Endret: 31. januar 2018
Frontalt Barcode-rekka, illustrasjon til artikkel om BrukerPlan-kartlegging i Oslo

GJENNOMFØRT I ALLE BYDELER: Rapportene fra BrukerPlan-kartleggingen i Oslo 2017 ble presentert 26.januar 2018. De tegner et utfordringsbilde: Oslo-tjenestene har blant annet flere brukere med alvorlige psykiske helseproblemer, færre som er i arbeid, og flere som mangler en tilfredsstillende bolig, enn ellers i landet.

Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo

Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo

For første gang har alle Oslos 15 bydeler gjennomført kartlegging med BrukerPlan. Resultatene viser blant annet at Oslos psykisk helse- og rustjenester, sammenlignet med resten av landet, har flere brukere med alvorlige utfordringer.

-Dette forteller oss at tjenestene kanskje må skreddersys for den enkelte i enda større grad enn i dag, sier Grete Vedlog, spesialkonsulent i Helseetaten i Oslo kommune.  

Alle bydelene har kartlagt

Det er tredje året Oslo skaffer oversikt over utfordringsbildet ved hjelp av BrukerPlan, men først i år kan alle bydelene bruke innsikten fra både rus- og psykisk helsekartleggingen til å planlegge fremover.

-Vi har jobbet intenst med å få med alle. Psykisk helse- og rustjenestene, NAV og Barnevernstjenesten har deltatt, sier Kirsten Håland, spesialkonsulent i KoRusOslo, Velferdsetaten i Oslo kommune.

3924 personer som får tjenester primært for rusproblemer og 4691 som får tjenester primært for psykiske helseproblemer er med i datagrunnlaget. Fredag 26. januar ble resultatene fra 2017 presentert for bydelene i Oslo på BrukerPlan-konferansen hos Velferdsetaten i Oslo kommune.

Skårer rødt på levekår

-Blant de kartlagte i Oslo er det langt flere som har alvorlige problemer - på flere problemområder - enn de kartlagte i andre kommuner i landet, sier Kari Fauchald, fagansvarlig rus i Velferdsetaten.

Fauchald presenterte kartleggingens rusproblem-del, som også omfatter de med ROP-lidelser. Tre av fire som får tjenester for rusproblemer, vurderes å også ha et psykisk helseproblem.

I enkelte Oslo-bydeler utgjør skåren rødt og blålys 80 prosent.

-Bildet varierer fra bydel til bydel, derfor er det viktig at hver bydel bruker resultatene til å utvikle et hensiktsmessig tilbud i sin bydel, sier hun.

Alvorligere i Oslo

Petter Dahle fra NAPHA presenterte resultatene fra psykisk helse-delen der samme tendens til alvorlighet viser seg. 39 prosent av brukerne i Oslo skårer rødt i levekårsindeksen, mot 24 prosent på landsbasis. Indeksen er satt sammen av levekårsområdene rus, psykisk helse, arbeid, økonomi, bolig, nettverk, sosial fungering og fysisk helse.

Tendensen viser seg også i graden av psykiske helseproblemet: 32 prosent av de kartlagte har alvorlige eller langvarige problemer, mens denne gruppen utgjør 23 prosent på landsbasis.

Mange bostedsløse

Oslo skiller seg også fra resten av landet ved prosentandelen bostedsløse. Det er kartlagt 537 med rusproblemer og 137 med kun psykisk helseproblemer. Disse er det viktig å merke seg, sier Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA.

-Når vi vet at bolig er en helt åpenbar faktor, ikke bare for grunnleggende menneskeverd, men også for å ta i mot tjenester, og ikke minst oppleve egen utvikling og bedring, er det rart at Oslo som eneste kommune ikke har et eneste Housing First-prosjekt, kommenterer han.

NAPHA bistår bydelene

NAPHA og KoRusOslo er fornøyde med den solide innsatsen fra kartleggerne. BrukerPlan gir unik innsikt for planlegging og tjenesteutvikling, understreker Petter Dahle.

-Det handler om at man sammen reflekterer over data man har foran seg. Hvordan ser det ut her hos oss? Og, hvor går veien videre?

I ukene som kommer bistår han på vegne av NAPHA de bydelene som ønsker det. Ullern bydel er en av dem.

Satsing kan gi utslag

-Det ligger læring i å sammenligne seg med andre bydeler og sektorer, sier Anne Usterud Svendsen Hirsch, seksjonsleder for psykisk helse i bydel Ullern.

Ullern bydel skiller seg ut med røde tall innen rus, mens de i høyere grad enn i fjor skårer grønt på psykisk helseutfordringer.

-Dette kan gjenspeile at Ullern har dreid innsatsen mot voksne med milde og moderate psykiske helseutfordringer. Vi opprettet Rask psykisk helsehjelp-team i 2016, sier Usterud Svendsen Hirsch.  

Mange uten arbeid

I forhold til resten av landet, er færre av de kartlagte i Oslo i arbeid, studier eller annen aktivitet. Det undrer Petter Dahle seg over.

-Litt rart, med tanke på mangfoldet av tilbudet som finnes i en storby. Kanskje har tjenestene her mindre fokus på dette området?

Svarte «vet ikke»

I kartleggingen er det få som viser kjennskap til brukernes arbeids- og utdanningsbakgrunn. Anne Usterud Svendsen Hirsch i Ullern, ser på dette som en vekker. Hvordan skal tjenestene da kunne spille på den enkeltes ressurser i bedringsprosessen?

–Dette står i kontrast til Ullern bydels satsing på å få folk ut i arbeid, så vi må ta noen grep i årsplanen for 2018. Her skal vi bli bedre!

-Støtter dere 110 prosent!

Både Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Byrådets fagavdeling ser BrukerPlan-kartleggingen som nyttig på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

-På vårt område trenger vi alt vi kan få av studier som kan fortelle oss om utviklingen. Det er viktig å ikke se dette som et statisk bilde av Oslo, men som et verktøy for utvikling, sier Stian Biong, fagsjef i Byrådet.

 

VIL FØLGE OPP BYDELENES VERDIFULLE KARTLEGGINGSINNSATS: Stian Nissen Biong, fagsjef i Byrådsavdelingene i Oslo kommune, ser funnene som interessante for planlegging og utvikling, og vil følge opp. - Vi støtter dere 110 prosent.
BrukerPlan med fargeskala

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Det utarbeides én rapport for kartleggingen av brukere med rusproblemer og de ROP-lidelser, og én rapport for brukere med kun psykisk helseproblem.

FARGESKALA: På en del av områdene som kartlegges med BrukerPlan brukes en skala fra grønn (god), til gul, rød og blålys (det siste dårligst, og det bør blinke en varsellampe).

Kommenter:

Mer om

brukerplan kvalitetsarbeid oslo nyheter verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen