Publisert: 24. november 2015.   Endret: 14. desember 2017
snakker

SAMMENHENG: Forskning bekrefter at det er sammenheng mellom tidlige opplevelser av vold og senere psykiske vansker.   (Ill.foto: www.colourbox.com )

Vold i barndommen - psykiske vansker som voksen

Vold i barndommen - psykiske vansker som voksen

Mennesker som har blitt utsatt for vold eller overgrep i barndommen, opplever oftere nye voldsepisoder, og får oftere psykiske vansker enn andre.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fikk i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011, Vendepunkt, i oppdrag å gjennomføre en landsomfattende studie av vold mot barn og voksne.

Dette resulterte i rapporten Vold og voldtekt i Norge, en nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.

Mange utsettes

NKVTS konkluderer i rapporten med at alvorlig vold og alvorlige seksuelle overgrep forekommer relativt ofte blant norske kvinner og menn, og at kvinner rapporterte om flere volds- og overgrepshendelser enn menn. De konkluderte også med at slike opplevelser er klart assosiert med psykiske helseproblemer.

Dårligere psykisk helse

NKVTS fant at de som hadde vært utsatt for alvorlig vold og/eller voldtekt rapporterte dårligere psykisk helse enn de som ikke hadde slike opplevelser. Dette gjaldt både for kvinner og menn, og både for de som hadde opplevd fysisk vold og de som hadde vært utsatt for voldtekt. Effekten var også uavhengig av om opplevelsene stammet fra barndom eller voksen alder.

Man fant også en klar sammenheng mellom antallet volds- og overgrepstyper den enkelte hadde vært utsatt for, og den psykiske helsen. Dette gjaldt både for kvinner og menn. Det vises også til at flere studier har funnet at risikoen for psykiske helseproblemer er høyere, jo flere hendelser en person har vært utsatt for.

Angst og depresjoner

Det økte nivået av psykiske helseproblemer hos personer som hadde vært utsatt for vold eller overgrep, omfattet både angst, depresjon og posttraumatiske reaksjoner.  

Rapporten viser til flere andre norske og internasjonale studier, som har funnet klare sammenhenger mellom det å ha vært utsatt for vold, og senere somatiske og psykiske helseplager. Det å ha vært utsatt for vold, gir ifølge flere studier en økt risiko for posttraumatisk stressforstyrrelse, depresjon, rus, personlighetsforstyrrelser og andre somatiske, sosiale og psykiske helseproblemer.

Nye voldsopplevelser som voksen

Studien fant en betydelig økt forekomst av voldshendelser i voksen alder hos de som hadde vært utsatt for vold fra foresatte eller for seksuelle overgrep som barn.

Av kvinner som hadde blitt voldtatt før de ble 18 år, rapporterte 32 prosent at de også hadde blitt voldtatt som voksen. Det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, var også knyttet til en økt utsatthet for alvorlig vold og alvorlig partnervold i voksen alder.

Psykologiske reaksjoner på overgrep

NKVTS viser til at flere andre studier også har beskrevet en økt risiko for nye voldshendelser senere i livet, om en har opplevd vold som barn. Enkelte mener også å ha funnet mekanismer som kan forklare denne økte forekomsten, deriblant miljøfaktorer og psykologiske reaksjoner på overgrepene.

Miljøfaktorer, som fattigdom, ustabilitet i familien og dårlig emosjonelt klima mellom barn og voksne, gir en økt risiko for vold og overgrep for både barn og voksne. 

I tillegg har altså studier funnet at menneskers psykologiske reaksjoner på overgrepene har betydning. Skyldfølelse, skam, angst, depresjon og rus er blant faktorene som kan gi en økt sårbarhet og risiko for å oppleve nye overgrep.

For øvrig viser studien at nesten en tredjedel av de som hadde blitt utsatt for voldtekt, og en av fire som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, aldri hadde fortalt det til noen.  Bare 11 prosent av kvinnene som hadde vært utsatt for voldtekt var til medisinsk undersøkelse eller behandlingen den første tiden etter voldtekten.

Viktig kunnskap

Resultatene fra studien understreker et sentralt poeng i veilederen Sammen om mestring. Der anbefales det at psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse sees i sammenheng. Vi fagfolk trenger grunnkompetanse på dette temaet!

 

Kilde: Thoresen, Siri og Hjemdal, Ole Kristian (red) (2014) Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

Metode
  • Studien er en tverrsnittundersøkelse.
  • Det ble gjennomført telefonintervjuer med totalt 2435 norske kvinner og 2092 menn i alderen 18-75 år.
  • Intervjuene inneholdt spørsmål om vold og overgrep både i barndommen og i voksen alder.
  • Spørsmål om blant annet psykisk helse var også inkludert.

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge barn.som.pårørende vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen