Publisert: 19. januar 2011
Ellinor F. Major
SØVNPROBLEMER: Et debutsymptom og den vanligste helseplagen, ifølge Ellinor F. Major. Foto: Kjell-Ivar Myhr

50 tiltak for å forebygge psykiske lidelser

50 tiltak for å forebygge psykiske lidelser

Foreslår antimobbeprogram på alle grunnskoler, høykvalitetsbarnehager og tiltak mot søvnproblemer.

- Forebygging er den viktigste veien fremover, sa assisterende divisjonsdirektør Ellinor F. Major da hun presenterte en ny rapport fra Folkehelseinstituttet kongressen Psykisk Helse 2011 i dag.

Rapporten har fått tittelen "Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger".

- Det er første gang vi får en samlet framstilling av kunnskapsgrunnlaget om tiltak som kan fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, sa Major.

Tiltak

Rapporten, som denne uka ble overlevert helse- og omsorgsministeren, inneholder totalt 50 tiltak.

De er knyttet til de ulike arenaer hvor forebygging kan finne sted.

Major presenterte de 10 viktigste tiltakene:

Sysselsetting

1) Høy sysselsetting:

- Vi vet deltakelse i arbeidslivet er viktig for helsa. Det gir hverdager struktur og mening - og det styrker selvbildet, sa Major.

Hun la vekt på viktigheten av en konjunktur- og markedspolitikk som motvirker arbeidsledighet og nevnte i tillegg individrettede tiltak for å mestre stress på arbeidsplassen. 

2) Helsefremmende skoler:

- Skolen er barn og unges arbeidssted. Et godt skolemiljø motvirker mobbing og urealistiske kroppsidealer, samtidig som det gir opplevelse av å være del av et fellesskap og styrker mestring av skolearbeidet, sa Major.

Rapporten foreslår at program mot mobbing og atfersproblemer iverksettes ved alle grunnskoler i Norge.

Den går også inn for å teste ut program for å forebygge angst og depresjon, i tillegg til tiltak som fremmer en god livsstil.

3) Høykvalitetsbarnehager:

- Barnehagene er en unik arena, fordi der kan vi nå 90% av alle førskolebarn, men kvaliteten er avgjørende, sa Major.

Rapporten går blant annet inn for at Barnehagemeldingens krav til kvalitet oppfylles, og at vi får et helhetlig kartleggingsverktøy for språkutvikling og psykisk helse,

4) Forebyggende tiltak på eldresentre:

- Dette er viktig for at de eldre skal kunne ta vare på seg selv og for å forebygge psykososiale problemer, sa Major.

Det foreslås blant annet gruppeaktiviteter og støttegrupper for å avhjelpe isolasjon og ensomhet, i tillegg til vennskapskontakter for eldre deprimerte.

5) Hjemmebesøk til førskolebarn:

- Vi vet at kvaliteten på hjemmemiljøet har stor betydning for psykisk helse, sa Major.

Hun nevnte tiltak som hjemmebesøksprogram for reduksjon av barnemishandling, hjemmebasert støtte- og behandlingstiltak til familier med mange eller langvarige belastninger og obligatorisk ordning med regelmessig hjemmebesøk fra helsesøster.

6) Styrking av foreldreferdigheter:

- Tidlig innsats er viktig, sa Major.

Hun nevnte tiltak som fokusert veiledningsprogram, individuelle støttesamtaler, identifisere og behandle rusmiddelmisbruk og forebyggende program ved atfersdproblemer.

7) Arbeid med bistand:

- 80-90% av dem med alvorlige psykiske lidelser og 20-35% av dem med moderate psykiske lidelser står utenfor arbeidslivet, sa Major.

Tiltak rapporten foreslår er blant annet Arbeid med bistand og Individual Placement and Support (IPS-programmet).

8) Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon:

- Angst og depresjon er den mest utbredte og mest kostnadskrevende psykiske lidelsen, og det lønner seg å komme tidlig til med hjelp, sa Major.

Det foreslås ulike psykoedukative programmer, som kurs i mestring av depresjon.

Andre tiltak er ulike skoleprogrammer, forebygging under svangerskap, gruppeaktiviteter og fysiske aktiviteter.

9) Programmer for forebygging av søvnproblemer:

- Dette er den vanligste og mest oversiktlige helseplagen, sa Ellinor F. Major.

- Det er et debutsymptom og så mye som en tredjedel av befolkningen har ukentlige søvnproblemer.

Rapporten foreslår psykoedukasjon og kognitiv atferdsterapi, og peker også på behovet for bedre medikamentell behandling.

10) Sterk evalueringsforskning:

Rapporten foreslår etablering av en nasjonal enhet for evalueringsforskning.  Andre forslag er etablering av et nytt program for forskning på forebyggende helsearbeid og regelmessige befolkningsundersøkelser.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen