Publisert: 05. juni 2019
regnbue 7076230

AKTUELT: Kursene er kunnskapsbaserte, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og interseksjonalitet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Inkluderende praksis fremmer god psykisk helse

Inkluderende praksis fremmer god psykisk helse

Økt kunnskap om og aksept for mangfold gjør det lettere for skeive å være åpne og trygge i møte med helsepersonell og hjelpeapparat. Rosa kompetanse gir kurs og opplæring.

– Dette er allmenne faktorer for oss alle. Vi har det bedre når vi ikke opplever å måtte skjule hvem vi er, sier Nanna Klingenberg og Charlotte Høibråten fra Rosa kompetanse helse og sosial.

Rosa kompetanse er organisert som fagavdelingen i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI er en interesseorganisasjon for lhbtiq-personer. Et universelt utformet helsevesen fordrer at man som helsearbeider har tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene man møter. 

Rosa kompetanse tilbyr derfor kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse- og sosialsektoren i hele landet.

Kunnskapsbaserte, praktisk anvendelige kurs

Kursene er kunnskapsbaserte, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og interseksjonalitet.

Rosa kompetanse helse og sosial belyser særlig forhold knyttet til psykisk helse, rus og minoritetsstress, da vi vet at disse faktorene i stor grad korrelerer med hverandre og er av betydning for menneskers helse og levekår.

Trengs det Rosa kompetanse i 2019?

Noen vil hevde at vi har kommet såpass langt nå, både med tanke på rettigheter, levekår og diskrimineringsvern for lhbtiq-personer, at det ikke er nødvendig med kursing om kjønn- og seksualitetsmangfold.

Selv om mange viktige endringer har skjedd de siste tiårene, viser forskningen at lhbtiq-personer fremdeles er overrepresenterte når det kommer til en rekke negative helse- og levekårsvariabler som mobbing, rusmisbruk, psykisk uhelse og suicidalitet.

– Det som også fremkommer av forskningen er at mange skeive kvier seg for å være åpne om sin identitet i møte med hjelpeapparatet, i frykt for å bli møtt på en dårlig måte. Dette gjør at mange ikke får den hjelpen de har både krav på og behov for, forteller Klingenberg.

Får aha-opplevelser

Rosa Kompetanse sitt mål er å forsterke ønsket praksis ute i feltet.

-Vi underviser derfor om hva inkluderende praksis og helsefremmende arbeid kan innebære i møter mellom minoritet og majoritet, og ikke minst hvilke implikasjoner dette kan ha for psykisk helse og rusbruk, forklarer Klingenberg.

De færreste ansatte som Rosa kompetanse treffer ute på kurs oppgir å ha hatt undervisning om disse temaene i sine respektive utdanningsprogram. Mange opplever å få noen aha-opplevelser under foredragene; «Det hadde jeg ikke tenkt på! Jeg trodde jeg var helt åpen og fordomsfri, men i dag har jeg fått noen nye innsikter» er noen av tilbakemeldingene.

Kunnskap er et av de fremste forebyggende verktøyene

Rosa kompetanse er nå fast inne på flere av profesjonsutdanningene. Klingenberg og Høibråten kan fortelle at studentene ofte kommer med tilbakemeldinger om at denne typen undervisning har vært etterlengtet.

De forteller videre at særlig kunnskapen om kjønnsmangfold og kjønnsidentitet har vært mangelfull i mange sektorer, og de er derfor veldig glad for at stadig flere kommuner nå inviterer Rosa kompetanse til fagdager og seminarer.

Samtidig har Rosa kompetanse de siste årene blitt innlemmet i en rekke handlingsplaner som stadfester at kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold er nødvendig i alle ledd av helse- og sosialsektoren.

– Kunnskap er et av de fremste forebyggende verktøyene mot diskriminering og uhelse, stadfester Klingenberg og Høibråten.

Faste kurs på Hadeland

Formålet med de kommunale og regionale handlingsplanene, er å igangsette tiltak som skal sikre en likeverdig offentlig tjeneste.

I region Hadelands handlingsplan er Rosa kompetanse blant tiltakene som nevnes, hvor Rosakurs er lagt inn fast hvert andre år for å sikre kompetanseheving til alle barnehage-, skole og helse- og omsorgsansatte.

Disse handlingsplanene er viktige fordi de sikrer at minoritetsspørsmål blir et fast systematisk ivaretakende arbeid og ikke personavhengig, for eksempel ved at noen helseansatte eller ildsjeler er mer opptatt av temaet enn andre.

Gir hjelpeapparatet bedre forutsetninger

I å sikre en reelt likeverdig helsetjeneste er Rosa kompetanse også opptatte av å løfte fram de interseksjonelle perspektivene og øke kunnskapen om sammensatt diskriminering.

– Menneskene vi treffer i jobbene våre kan være bærere av mer enn én minoritetsstatus, og kunnskap om interseksjonalitet er viktig innen helse- og sosialsektoren for å i større grad forstå den fulle konteksten pasienter og brukere befinner seg i, sier Høibråten.

På den måten gis også helsevesenet og hjelpeapparatet bedre forutsetninger for å tilby reelt likeverdige helsetjenester. Disse perspektivene er i tillegg noe helsepersonell ønsker seg mer av, sier Charlotte.

 

LHBTIQ
  • Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og queer.
  • Queer er en samlebenevnelse som kan brukes både om seksualitetsmangfold og kjønnsmangfold, queer er synonymt til det norske paraplybegrepet skeiv.
  • Skeiv/queer har en sterk historisk komponent bak seg og stammer opprinnelig fra queerbevegelsen.
  • For noen av oss oppleves også begrepet skeiv/queer mindre statisk.

KILDE: Foreningen FRI

Rosa kompetanse
  • Er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. 
  • Er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.
Nanna Klingenberg og Charlotte Høibråten fra Rosa Kompetanse

Kommenter:

Mer om

inkludering kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen