Publisert: 20. februar 2018.   Endret: 21. februar 2018
Eldre kvinnes hender holder stokk. Eldre psykiske lidelser - politisk svik 2 COLOURBOX4315708

ELDREMINISTEREN BØR LYTTE: Vi trenger en nasjonal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helsetilbud nå, skriver Kenneth Ledang.

Nytt politisk svik overfor eldre med psykiske lidelser

Nytt politisk svik overfor eldre med psykiske lidelser

Vi har fått en egen Eldreminister, men regjeringspartiene har allerede misbrukt en gylden mulighet til å vise at de ønsker å rette opp det sviket overfor eldre med psykiske lidelser som allerede lå i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008).

Stortingsrepresentantene Ingvild kjerkol, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Michaelsen, Ruth Grung og Freddy de Ruiterove fremmet sommeren 2017 et forslag for Stortinget om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse. Det var et gledelig og sårt tiltrengt forslag.

I representantforslaget ble det blant annet henvist til en av mine kronikker som tidligere er publisert på napha.no, Eldre og psykisk helse ikke prioritert. Kronikken beskriver hva som skal til for å bidra til et godt kommunalt psykisk helsearbeid for eldre.

Men, da Stortinget skulle votere over forslaget 19. juni, 2017, stemte både Høyre, FrP og Venstre mot forslaget med 50 stemmer, mens Ap, Sp, SV, KrF og MDG stemte for forslaget med 47 stemmer. Følgelig fikk det ikke flertall.

Opptrappingsplanens uteglemmelse av de eldre

Det har snart gått 10 år siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avslutta. Sintef Helses evaluering av planen viste at gjennomføringa bidro til en betydelig utbygging av tjenestetilbudet i kommunene, men at gruppa eldre ble totalt glemt.

Forslaget som ble fremmet, ville ha gitt den blågrønne regjeringen en gyllen mulighet til å «bøte» på Opptrappingsplanens uteglemmelse av de eldre, men partiene som nå sitter i regjering valgte å underminere det meget gode representantforslaget i Stortinget. Dette kan ikke forstås som annet enn nok et repeterende politisk svik ovenfor eldre med psykiske lidelser her til lands.

Vi trenger en egen nasjonal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse!

Store og økende behov fremover

Med høy alder øker risikoen for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer. Sosial isolasjon og ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon. Antallet eldre med demens vil øke betydelig i årene fremover, i takt med økningen i antall eldre. Økt oppmerksomhet og styrket tilbud i hele helsetjenesten til de eldre med psykiske lidelser og demens er derfor nødvendig.

Samhandlingsreformen gir føringer for oppgavefordeling og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Føringene er at det skal bygges opp tilbud nær der folk bor, når det er kostnadseffektivt og til det beste for pasientene. Kommunene har ansvar for å fremme helse, forebygge sykdomsutvikling, samt påvirke sykdomsforløp gjennom å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. God kvalitet i tjenesten er nødvendig, både for dem som bor i eget hjem og på sykehjem.

Kommunene har et særlig ansvar

Kommunene har et særlig ansvar i det forebyggende arbeidet. Derfor bør det etableres tiltak som motvirker ensomhet, isolasjon og passivitet og som legger til rette for økt aktivitet og deltakelse Samarbeidet mellom det offentlige og frivillige lag- og organisasjoner bør styrkes.

Regjeringa må ta initiativ til et løft i kommunehelsetjenesten for eldres psykiske helse, der man kan se i sammenheng det gode helsefremmende og forebyggende arbeidet - med vekt på aktivitet, opplevelser, sosialt fellesskap og en meningsfylt hverdag - en tydelig styrking av kompetansen for diagnostisering av psykisk sykdom hos eldre mennesker, samt en satsing på gode, riktige og tilpassede behandlingstilbud til eldre med psykiske lidelser. 

Vi trenger en nasjonal tiltaksplan NÅ!

Jeg oppfordrer regjeringa til å revitalisere det forkastede representantforslaget fra i fjor sommer, slik at vi faktisk får en nasjonal kommunal tiltaksplan for å styrke tilbudet til eldre med psykiske lidelser. 

Tiltaksplanen bør gi anbefalinger og føringer for:

  • at kommunene innlemmer eldre med psykiske lidelser i sitt psykiske helsearbeid
  • at kompetansen om aldring og psykisk helse økes, slik at hjemmesykepleiere og annet helse- og omsorgspersonell som til daglig arbeider tett opp til den eldre, blir bedre i stand til å observere og rapportere tegn på psykisk lidelse til fastlege og samarbeidspartnere på sykehusene
  • at fastleger, kommunale demensteam og kommunale psykiatriteam samarbeider om utredning og oppfølging
  • at det etableres gode samarbeidsrutiner mellom geriatrien, alderpsykiatrien på sykehusene, fastlegene og de kommunale psykiske helseteamene
  • at det etableres felles faglige fora og nettverk mellom kommuner og helseforetak innen alderspsykiatri og geriatri
  • at man vurderer eventuelle interkommunale løsninger/tiltak, for eksempel for pasienter med lidelser som resulterer i utfordrende/utagerende atferd, hvor tilstanden ofte dreier seg om både demens og psykiatri, og som av den grunn krever mye ressurser og et godt kvalifisert personell

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen