Publisert: 04. juni 2010.   Endret: 13. juni 2017
Olav Tangvald Pedersen

- En alternativ stemme

- En alternativ stemme

Nyvalgt leder i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid vil løfte fram nye grupper.

- Vi vil prøve å etablere en alternativ stemme innen det psykiske helsefeltet, sier Olav Tangvald-Pedersen til NAPHA.no.

Han ble i går valgt til ny leder på årsmøtet i den forholdsvis nystartede Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH). 

- For meg er det særlig viktig å løfte fram nye grupper som skal være med på å definere hva som er viktig i det psykiske helsearbeidet. Dette med ny kunnskapsdannelse basert på brukererfaringer og brukerkunnskap ser jeg som veldig viktig, og som et nødvendig korreks i forhold til de kunnskapskilder som fagfeltet anvender, sier Tangvald-Pedersen.

Vil vokse

Foreningen ble stiftet 2. oktober i fjor og har så langt klart å få i overkant av 50 medlemmer.

- Vi har ambisjoner om å bli betydelig større. Det er noe av det første det nye styret vil ta fatt på. Vi vil prøve å rekruttere ny medlemmer der det kan rekrutteres, sånn at vi i hvert fall kommer opp i 500-600-700 medlemmer i løpet av det første året, sier den nyvalgte lederen.

Han mener det er behov for denne foreningen, selv om det fra før finnes mange organisasjoner innenfor det psykiske helsefeltet. 

Tydelige

- Det som er litt spesielt med NFPH, er at vi er veldig tydelige på at vi vil være en forening for alle som er interesserte i psykisk helsearbeid. Vi er for alle som ønsker å jobbe for at feltet skal bli mer mangfoldig og at opptrappingsplanens intensjoner ikke skal drepes.

- Kunne dere ikke jobbet for å fremme dette i en allerede etablert forening?

- Jo, men de andre foreningene har ikke vært så tydelige på det fagpolitiske vi står for. Vi ønsker også å ha en relativt sterk fagrepresentasjon inn i vår organisasjon. Vi er jo ikke en ren bruker- eller pårørendeorganisasjon. Vi ønsker også å appellere til fagfolk i feltet som sympatiserer med vårt verdigrunnlag og som ønsker å jobbe for det, sier Olav Tangvald-Pedersen.

Plattform 

Årsmøtet i NHPS vedtok en fagpolitisk plattform.

Følgende punkter, opprinnelig hentet fra Tidsskrift for psykisk helsearbeid, blir framhevet som vesentlige for å få en ny omdreining i det psykiske helsearbeidet:

• Stopp individualiseringen i forståelser og kunnskapsgrunnlag. Psykisk helsearbeid er politisk virksomhet! Familie, venner, hjem, skole, arbeid og trygg økonomi er avgjørende for god psykisk helse.

• Sykdomsmodellen må forlates som det dominerende paradigmet i feltet. Hold fokus på mestring av hverdagsliv, på ressurser og kompetanse - ikke avvik, symptomer og diagnoser.

• Lytt til folks erfaringer og tro på det de sier. Etikk og dialog må komme først. Hjelpen må forankres i folks egne erfaringer av hva som er til best hjelp.

• Folk må få hjelp når de selv mener de trenger det. Hjelpen må være frivillig og tjenestetilbudet må være mangfoldig slik at folk får reelle valgmuligheter. 

• Ulike levemåter og annerledestenkende/følende må anerkjennes som menneskelige. Stigmatisering og sosial eksklusjon må påtales og stoppes. Menneskerettighetene må fokuseres og overholdes.  

• Hold fokus på personlig og faglig kompetanse, ikke bestemte profesjoner. Den profesjonsbaserte makten må identifiseres og reduseres. Ansett flere mennesker med brukererfaring som sin viktigste kompetanse.

 • Unngå fragmentering og manglende sammenheng i tjenestene. Etabler ett tjenestenivå med en ledelse – forankret lokalt.  

I den fagpolitiske plattformen vises det også til sju kjensgjerninger for tjenestetilbudet, som Rådet for psykisk helse har utarbeidet. Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid slutter seg til disse og ønsker å arbeide for at de blir realisert og konkretisert i et hvert samarbeid i psykisk helsearbeid:

1. Det trengs tjenestenettverk, ikke tjenestekjeder.

2. Det en bruker kan, må tjenestene ikke gå glipp av.

3. Vi trenger skreddersøm og valgfrihet.

4. Vi lever i hverdagen og må få hjelp i hverdagen.

5. Gode tjenester trenger sjelden tvang.

6. Ansatte brukere hever kvaliteten.

7. Utdanninger må følge utviklingen.  

På denne bakgrunn vil Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid særlig arbeide for:

1. Et mangfold av forståelser i relasjon til psykisk uhelse kombinert med at den medisinske sykdomsmodellen må detroniseres.

2. Alle tilbud om psykisk helsehjelp skal være basert på frivillighet.

3. Det må ansettes personer med egenerfaring i alle psykisk helsetjenester.

4. Fagpersoner med kompetanse i psykisk helsearbeid og psykisk helsearbeids arbeidsformer må gis sentral plass i alle psykiske helsetjenester.

5. Det må et etableres ett tjenestenivå i psykisk helse som er lokalt forankret.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen