Publisert: 04. juli 2020.   Endret: 04. juli 2020
NAPHA-leder Ellen Hoxmark

MANGE ARENAER: -Vi er blitt minnet på mulighetene som ligger i at psykisk helsearbeid kan utøves på mange arenaer, skriver NAPHA-leder Ellen Hoxmark. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Et lærerikt halvår for psykisk helse- og rustjenestene

Et lærerikt halvår for psykisk helse- og rustjenestene

Den underlige tiden vi har bak oss har vært vanskelig for mange, og styrket tilbudet for andre. Å ta med seg det beste videre blir viktig.

Sommeren er her, og vi har fått smake på litt normaltilstand etter en vår der samfunnet var i en lukket unntakstilstand. Denne våren har mange brukere av psykisk helse- og rustjenestene møtt sine behandlere på nye måter, gjennom telefon- og videosamtaler, eller ute i friluft med avstand. Samtidig har mange som jobber i tjenestene fått nye arbeidsdager, med hjemmekontor og mye videobasert oppfølging og behandling. Ledere har hatt et særlig ansvar for å tilrettelegge for et godt og forsvarlig tjenestetilbud innenfor rammen av tilstrekkelig smittevern og beredskapsplaner.

Hva brukerne sier om endringene

Noen svar på hvordan endringene har vært for brukerne får vi i den nettbaserte undersøkelsen som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gjennomførte i begynnelsen av mai, blant mennesker som har egenerfaring med psykiske helseplager og rus. 

Denne undersøkelsen viste at de aller fleste som hadde et lavterskeltilbud før koronaen opplevde at tilbudene ble stengt. For mange er lavterskeltilbudene en erstatning for venner, familie og nettverk, og en stenging av disse tilbudene har vært krevende. Hvordan utrygghet knyttet til transport kan forsterke isolasjon, var et annet viktig funn. Mange kjører ikke bil, og kollektivtilbudet var mindre tilgjengelig enn ellers. Selv om en del fikk hjelp gjennom telefon- eller videosamtaler, svarte mer enn halvparten at overgang til telefon eller videosamtaler hadde gjort at de fikk det litt eller mye verre. Fremover blir det viktig å forstå hvordan videosamtaler erfares.

Forbedringsområder og gode eksempler

Gjennom en undersøkelse fra SINTEF er vi gjort oppmerksomme på til dels store variasjoner i hvordan tjenestene har innrettet seg og tatt i bruk nye former for oppfølging. For mange har det vært utfordrende å klare å opprettholde et godt nok tilbud til brukere med behov for helthetlige og sammenhengende tjenester, og deres pårørende.

Erfaringskompetanse.no påpeker at mange kommuner ser ut til å ha dårlige rutiner og strategier for nettbasert behandling og veiledning. Her ligger det et utviklingspotensial.

På den annen side har vi i NAPHA skrevet om mange ulike gode initiativer for å sikre et godt tilbud til brukerne. Noen eksempler er digital samhandling i FACT Ofoten, et lavterskeltilbud som ringte 300 brukere for å gi koronatilpassede tjenester, Walk and talk-tilbud til pårørende og et digitalt kurs i depresjonsmestring som ble godt mottatt av deltakerne.

Påvirket samarbeid

SINTEF-undersøkelsen viste også at mange har erfart at samarbeidet mellom ulike enheter internt i kommunene har fungert bedre enn før, samtidig som en del har erfart at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten på noen området er svekket.  

NAPHA har samtidig sett eksempler på gode initiativ til samhandling og samarbeid mellom brukere og fagpersoner, private og offentlige tjenester, mellom ulike tjenestenivå og mellom psykisk helse- og rustjenester.

Noen eksempler på gode initiativer fant vi i Ålesund, som tok grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og i Nord-Gudbrandsdalen, hvor man opplevde styrket samhandling under Covid-19-krisen.

Hva vi har lært, så langt

VI har lært at godt psykisk helsearbeid kan utøves gjennom et mangfold av tilnærminger. For noen kan mer kontinuerlig og fleksibel kontakt gjennom kortere telefon- og videosamtaler oppleves som bedre hjelp enn faste ukentlige samtaler på et kontor, og gi en ønsket fleksibilitet. For andre er det ikke slik.

Vi er blitt minnet på mulighetene som ligger i at psykisk helsearbeid kan utøves på mange arenaer, som ute i naturen, og på andre arenaer der folk lever sine liv eller hvor brukerne ønsker å møtes. Det er tegn som tyder på at samhandlingen innad i kommunen flere steder oppleves som bedre. Her er det verdt å se på om erfaringer fra beredskapsarbeidet kan tas med over i ordinær drift, og om det er måter man samordner seg på i en krisetid som man kan lære av.

Samtidig er det tilsvarende tegn til at samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten oppleves som mer krevende enn vanlig. Det kan være grunn til å tro at samhandling der det er gått opp gode samarbeidsforhold i roligere tider, fungerer bedre også i krisetider. Vellykket samhandling handler om gode strukturer, men samtidig er faktorer som felles kultur, språk, verdigrunnlag og gjensidig respekt og anerkjennelse kanskje minst like viktige.

Samhandling er vanskelig og viktig. Nå har vi hatt en smittedugnad. Jeg vil foreslå en samhandlingsdugnad hvor vi tar med oss de gode initiativene vi har sett i det siste, og erfaringene fra situasjonen vi har vært i.

Digital fremtid

Vi i NAPHA har den siste tiden jobbet mye med å dele kunnskap gjennom nettsidene våre. Dette har blitt mye lest, og forhåpentligvis har det vært nyttig for dere. Samtidig har vi jobbet med å legge om vår øvrige aktivitet på digitale plattformer. Til høsten vil dere for eksempel kunne følge opplæringen i ACT og FACT digitalt.

Jeg vil gjerne oppfordre dere til å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Nå er det ferietid, og det blir litt roligere fra vår side en stund. Til høsten kommer det nye utgaver av nyhetsbrevet.

Jeg ønsker dere alle en god sommer!

Kommenter:

Mer om

kompetanseutvikling koronakrisen korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen