Publisert: 28. januar 2011.   Endret: 21. januar 2016
Ill.foto: Institusjon2

DAGENS SITUASJON: Det er lite brukermedvirkning i psykiatrien, viser ny doktoravhandling. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Vil måle brukermedvirkning

Vil måle brukermedvirkning

Nytt måleinstrument er utviklet for helsepersonell

I dag er det lite brukermedvirkning i utvikling og utforming av tjenestetilbudet i psykiatrien, viser et doktorgradsarbeid Marianne Storm har gjennomført ved Universitetet i Stavanger.

Hun disputerte i dag med avhandlingen "Service user involvement in inpatient mental health services".

Der kommer det fram at flere pasienter mener de har få muligheter til å komme med innspill til egen behandling, mens helsepersonell mener det er vanskelig å engasajere og motivere pasienter til å delta.

Forskjeller

Avhandlingen viser at det er forskjeller mellom de ulike DPS'ene (distriktspsykiatriske senter).

Storm har funnet at skiftordninger, pleie-, behandlings- og ledeleseskultur påvirker gjennomføring av brukermedvirkning.

Hun mener derfor at et intervensjonsprogram kan være nyttig for å fremme brukermedvirkning, og har selv gjennomført intervensjonsprogrammet "Brukermedvirkning i klinisk praksis" i forbindelse med doktorgradsarbeidet.

Måleinstrument

Ifølge prosjektbeskrivelsen har hovedformålet med "Brukermedvirkning i klinisk praksis" vært å bidra til arbeidet med implementering og styrking av brukermedvirkning i en psykiatrisk sengepost.

En sentral del av prosjektet har vært å utarbeide et instrument for å måle brukermedvirkning.

Storm har utviklet en skala, brukt til å kartlegge brukermedvirkning i døgnavdelinger ved distriktspsykiatriske senter. 

Pekepinn

- Tanken er at en skal kunne bruke det som en pekepinn på hvordan avdelingen ligger an når det gjelder dette, sier Storm til Napha.no.

Hun mener skalaen for helsepersonell kan ses i sammenheng med brukertilfredshetsmål, som representerer brukermedvirkning fra pasientenes perspektiv.

- Jeg kan eventuelt gjøre om min skala sånn at den passer til pasienter, men det har jeg ikke gjort ennå.

Spørsmål

Rent praktisk utføres målingen ved å stille 15-20 spørsmål.

- Det er ikke mange, men svarene gir et klart bilde av situasjonen, sier Storm.

Hun har for eksempel funnet forskjell på institusjoner når det gjelder å ha brukermedvirkning på tjenestenivå, som egne brukerrepresentanter.

Nattevakter

Hun har også funnet forskjeller mellom ansatte, som for eksempel at nattevakter rapporterer om mindre samarbeid med pasientene.

- Det er kanskje et selvsagt funn, men det er jo en del som jobber bare natt og pasientene sier at det gjerne er da de har det ekstra vanskelig og trenger å bli sett og hørt, sier Storm.

Hun mener det kan gi en pekepinn på at det er viktig å bevisstgjøre hele personalgruppa på dette med brukermedvirkning, ikke bare de som jobber på dag.

Publisitet

- Vet du noe om den nye målemetoden kommer til å bli brukt?

- Nei, det vet jeg ikke. Det handler nok en del om markedsføring og publisitet, sier Storm.

- Men jeg håper jo den blir brukt, for vi har fått tilbakemelding på at den virker bevisstgjørende. Helsepersonellet må tenke gjennom hva de faktisk gjør hver dag med pasientene sine.   

Bok

Marianne Storm er ansatt på institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

Hun har tidligere gitt ut boka "Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid".

Der prøver hun å gi svar på spørsmål som:

Hva er brukermedvirkning i psykisk helsearbeid? Hva innebærer brukermedvirkning i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i en psykiatrisk avdeling i et psykiatrisk sykehus eller i et distriktspsykiatrisk senter? Hvordan får brukermedvirkning utslag i konkrete handlinger?

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen