Publisert: 13. februar 2017.   Endret: 20. februar 2017
Illustrasjon Kompetanse- og innovasjonstilskudd

TODELT TILSKUDDSORDRNING: Kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke om tilskudd både til kompetanseutvikling og til innovasjonsprosjekter.

Søk tilskudd til kompetanseutvikling og innovasjon

Søk tilskudd til kompetanseutvikling og innovasjon

Fristen for å søke Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen nærmer seg i flere fylker. Undersøk hvordan psykisk helse- og rustjenestene i din kommune kan bruke ordningen!

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd er en ordning som ble etablert av Helsedirektoratet i 2015.. Søknadene til tilskuddet forvaltes av Fylkesmannen i hvert fylke.

Møte fremtidens utfordringer

Ordningen skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak, nybrottsarbeid og fagutvikling utfra lokale forutsetninger og behov. Det kan søkes både om midler til kompetansetiltak og til innovasjonsprosjekter. Målet er å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.

-Tilskuddet skal gå til grunn- videre og etterutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse, sier Sigrun Heskestad, seniorrådgiver i Avdeling utdanning og personellplanlegging, Helsedirektoratet.

Heskestad bekrefter at etterutdanning er definert som kortere kurs, internopplæring, ulike opplæringsprogram osv. som ikke gir studiepoeng. Så, kompetansesentrenes opplæringsprogrammer og kurs, kan være noe å søke om midler til å delta på. Det er kommunen som søker fylkesmannen om midler, ikke den enkelte ansatte.

Dette skal tilskuddet gå til

Mer konkret kan det gis tilskudd til tiltak som styrker brukernes innflytelse, bedrer samspillet med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet, forebygger og bidrar til at brukerne gjenvinner funksjonsevne, selvstendighet gjennom innovasjonsprosjekter og å styrke lederkompetanse, faglig utvikling, etisk refleksjon og utdanninger som styrker den kunnskapsbaserte praksisen i kommunene.

Helsedirektoratet.no har nærmere beskrivelser av ordningen.

Søknadfrist og kriterier hos Fylkesmannen

Det er Fylkesmannen som forvalter ordningen og søknadsfristen varierer noe fra fylke til fylke.  

 Erfaringsmessig søkes det om mer enn dobbelt så mye som det er midler til i ordningen.

-Det er her Fylkesmannen lokalt kan bruke sitt skjønn. Både de og kommunene må prioritere godt, råder Heskestad.

Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å følge med og oppmuntre kommunene til å øke det formelle utdanningsnivået i helse- og omsorgstjenestene bl.a. ved sin vurdering av søknadene. I tildelingskriteriene ligger det samtidig en føring om at rus- og psykisk helse skal være et prioritert område.

 

 

 

 

videreutdanning til psykisk helse og rusarbeid (tidligere lønnstilskuddsorningen). Noen få får tilskudd etter gammel ordning, f.eks. fortsatt er i utdanningsløpet.

Det

Opplæring til brukerstyrt personlig assistanse. Opplæring til de som skal admin

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen