Publisert: 06. februar 2019.   Endret: 06. februar 2019
Puslespillbrikker og hender

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Interkommunalt samarbeid til felles nytte

Interkommunalt samarbeid til felles nytte

Nord-Salten-samarbeidet, Fosen Helse IKS og Rask psykisk helsehjelp Modum og Sigdal viser at små kommuner sammen klarer å gi et tilbud som de ikke kunne gitt alene.

Det totale helsetilbudet i kommunene er styrket, mener Rask psykisk helsehjelp-teamene som har erfaring med interkommunalt samarbeid om å tilby denne lavterskeltjenesten.

For små alene

Mange norske kommuner er i dag for små til å kunne etablere Rask psykisk helsehjelp-team (RPH). I dag er det nærmere 50 RPH-team i Norge, og potensialet for flere team er stort, særlig om det utvikles interkommunale samarbeid flere steder. Gjennom slike samarbeid vil kommunene i større grad kunne tilby innbyggere et bredt og faglig godt tilbud, samt at det vil være positivt for rekruttering og for å beholde og utvikle kompetanse blant ansatte.

Kommunesamarbeid om å yte tjenester krever, i tillegg til fagkunnskap om RPH-modellen og metodene, også kompetanse om teamledelse og organisasjons- og systemforståelse. Kommunene må tenke helhetlig, og ulike tjenestetilbud må relatere seg til hverandre og være del av et større planarbeid. Bruk av IT-løsninger gir mulighet til å overkomme geografiske utfordringer, og anbefales.

Kommunene har stor frihet til å finne samarbeidsordninger med hverandre, men er regulert av kommuneloven. Det finnes flere samarbeidsvarianter, fra samkommunemodell og vertskommunemodell til samarbeid organisert gjennom aksjeselskap eller interkommunalt selskap (IKS). KS har gitt ut introduksjonsheftet Formelt interkommunalt samarbeid (KS, 2013), hvor en kan lese mer.

Tre ulike interkommunale samarbeidsmodeller:

Nord-Salten-samarbeidet

Nord-Salten-samarbeidet består av kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord, med i overkant av 6000 innbyggere til sammen. De samarbeider om RPH, psykolog i kommunen, FACT-team, familiemøte og BrukerPlan. Samarbeidet er foreløpig prosjektorganisert, men ifølge prosjektleder for Nord-Salten RPH, Erik Svendsen, jobber de for å få politisk vedtak på disse tjenestene.

En av grunnene til at de tre kommunene inngikk samarbeid, var at hver enkelt av dem bare hadde to–tre ansatte innen rus og psykisk helse. Dette gjorde dem, ifølge prosjektleder, sårbare ved blant annet ferie, sykefravær og dersom noen sluttet i stillingen. Små forhold gjorde også at brukere kunne møte på personer i egen familie eller nettverk når de tok kontakt med tjenesten. De fokuserer også på kompetanseheving på tvers av kommunene og involvering av politikerne og kommuneadministrasjonen i nye prosjekter.

RPH-teamet består av fem kognitive terapeuter, som har en prosentandel av sin jobb i RPH og resten innen andre psykisk helsetjenester i kommunene. Selv om de er teamorganisert, har de fortsatt sine arbeidssteder i hver sin kommune. De er også tilknyttet en psykolog som veileder dem. De bruker Skype for Business til en del møter.

Fosen Helse IKS

Fosen RPH er en tjeneste i Fosen IKS, som er et interkommunalt selskap bestående av seks kommuner på Fosen. Tilbudet Rask psykisk helsehjelp er et samarbeid med kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord. Tilbudet er en lavterskeltjeneste for innbyggere over 16 år i de fire kommunene, med til sammen omkring 14 000 innbyggere. De har kontorlokaler i tre av kommunene og tilbyr også telefonkonsultasjoner. Samarbeidet startet som et pilotprosjekt, men er nå et fast tilbud som del av ordinær drift. I 2017 hadde RPH-teamet 1,9 årsverk, fire terapeuter og en psykolog tilknyttet prosjektet. Intensjonen er at alle terapeuter skal ha minst 40 prosent RPH-arbeid i sin stilling. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs på tvers av kommunegrenser. De jobber for å være en fleksibel og tilgjengelig tjeneste for befolkningen.

De arbeider også for at flere kommuner skal bli en del av dette tilbudet, da dette i enda større grad vil gi mulighet til å øke antall årsverk, utvikle mer robuste team og sikre tilgjengeligheten for innbyggerne.

Fosen Helse IKS utvikler og drifter tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene, og som ofte krever spesialisert kompetanse. Fosen Helse IKS jobber for at regionen skal ha en langsiktig og helhetlig strategi for tjenesteutvikling til gagn for befolkningen. Den er en organisasjon i stadig endring hvor utviklingsprosjekter prøves ut, evalueres og eventuelt settes i permanent drift.

Samarbeidsarena for psykisk helse

Kommunene Modum og Sigdal har som en del av det interkommunale samarbeidsorganet Samarbeids Arena Psykisk Helse (SAPH) et felles RPH-team. Kommunene har til sammen over 17 000 innbyggere. Teamet har i dag 3,6 stillinger fordelt på fem terapeuter, med en psykolog i full stilling.

RPH-tjenesten er et kommunalt tiltak med spesialutdannet personell fra både Sigdal, Modum og spesialisthelsetjenesten ved Modum Bad. Tilbud rettes til alle over 16 år. Teamet opplever plasseringen ved Modum Bad som gunstig. Stedet gir rom for at man kan komme dit uten at det er synlig for mange. RPH-teamet har også et utstrakt samarbeid med fastleger, NAV, bedriftshelsetjenesten, flyktningtjenesten, mestringsenheten og øvrige helse- og sosialtjenester.

Det interkommunale samarbeidsorganet SAPH er et folkehelsesamarbeid som særlig fokuserer på psykisk helse. Samarbeidet foregår mellom kommunene Modum, Sigdal, Øvre Eiker og Krødsherad, Buskerud fylkeskommune samt Modum Bad. Til sammen har de et befolkningsgrunnlag på nesten
39 000. Øvre Eiker ble vurdert som for stor til å være en del av samarbeidet rundt RPH, mens Krødsherad kommune med sine rundt 2200 innbyggere er invitert inn. Formålet med SAPH er å skape et best mulig tilbud for befolkningen gjennom samhandling og god utnyttelse av kompetanse og ressurser. Koordinator i samarbeidsorganet SAPH, Egil Helleland, sier det er viktig å være bevisst på at det tar tid å få til strukturelt systemsamarbeid. Han mener RPH passer godt inn i samarbeidsorganet, og at det styrket kommunenes totale helsetilbud.

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen