Publisert: 02. november 2015.   Endret: 13. november 2015
Dansesko

GJENKJENBART: Erfaringskonsulenter som deler av egne erfaringer, kan være verdifulle støttespillere og hjelpere. (Foto: Astid Weber)

Et liv å leve

Et liv å leve

Erfaringskonsulenter har kvalifikasjoner man ikke kan lese seg til, og er et viktig bidrag til økt brukermedvirkning i praksis.

Astrid Weber er erfaringskonsulent ved Psykisk helse og rusklinikken, UNN Helseforetak. I siste utgave av Dialog (nr.3 2015) har hun skrevet artikkelen "Et liv å leve", hvor hun deler av sin erfaringskunnskap.

Erfaringskonsulent

Weber skriver at å jobbe som erfaringskonsulent innebærer at du bruker kunnskap fra egne pasient-, bruker- eller pårørendeerfaringer innen psykisk helse og/eller rus. Det kan være erfaringer fra møter med tjenesteapparatet, samt erfaringer med lidelsene, med behandling, og med bedringsprosesser.

For at denne brukererfaringen skal kunne kalles kompetanse, må den være reflektert og satt i sammenheng med andres erfaringer, mener Weber.

Tillit og håp

I artikkelen deler Weber av sin erfaring som erfaringskonsulent i praksis, og tar utgangspunkt i sine møter med brukere. I sine beskrivelser av møtene viser Weber hvordan det å være erfaringskonsulent, og å ta i bruk egne erfaringer på en åpen og likeverdig måte, kan føre til fortrolighet og tillitt hos bruker. Man bygger et slags likeverdig fellesskap, bidrar til å gi håp, og kan være en håpsbærer i brukers hverdag. Hun viser hvordan en god dialog og relasjon mellom bruker og erfaringskonsulent kan bidra til å bygge opp gode selvbilder og selvforståelse hos brukeren.

Weber deler raust av sin kunnskap, og forteller blant annet om hvordan det å være en medvandrer kan arte seg i praksis. Hun beskriver også hvordan hun selv opplevde å bli invitert med i et fellesskap der målet var "et liv verdt å leve".

Meningsfull identitet

Weber skriver videre om hvordan en medvandrer kan bidra til at brukeren selv gjør framgang og derigjennom får økt selvrespekt. Hun stiller kritiske og betimelige spørsmål til dagens psykiske helsearbeid som fag og praksisfelt, og mener at det å skape meningsfull identitet er like viktig som behandling.

Weber undrer seg også over hvorfor fagfeltet ikke er mer opptatt av å finne ut hvordan tjenestene skal utformes for å møte folks behov? Hun viser til at helsepersonell ofte snakker om "de som ikke klarer å nyttiggjøre seg tilbudet", eller de "behandlingsresistente". Weber poengterer at vi må snu tankegangen; Hvordan skal vi utforme tjenestene, slik at de blir nyttige også for disse brukerne? 

Verdifull kompetanse

Weber trekker fram at erfaringskonsulenter målbærer brukerstemmene og tilfører tjenestene verdifull erfaringskompetanse. Det gir brukere mulighet til å møte noen med erfaringsbasert kunnskap, en som har gått veien selv. Det gir økt fokus på brukermedvirkning, både på system- og individnivå, og er et bidrag til tjenesteutvikling og endring på system- og tjenestenivå.

Kilde:

Weber, A. Et liv å leve. Dialog nr.3 2015, Årg.25

Les også:

Røster fra Nord

På den andres banehalvdel – en erfaringskonsulents hverdag

Erfaringskonsulent - en av oss?

Erfaringskonsulenter må få høyere status

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap brukermedvirkning relasjon samhandling erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen