Publisert: 22. mai 2019.   Endret: 03. august 2020
Knust tallerken

SVIKTENDE TJENESTER TIL ROP Helsetilsynet har funnet alvorlige svakheter i tjenestetilbudet til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. (Illustrasjonsfoto: Chuttersnap on Unsplash, Creative Commons) 

Alvorlige svakheter i tjenestene til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse

Alvorlige svakheter i tjenestene til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse

Helsetilsynets rapporter fra tilsyn med både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester til ROP-gruppen viser mangel på nødvendig samhandling og likeverdige tjenestene. Funnene viser alvorlige svakheter i styring og ledelse både i kommuner og helseforetak.

Det er mye å forbedre i tjenestetilbudet til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (ROP), skriver Helsetilsynet.no.

Dette er en gruppe med ofte komplekse utfordringer og trenger både samhandlende koordinerte tjenester og individuelt tilpasset behandling. 

Dårlig sammenheng og manglende likeverdighet

Onsdag 22. mai, 2019, la Statens helsetilsyn  frem oppsummeringsrapportene fra to landsomfattende tilsyn med kommune- og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Tilsynet ble gjennomført av fylkesmennene  i 2017 og 2018, og er en systemrevisjon. 

-Vi sitter igjen med et bilde av situasjonen for brukerne som gir grunn til uro, skriver forfatterne i forordet til rapporten. 

En rapport som sammenfatter de to tilsynene er også lagt ut. Den peker på anglende samhandling og planlegging av tjenestene. Kvaliteten varierer også mye fra kommune til kommune. 

Manglende kartlegging - og flere andre funn

Helsetilsynet.no skriver at funn som gikk igjen i tilsynene var at de som hadde ansvar for tjenestene, ikke hadde sørget for tilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter og brukere. For å kunne gi individuelt tilpassede, helhetlige og virkningsfulle tjenester, er det en forutsetning at grunnlagsarbeidet er godt nok. De som tilbyr tjenester, må sammen med pasientene og brukerne få et mest mulig komplett bilde av den enkeltes samlede lidelser, problemer, livsutfordringer og ressurser for å kunne gi et helhetlig tilbud. 

Både i kommuner og distriktpsykiatriske sentre (DPS) var det betydelige hull i grunnlagsarbeidet. Dette innebærer risiko for at en rekke pasienter og brukere ikke har fått så virkningsfulle tjenester som de burde, i verste fall med alvorlige følger for deres helse og livssituasjon.

Svikt i oppgave- og ansvarsfordeling

Andre sviktområder som gjelder begge tjenestenivåer, er mangler i planmessighet med uønskede variasjoner i tjenestetilbud og uklarheter i oppgave- og ansvarsfordeling innen eller mellom ulike deler av tjenestene, skriver Helsetilsynet. 

Funnene viser også alvorlige svakheter i styring og ledelse både i kommuner og helseforetak.

Helsetilsynet forventer at ledelsen sikrer kvalitativt gode tjenestetilbud til alle brukere og pasienter.

Kommenter:

Mer om

nyheter tilsyn rus.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen