Hopp til meny

Ellen Hoxmark

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Finnmark)

Telefon

+ 47 957 76 393

Fax

Biografi

Jeg er psykolog og spesialist i klinisk arbeid med voksne. De fleste av årene som psykolog har jeg jobbet i Tromsø i akuttpsykiatrien, poliklinikk for barn og voksne, og Utekontakten. Jeg var med på å starte opp og lede en post i psykisk helsevern for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser. Samtidig med oppstarten av posten gikk vi inn i et samarbeid med Tromsø kommune og rustiltakene om å starte opp et oppsøkende team for den samme målgruppa. Dette arbeidet ledet meg over i et forskningsprosjekt som handlet om psykisk helse blant innlagte til rusbehandling i Helse Nord (ROP – Nord).

De tre siste årene før jeg begynte i NAPHA jobbet jeg ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), hvorav de to siste årene som leder. Jeg er opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng, og å forstå hvordan traumer henger sammen med senere symptomer. Jeg er også opptatt av at vi som hjelpere kan være reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv.

I NAPHA er jeg prosjektleder for senterets satsing på psykologer i kommunene.
Ellen Hoxmark
Hopp til meny