Hopp til meny

Samhandlingsprosjekter

I 2009 etablerte Helsedirektoratet en satsing mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som i liten grad nås av eksisterende helsetilbud.
Trond Hatling lanserer samhandlingshefte
NAPHA-leder Trond Hatling lanserte hefte med ni suksesshistorier om samhandling 4. desember 2012.

Dette er mennesker som er spesielt sårbare for mangel på kontinuitet og samhandling i tjenestene.

Forpliktende

Det ble opprettet to tilskuddsordninger: Forpliktende samhandlingsmodeller (omfatter 57 prosjekter) og ACT-team (Assertive Community Treatment-team), for å utvikle og styrke tjenestetilbudet for denne gruppen mennesker innen psykisk helsefeltet, inkludert rus og NAV.

For å få tilskuddsmidler skal prosjektene etablere forpliktende samarbeid, og ta utgangspunkt i de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak innen psykisk helsefeltet.

Midler i 2014

Tilskuddsbrev og eventuelle avslag på nye søknader ble sendt fra Helsedirektoratet i siste halvdel av juni måned.

Mestring - fungering - integrering

Det overordnede målet med satsingen er å øke brukerens opplevelse av mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet, gjennom samordning og koordinering av tjenester, samt bistand til å mestre boforhold.

Samhandlingsprosjektene skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester. Prosjektene representerer ulike fokusområder, som å være tidlig ute med tilpasset hjelp, gi tjenester som henger sammen og å gi hjelp der folk bor.

Naphas rolle

Napha bistår Helsedirektoratet i arbeidet med utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller. NAPHA:

  • Er kontaktinstans for prosjektene, samt bidrar med kontaktformidling mellom prosjektene.
  • Arrangerer årlig konferanse for prosjektene, med fokus på kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Se mer om 2013-konferansen lenger ned på siden.
  • Driver kunnskapsformidling på nettstedene www.psykiskhelsearbeid.no (kunnskapsbase) og www.napha.no (nyhets- og hovedside for NAPHA).

Egen temaside

På kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no er det opprettet en egen temaside om samhandling. Her finner du blant annet fagartikler, reportasjer og praksiseksempler.

Ni suksesshistorier

4. desember 2012 lanserte NAPHA heftet «Ni suksesshistorier –samhandling om psykisk helse» (pdf). Flere spennende prosjekter som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet blir presentert i heftet, sammen med relevant fagstoff. Heftet er distribuert til bidragsytere, kommuner, DPS og lokale NAV-kontor.

Ikke konferanse i 2014

NAPHA har ikke fått i oppdrag av Helsedirektoratet å lage Samhandlingskonferanse i år, og vi kjenner ikke til at det vil bli gjort av noen andre.

Selv om vi ikke arrangerer samhandlingskonferanse, så er NAPHA ute i ulike sammenhenger og snakker om samhandling. Her prøver vi å formidle gode eksempler og inspirasjon.

Vi er glad om de ulike prosjektene ønsker å holde oss oppdatert på sitt arbeid. De som har eksempler og bidrag som de ønsker å videreformidle oppfordres til å kontakte NAPHA.

Samhandlingskonferansen 2013

Samhandlingskonferansen ble i 2013 arrangert på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, 28. og 29. november. ACT-teamene deltok sammen med samhandlingsprosjektene på konferansedagen 28. november, mens kun Samhandlingsprosjektene møttes 29. november.

Les foredragene fra Samhandlingskonferansen:

Les napha.no-artikler om Samhandlingskonferansen:

 Se posterne fra Samhandlingskonferansen:

Kontaktpersoner i NAPHA 

Faglig rådgiver Gry Stub Strøm, tlf 951 33 807 gry.stub@napha.no

Faglig rådgiver Solrun Steffensen, tlf. 472 32 419 solrun.steffensen@napha.no

Faglig rådgiver Gaute Strand, tlf. 941 81 860 gaute.strand@napha.no

Faglig rådgiver Gretha Evensen, tlf. 922 86 343 gretha.evensen@napha.no

Hopp til meny