Hopp til meny
Høringsuttalelse fra NAPHA- om NOU 2011: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet
HØRINGSSUTTALELSE:-Hvordan skal f.eks kommunen involveres og forholde seg til pasienter som er under tvangsbehandling? Eventuelle endringer i loven om psykisk helsevern som følge av kommunenes økte ansvar, drøftes i for liten grad i Paulsrudutvalgets utredning. Dette tar vi opp i høringsuttalelsen, sier Trond Hatling, leder i NAPHA.

-Kommunene for lite omtalt i utredning om tvang

NAPHAs høringsuttalelse etterlyser drøftinger og forslag til lovendringer som inkluderer kommunenes økte ansvar.
Trond Hatling, interiørt NAPHA, februar 2012
TROND HATLING: -Høringssvaret er konsentrert om punkter vi mener er sentrale sett fra et kommunalt perspektiv.

Kommunenes økte ansvar må gjenspeiles i psykiskhelsevernloven, mener NAPHA. Dette tar vi opp i høringsuttalelsen vi sendte til Helse- og omsorgsdepartementet i februar.

Kommunenes ansvar

-En naturlig følge av de nye helsepolitiske føringene i samhandlingsreformen blir at kommunene tar et større ansvar for å forebygge tvangsinnleggelser og følge opp pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, forklarer Trond Hatling, leder i NAPHA.

-Ikke godt nok belyst

Paulsrudutvalgets utredning om tvang i psykisk helsevern, NOU 2011: Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet - balansegangen mellom selvbestemmelse og omsorgsansvar i psykisk helsevern, som ble lagt ut til høring i høst, har ikke belyst dette godt nok, mener Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Tvangsbehandling

-I lang tid har tvang vært definert som et spesialisthelsetjenesteansvar. Utredningen gir inntrykk av at det fortsatt er slik, sier Trond Hatling.

Hvis man tenker at kommunen skal være mer involvert, er det naturlig at dette beskrives mer spesifikt.

-Tvangsbehandling, selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet er blitt aktuelle temaer for det psykiske helsearbeidet i kommunene. Det er behov for retningslinjer, kunnskap og kompetanse - og et lovverk som reflekterer dette, sier Hatling.

Vanskelig å praksisere

NAPHA mener også at lovteksten bør være så enkel og tydelig som mulig.

-Forslagene utvalget kommer med til revideringer, gjør loven om psykisk helsevern mer komplisert og lite brukervennlig. Mange steder etterlater den tvil om tolkningen. Dette skriver vi om i høringsuttalelsen, sier Hatling.

-Reduserer ikke tvang

I høringsuttalelsen stiller vi oss også tvilende til om de konkrete forslagene til lovendringer vil redusere omfanget av tvang innenfor psykisk helsevern.

Frivillig psykisk helsevern?

I høringsuttalelsen går NAPHA i mot en del konkrete forslag i utredningen, og vi kommer med noen klare anbefalinger.

Blant annet anbefaler vi at alle pasienter som legges inn frivillig undertegner på at dette faktisk er tilfelle.

-Dette er en enkel prosedyre som er vanlig i mange europeiske land. Vi anbefaler at prosedyren tas inn i loven, sier Trond Hatling.

-Prinsipielt i mot

I NOU'en som er til høring blir det foreslått at pasienter som ikke er beslutningsdyktige, og ikke motsetter seg psykisk helsevern, skal registreres som frivillige innleggelser.

Dette er NAPHA på prinsipielt grunnlag i mot. En av årsakene er at dette er pasienter som i enda større grad enn andre risikerer å bli tvangsbehandlet og berøvet frihet.

I høringsuttallelsen forklarer vi dette nærmere.

 

 

 

Hopp til meny