Publisert: 14. august 2014
Team

SAMARBEID: Brukerne ser ut til å være fornøyde med kontinuiteten i relasjonen som muliggjøres når terapeuten fra barn-/ungetjenesten er med i samtalene ved voksentjenesten. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Psykisk helsearbeid i Grenselandet

Psykisk helsearbeid i Grenselandet

I Mandal har man prøvd ut et systematisk tilbud om nettverkssamtaler i forbindelse med overføring av unge brukere til psykiatrisk poliklinikk for voksne. Både brukere og ansatte er svært positive til ordningen.

I artikkelen "Psykisk helsearbeid i Grenselandet" (Bøe, T.D., Storaker, R. & S. Nodeland, 2011) presenteres  Prosjekt hjelp i Grenselandet. Artikkelen er skrevet av Tore Dag Bøe fra Universitetet i Agder, i samarbeid med prosjektleder Roald Storaker og Steinar Nodeland ved Avdeling for Barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF.

Systematisk tilbud

Man har altså prøvd ut et systematisk tilbud om nettverkssamtaler i forbindelse med henvisning av unge fra barn-/ungetjenesten til voksentjenesten. Samhandling i og mellom tjenestene uttrykkes fra flere hold som viktig for å gjøre tjenestene faglig sterkere og mer faglig forsvarlig.

Artikkelforfatternes budskap er en erkjennelse av at de ulike arenaer og tjenester har sine grenser, blant annet i form av aldersbegrensninger på tilbud til barn og unge. Ved kryssing av disse grensene kan det oppstå en rekke utfordringer, som gjør det ønskelig å etablere dialog og nettverk i grenselandet mellom de ulike systemene man er en del av. Dette har man altså forsøkt å gjøre noe med i psykisk helsetjenestene i Mandal.

Bakgrunn - Hjelp i Grenselandet

Unge som runder 18 år er i en sårbar overgangsfase i livet. En fase som kan bringe med seg store omveltninger ved bytte av tjenester og brudd i relasjoner til hjelpere. Andre studier viser at denne overgangen fra tjenester for barn og unge til tilbud for voksne ofte er dårlig koordinert og i liten grad preget av kontinuitet (Sitter & Andersen, 2005; Tollefsen & Ibabao, 2008). Enhetene i dette prosjektet, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Psykiatrisk poliklinikk for voksne i Lindesnes-regionen, hadde tilsvarende erfaringer med overganger som ikke fungerte tilfredsstillende. Prosjektet kom i stand etter at man så behovet for å utvikle en ny praksis.

I prosjektperioden, som varte fra februar 2009 til juni 2010, ønsket man å arbeide rundt følgende problemstilling:

Kan et systematisk tilbud om overlappingssamtaler og netttverksmøter bidra til bedre kontinuitet og sammenheng i forhold til relasjon, forståelse og mulige tiltak/tilnærminger ved overgang fra barn- og ungetjenesten til voksentjenesten?

Prosjektet ble kvalitativt evaluert gjennom intervjuer, både med de unge som var med i prosjektet og med alle de involverte terapeutene. Hensikten var å fange opp brukernes og behandlernes opplevelser og synspunkter rundt den nye tilnærmingen.

Tilbakemeldinger fra brukere

De unge brukerne pekte på problemer knyttet til bytte av tjenester og terapeut. Alle uttrykte tilfredshet over å få ha med seg sin terapeut ved ABUP i møter med ny terapeut i voksentjenesten. Behandler fra ABUP kjenner totalsituasjonen til brukerne godt, noe som igjen kan bidra til en tryggere opplevelse av overgangen til ny tjeneste for brukerne.

Det var delt syn blant brukerne på hvorvidt man ønsket å ha med foreldre inn i disse overgangsfasene. Noen brukere uttrykte at flere tema var vanskelig å snakke om når foreldre var tilstede. De unge hadde generelt tydelige meninger og refleksjoner rundt hvem som skulle eller burde være med.

Hva sa terapeutene?

Tilbakemeldingene fra terapeutene var gjennomgående positive, både i voksentjenesten og ABUP. De uttrykte tilfredshet over at overgangene var blitt skreddersydd den enkelte bruker, noe som innebærer at praksis blir forskjellig i hver sak. Terapeutene ønsket også å være med å videreutvikle tilbudet, basert på de samarbeidsidèer prosjektet hadde løftet frem.

Kilder:

Bøe, T.D., Storaker, R. & S. Nodeland (2011): Psykisk helsearbeid i Grenselandet. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8 (3), s. 196-205.

Sitter, M. & H. Andersson (2005): Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker. Trondheim: SINTEF Helse.

Tollefsen, A.W. & V.A. Ibabao (2008): Psykisk helse hos barn og unge. Om det som har vært og det som må komme. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 5 (1), s. 42-51.

Prosjekt Hjelp i Grenselandet

Prosjektet ble gjennomført ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF, nærmere bestemt ved Psykiatrisk poliklinikk for voksne, Mandal, ved Distriktspsykiatrisk senter Strømme. Prosjektperioden var februar 2009 til juni 2010. Psykiatrisk poliklinikk Mandal har i samarbeid med Avdeling for Barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF (heretter ABUP), Helse og sosialenheten ved Mandal kommune og Mental Helse Mandal organisert og drevet prosjektet.
Prosjektet hadde til hensikt å utvikle god samarbeidspraksis i forbindelse med overgang fra barn/ungetjenesten til voksentjenesten.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid brukerkunnskap relasjon universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen