Publisert: 07. juni 2017.   Endret: 08. juni 2017
Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak

GRIPE INN ELLER IKKE: Ansatte i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus må ofte navigere i en gråsone mellom tvang og frivillighet. I rapporten "Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging" beskriver både ansatte og beboere situasjoner som kan være rettighetsinngripende overfor beboerne. (Du kan ble i rapporten ved å klikke på hovedbildet.)

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging

Botilbud for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer i 11 kommuner i Norge er med i en nasjonal kartlegging fra NAPHA og KBT Midt-Norge. Rapporten beskriver hvordan ansatte og beboere opplever situasjoner der ansatte potensielt griper inn i beboernes privatliv og rett til å bestemme over eget liv.

Rettsikkerheten til mange beboere i kommunale og private botiltak som kommunene har driftsavtale med ser  ut til å være svak. Ansatte i kommunale tjenester står i vanskelige dilemma. De skal ivareta helse og sikkerhet samtidig som de skal ivareta beboernes rett til å bestemme over eget liv. Ikke alle situasjoner er regulert av lovverk og retningslinjer. Den nasjonale kartleggingen bekrefter også en tendens til at uheldig kultur fra spesialisthelsetjenestene med tvangsbruk overføres til kommunal praksis. 

Rapporten Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging utgitt av NAPHA i 2017 beskriver et fenomen, og gir innsikt som ikke har foreligget systematisk tidligere. Den kommer også med anbefalinger som kan gi løsninger.

I kartleggingen har NAPHA og KBT intervjuet ansatte og beboere i kommunale botiltak for personer med psykisk helse- og rusutfordringer om deres opplevelser av situasjoner som potensielt kan være rettighetsinngripende.

Hvilke situasjoner

Ansatte forteller om - og begrunner tiltak de gjør på ulike områder, som:

 • Holde orden i hjemmet
 • Hygiene, pågkledning og atferd
 • Mat og drikke
 • Bruk av rusmidler
 • Besøk og overnatting
 • Medisinbruk
 • Kontroll og oppbevaring av gjenstander
 • Inngrep i sosialt liv
 • Tiltak for å styre øknomi

Anbefalinger

Avslutningsvis presenterer rapporten forslag til helsemyndighetene, fagfeltet og til videre forskning for å finne løsninger:

 • Felles kompetanseløft for fagpersoner og ledere i både kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • Videre satsing på brukerorienterte tjenestemodeller (ACT/FACT, Housing First, brukerstyrte senger, erfaringskonsulenter i tjenestene) for å øke oppmerksomheten om beboernes opplevelse og styrke deres stemme.
 • Etablere individuelt tilpassede boliger og differensierte boliger. Særlig utvikle egnete boformer for rusavhengige.
 • Vurdere om noen det er økonomisk, faglig og juridisk mulig å etablere botilbud til alle innenfor kommunal tjeneste.
 • Videre forskning på hva som driver og evt. begrenser tjenestenes bruk av rettighetsinngripende tiltak.

 

Les hele rapporten: Last ned eller bla på skjerm - ved å klikke på bildene av rapporten i denne artikkelen.

 

 

En nasjonal kartlegging
  • Casestudie i ulike typer boliger og tiltak
  • Botilbud for personer med psykisk helse og rusutfordringer
  • Deltakere fra 11 kommuner med ulik størrelse og geografisk spredning
  • Både ansatte og beboere er intervjuet (41 ansatte og 18 beboere
  • Fag- og brukerperspektiv er også representert i analysen og anbefalingene.

 

Forside rapport Rettighetsinngripende tiltak
LAST NED rapporten ved å klikke på bildet
Hva er rettighetsinngripende tiltak?

Kartleggingen definerer ikke hva som konkret vil være å gripe inn i den enkeltes rettigheter, men kaster lys over et fenomen. Den baserer seg på ansatte og beboeres beskrivelser av hvordan de opplever gråsonene mellom tvang og frivillighet.

Men, tiltak kan være rettighetsinngripende hvis for eksempel:

 • En leietaker i en ordinær bolig ikke ville ha akseptert det.
 • Beboeren ikke har gitt informert samtykke til det.
 • Beboerne ikke burde hatt anledning til å samtykke til det, fordi tiltaket ville være så tydelig inngripende
 • Det ikke finnes lovverk som regulerer det.
Prosjektgruppe

Disse har vært med i prosjektgruppen for kartleggingen og rapporten:

 • Møyfrid Kjølsdal (prosjektleder)
 • Turid Møller Olstad (faglig rådgiver, NAPHA)
 • Gretha Helen Evensen (faglig rådgiver, NAPHA)
 • Heidi Westerlund (seniorrådgiver, KBT Midt-Norge)
 • Dagfinn Bjørgen (daglig leder, KBT Midt-Norge)
 • Trond Hatling (leder, NAPHA)

 

Kommenter:

Mer om

rettighetsinngripende.tiltak tvang.og.makt menneskerettigheter bolig forskning prosjektrapporter kartlegging act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen