Hopp til meny

ACT/FACT-team

I 2009 startet Helsedirektoratet en satsing mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som i liten grad nås av eksisterende helsetilbud. Tilskudd til etablering og drift av oppsøkende ACT-team er en del av satsingen.
a ksandthumb2969

HUMØRFYLT, ENGASJERT OG MED STOR ARBEIDSKAPASITET: ACT-team Kristiansand,f.v.:Maria Cecilie Lindtveit, Trond Axel Skjæveland, Valborg Homme, Øystein Klovning, Jon Audun Hovda, Ove Lunden, Lene Tveiten og Victoria Sønsteby Verås.(FOTO: Marianne Rønberg)

ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”aktiv oppsøkende behandling”. FACT står for Fleksibelt ACT og er i hovedsak utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT og case-management.

14 team – og nye team planlegges etablert

I Norge finnes 8 ACT-team og 6 FACT-team, fordelt på 9 fylker.

Se oversikt fra 2014 over etablerte og planlagte ACT og FACT - team 

For å få tilskuddsmidler til etablering av ACT-team skal prosjektene etablere forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten (DPS) og førstelinjen (bydeler eller kommuner).

Nytt opplæringstiilbud ACT/FACT-modellen

Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) vil starte en opplæring i ACT/FACT-modellen. Tilbudet er for de som får tilskuddsmidler, og målgruppen for opplæringen er ansatte i nyetablerte team, nye ansatte i etableret team og etablerer av planlagte team.

For mer informasjon:

Ønskes hospitering?

Har du planer om å etablere et tverrfaglig oppsøkende behandlingsteam etter ACT eller FACT – modellen kan det være smart å kontakte et team for informasjon og veiledning. Mange av teamene har vært i drift i flere år og har skaffes seg mye kunnskap og erfaring od de er klare for å ta imot besøk og hospitering. 

  • Kontaktinformasjon til teamene finner du her 

Evaluering av ACT-team ferdig

ACT utprøvingen i Norge er blitt evaluert av Akershus Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Evalueringen viser at ACT-teamene bidrar til at brukerne opplever bedring på flere livsområder. I tillegg viser evalueringen at antall oppholdsdøgn og oppholdsdøgn på tvang ble mer enn halvert to år etter inntak i ACT-team sammenlignet med to år før inntak i teamene. 

  • Anne Anne Landheim, prosjektansvarlig for ACT-evalueringen anbefaler at ACT-team bør videreføres og etableres andre steder i Norge. Les mer her.

På brukerens arena

ACT og FACT-teamene er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser/problemer. 

Teamene skal sikre brukerne en kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet,

Brukerne er spesielt fornøyd med den oppsøkende arbeidsformen til ACT-teamene og beskriver relasjonen med sin nærmeste behandler som «svært god», viser en ny undersøkelse om brukeres erfaringer med ACT-team.

Stort spekter av tjenester

ACT og FACT – teamene jobber etter klare retningslinjer (fidelity) for sammensetning, bruk av kunnskapsbaserte metoder og recovery-tekning.  

Teamet skal være tverrfaglig sammensatt, og bestå av helse- og sosialfaglig personell: Lege/psykiater, psykolog, vernepleier/sykepleier, sosionom/ergoterapeut og merkantil ansatt. I tillegg til kjernebemanning skal ACT-teamet ha spesialistbemanning bestående av bruker-, arbeids- og russpesialist.

Teamet skal ha kompetanse i å gi ulike typer tjenester som brukerne har behov for, blant annet medikamentforskrivning, kognitiv terapi, rehabiliteringstjenester, integrert behandling av rus- og psykiske lidelser og andre tjenester rettet mot arbeid, fritid, familie og bolig.

ACT- og FACT håndbok

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ga i desember 2013 ut en revidert utgave av ACT-håndbok. Denne håndboka gir en beskrivelse både av ACT og FACT, og den presenterer både den amerikanske fidelityskalaen for ACT-team (TMACT) og den nederlandske FACT-fidelityskalaen.

  • Se omtale av begge ACT-håndbøkene på napha.no

For å beskrive FACTnærmerer fikk Helsedirektoratet i 2013 laget en norsk kortfattet innføring i modellen.

NAPHAs rolle

Siden 2009 har NAPHA, på oppdrag fra Helsedirektoratet, bidratt til opplæring- og nettverksetablering for ACT og FACT-team. 14 seminarer for prosjektledere, teamledere og teamansatte er arrangert i løpet av denne perioden.

Innledere på disse seminarene har vært forskere, klinikere og andre fagpersoner fra kompetansemiljøer i Norge, Danmark og England og ikke minst fra teamene selv.

Stafett på nett

I perioden mars-desember 2012 delte ACT-lederne sine erfaringer i en ACT-stafett på napha.no. Hvert team har sine lokale utfordringer, men det er likevel noen felles trekk man kan se ut fra uttalelser på stafetten.

Egen temaside

På vår kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no er det opprettet en egen temaside om Oppsøkende team. Her finner du artikler, reportasjer og praksiseksempler om ACT/FACT-team.

Kontaktpersoner i NAPHA

Prosjektleder Gaute Erik Strand, tlf 94 18 18 60, gaute.strand@napha.no 

Faglig rådgiver Irene Wormdahl, tlf. 47 26 63 76, irene.wormdahl@napha.no 

Hopp til meny