halleland er ikke i tvil om at RPH-tilbudet har resultert i færre innleggelser på sikt og bidratt til at flere har kunnet stå i jobb og skole, i tillegg til å gi færre langvarige sykemeldinger og økt livskvalitet for den enkelte.

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen