Publisert: 27. februar 2020.   Endret: 29. februar 2020
Anne Landheim (t.v.) og Ellen Hoxmark

TRENGER BÅDE FACT OG ACT: Forskningsleder Anne Landheim (t.v.) i NK ROP og NAPHA-leder Ellen Hoxmark gleder seg over stor økning i antall FACT-team. De håper det også kommer flere ACT-team, først og fremst i byene. FOTO: Roald Lund Fleiner / napha.no

Stor økning i FACT-team siste tre år

Stor økning i FACT-team siste tre år

61 oppsøkende ACT- og FACT-team finnes i Norge nå, mot 25 for under tre år siden. -Positiv utvikling, samtidig et stykke igjen til potensialet på rundt 120 team, sier forskningsleder Anne Landheim.

-Vi ser særlig en oppblomstring av FACT-team også i rurale områder, som er bra. Det har ikke nådd taket ennå, men det er en av de største tjenestereformene som svarer ut samhandlingsreformen, vil jeg si. Man jobber lokalbasert, og kommune og spesialisthelsetjeneste står sammen om å hjelpe personer med store og sammensatte psykisk helse- og rus problemer, sier Landheim, som har forsket på ACT og FACT i ti år ved NK ROP.

FACT-team tredoblet – ACT-team redusert

Både ACT- og FACT-team jobber oppsøkende mot mennesker med store psykiske vansker og rusproblemer. Hovedforskjellen er at ACT-team målretter hjelpen mot de med mest varig behov, som er de med psykoseproblematikk. F-en i FACT står for fleksibel, og betyr at disse teamene har en bredere målgruppe bestående av også de med et stort, men mer varierende, hjelpebehov. Mens antall ACT-team de tre siste årene har gått ned fra åtte til sju, har antall FACT -team økt fra 17 til 54.

Udekket behov i byene

-FACT-team dekker flere ulike brukergrupper, og trenger et befolkningsgrunnlag på minst 15 000. ACT-teamene trenger et grunnlag på rundt 40 000 innbyggere, fordi de retter seg mot en brukergruppe som det er færre av, sier Landheim.

Hun mener det trengs flere team i byene, og av begge typer.

-Da vil ACT-teamene kunne konsentrere seg om sin hovedmålgruppe, mens FACT-teamene kan dekke sin bredere målgruppe, sier hun.

I de rurale strøkene vil FACT-team kunne dekke et større spekter av målgrupper selv, fordi befolkningsgrunnlaget er lavere, ifølge Landheim.

Noen kan bli uten tilbud

NAPHA-leder Ellen Hoxmark støtter analysen om at utviklingen er positiv. Også hun peker imidlertid på behovet for å ikke bare opprette FACT-team, men også ACT.

-Vi må holde høyt oppe at det også bør være ACT-team. Faren er at de med sammensatte problemer, men som ikke har psykoseproblematikk, blir uten tilbud i byene, sier Hoxmark.

Felles ønske om flere team

Et godt utviklingstrekk er ifølge Anne Landheim det brede ønsket både politisk og faglig om flere team.

-Bent Høie nevnte FACT i sykehustalen sin i januar, og det viser et sterkt ønske fra helsemyndighetene om større utbredelse av tilbudet. I tillegg ønsker både spesialisthelsetjenesten og kommunene slike team, som reduserer de fragmenterte tjenestesystemene, sier Landheim.

Prøves ut på flere

Hun peker også på fremveksten av FACT-team for nye målgrupper.

-Det er kommet FACT for eldre, unge, rusavhengige og personer med sikkerhetsproblematikk. Så det skjer en spennende utvikling, som viser at FACT-modellen når flere med store og sammensatte problemer, sier hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen