Endret: 29. mai 2017
Are Stenfeldt-Nilsen og Christopher Britten Lind

BLIR LYTTET TIL: Are Stenfeldt-Nilsen og Chistopher Britten Lind er erfaringskonsulenter i Stange kommune. (FOTO: Mette Tangen). I dette intervjuet forteller Stenfeldt-Nilsen om arbeidsoppgavene og hvordan de bruker sin erfaringskompetanse i stillingen.  

Erfaringskonsulenten er ikke til pynt

Erfaringskonsulenten er ikke til pynt

Det vises i fordeling av ansvar og oppgaver om brukerkompetanse blir tatt på alvor i en tjeneste. I Stangehjelpa blir erfaringskonsulentene gitt ansvar på linje med andre ansatte.

-En av mine oppgaver har vært å forklare for min leder hvordan rusavhengighet og behov for behandling henger sammen.

Det er svaret erfaringskonsulent Are Stenfeldt-Nilsen gir på spørsmålet om å si noe om sine oppgaver i Stangehjelpa. Stangehjelpa har tre ansatte med brukererfaring, Stenfeldt-Nilsen og Christopher Britten Lind i 100 prosent stilling og en tredje kollega som har både fag- og brukerkompetanse, også hun i 100 % stilling.

Sentral i utvikling av tjenesten

Are opplever å bli hørt av sin leder. Han har fått påvirke tjenestens tilbud til rusavhengige. Stangehjelpa tok tidligere utgangspunkt i et psykososialt syn på rusutfordringene. Tilbudet skulle bidra til skadereduksjon og hadde redusert rusbruk som mål. Nå motiveres rusmisbrukere til å jobbe mot total rusfrihet. Perspektivet på rusbruk er bio-psykososialt.

Erfaring som kompetanse

Are var sentral i arbeidet med å etablere Kløfta rusfrie boliger, et behandlingstilbud basert på en 12-trinns modell for rusbehandling. Nå har han hovedansvaret for tilbudet, som innebærer dagbehandling, gruppetilbud og boliger for fem personer som har som mål å bli totalt rusfrie. Dag- og gruppetilbudet er dessuten åpent for flere brukere enn de fem som bor der. De tre ansatte i Stangehjelpa som har brukerkompetanse bemanner tilbudet.

-Nå er vi i gang med å bygge innholdet i tilbudet basert på dette som nesten er et paradigmeskifte, sier Stenfeldt-Nilsen.

Ulike roller i møte med bruker

Rollen som erfaringskonsulent i Stangehjelpa omfatter i tillegg til å delta i fagutvikling, blant annet undervisning, gruppeterapi og miljøterapi i Kløfta rusfrie boliger, forteller Are. Kollega Christopher er tiltenkt oppgaven som kontinuitetsbærer i gruppetilbudet. Det er han som har erfaring med å lede gruppetilbud.

Mange oppgaver

Konkret kan arbeidet også foregå som hverdagsprat.

-I dag gikk jeg innom en av beboerne. Vi tok en kaffe med prat om løst og fast. Her «drypper det inn» noe om mine erfaringer, men dette er en hyggelig kaffeprat.

Men han bidrar også til samtaler om vanskelige tema.

-I morgen er det gruppe, og da er det mindre «hyggelig». Da kan tema være «reservasjoner en gjør tidlig i sin tilfriskning», det vil si hva vi tillater oss av unntak fra rusfrihet som rusavhengige. Benektelse kan være et annet tema vi tar opp i gruppen.

Stort ansvar

Are reflekterer over det nyopprettete behandlingstilbudet, og hans ansvar for at det lykkes:

-Dette er et ambisiøst prosjekt. Det er svært få kommuner som tilbyr lignende behandling, basert på total rusfrihet og 12-trinnsmodellen. Kan det være FOR ambisiøst å få til i en poliklinisk sammenheng?

Leder, Birgit Valla har tro på at det skal gå.

-Dette er et av Stangehjelpas behandlingstilbud. Vi prøver oss frem, og vi erfarer underveis. Det vi vet er at vi har oppnådd gode behandlingsresultater etter at vi endret vårt faglige perspektiv knyttet til rusavhengighet, sier hun.

Sår frø

Rollen som håpsbærer og rollemodell er også blant Ares oppgaver i stillingen som erfaringskonsulent. Ved førstegangssamtaler med folk som tar kontakt for å få hjelp for rusproblemene sine, er han eller Christopher  med. Hensikten er å gi håp og motivasjon, og å etablere en relasjon mellom vedkommende og Stangehjelpa.

-Min tanke er at jeg kan så frø, som kan utvikle seg til en overbevisning om at det fins en løsning, sier han.

Respekt

Are beskriver sin leder som en som har tro på brukererfaring som kompetanse. Hun lytter når han introduserer en tanke eller et begrep. Et eksempel: Da han introduserte begrepet «symptomgjødsling», om tradisjonell, skadereduserende rusbehandling.

-Hun tror på det jeg sier, og hun forvrenger det ikke. Vi samarbeider på en måte som får det jeg kommer med til å vokse. Dessuten viser hun oss med brukererfaring respekt, på lik linje med andre ansatte.

Skal ikke være til pynt

Birgit Valla forklarer sin holdning til brukerkompetanse:

-Når vi velger å ansette erfaringskonsulenter, må en gjøre det på ordentlig, som alt annet vi gjør. Det nytter ikke å høre bare litt på det de sier. En må ta innspillene og meningene til erfaringskonsulentene på alvor, og gjøre endringer, selv om det er krevende. Ansatte med brukererfaring skal ikke være «til pynt».

Konsekvens av FIT

Hun ser på inkludering av brukerkompetanse i tjenesten som en konsekvens av innføring av FIT, Feedback-informerte tjenester. Tjenestetilbudet skal bygge på innspill fra brukerne, og handler om mer enn det du gjør på individnivå. Et nytt perspektiv må få konsekvenser for rammeverk og strukturer i enheten, ellers er det ikke en reell endring.

Gjør hjelpen synlig

Ut over klinisk arbeid, har Are også ansvaret for hjemmesiden til Stangehjelpa. Kompetansen på dataverktøy, kombinert med brukerkompetanse kan etter Ares mening bidra til at informasjon om Stangehjelpa blir synlig for folk i Stange.

-Jeg har jobbet mye med å gjøre oss tilgjengelige. Det må ikke være for komplisert å finne oss. Jeg jobber en del med språket på hjemmesiden, forkorter noen ganger det andre skriver. Og så må det ikke være for mange nivåer, eller kataloger i menysystemet på hjemmesiden.

 

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulent brukeransettelser brukererfaringer fit feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen