Endret: 26. februar 2015
rph hurum

ENGASJERTE: RPH-teamet i Hurum ønsker på sikt et fast tilbud som også involverer barn og unge. Fra v: Psyk. sykepleier Rita Dahlmann, merkantil og KID-kursleder Nina Mikkelsen, RPH-leder Kirsten Willett Jansen, psykolog Tobias G. Lindstad og virksomhetsleder Nina Terese Riis. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere

Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere

De har vært i lokalavisa og holdt innlegg på politiske møter for å gjøre Rask psykisk helsehjelp (RPH) kjent.

-Erfaringene vi har med RPH er så gode at vi kan ikke annet enn å fortelle om det. Nå ønsker vi at det skal bli et fast tilbud, sier virksomhetsleder for helse og omsorg, Nina Terese Riis.

Nylig hadde RPH-gjengen et innlegg for politikerne i helse- og omsorgsutvalget, der de presenterte prosjektet og foreløpige resultater.

Skaper politisk engasjement

Hege Erichsen Godheim (H), som var til stede på møtet, forteller at innlegget har vekket politikernes interesse.

-Jeg har stor sans for forebygging og kommer til å kjempe hardt for at RPH skal bli et fast tilbud i Hurum. Det er enighet i vår partigruppe om dette. Samtidig er Hurum ikke en veldig rik kommune, og det blir nok en kamp når vi skal til med budsjettforhandlinger, sier Godheim.

Oppmerksomhet hjelper

RPH-gjengen jobber også opp mot media.

-Da prosjektet var nytt, kontaktet vi lokalavisa, Røyken og Hurums avis, og de laget en fin sak, sier Rita Dahlmann i RPH-teamet.

-Lederen i avisa handlet også om prosjektet vårt, og vi ble stolte. Det er viktig at folk vet at RPH-tilbudet finnes. Vi tror oppmerksomheten vi får i media og fra politikere hjelper mye når det er snakk om å få til et permanent tilbud, sier Dahlmann.

Større sjanse for å komme raskt tilbake i jobb

Riis forteller at forebygging er et satsingsområde i kommunens helsetjeneste.

-For mange er det viktig å få tidlig hjelp, slik at situasjonen eller følelsen av at noe er uoverkommelig ikke blir verre. Når pasienten kommer raskt til behandling, vil man kunne forhindre økt symptomtrykk. Får pasienten hjelp før sykemelding blir nødvendig, eller i begynnelsen av en sykemelding, vil sjansen for å komme raskt tilbake i arbeid igjen være stor. På sikt vil dette antagelig kunne ha en samfunnsøkonomisk gevinst, slår hun fast.

Kortere behandlingstid

Kirsten Willett Jansen, som leder RPH-prosjektet i kommunen, forteller om svært gode erfaringer med RPH så langt.

- Foreløpige resultater viser at det gjennomsnittlige timeantallet per pasient er 7, 4 timer ved anvendelse av kognitiv terapi som behandlingsmetode. Pasienter som får hjelp gjennom det ordinære behandlingsapparatet i kommunen har ofte gått lenger med sine symptomer før de har søkt hjelp, og det krever lengre behandlingstid og bruk av mer ressurser, sier Jansen.

Mye penger kan bli spart

Pasienter som søkes inn til psykisk helse får ofte samtale ukentlig eller annenhver uke i en periode på to, tre måneder. Ikke sjelden økes tilbudet ytterligere.

-På sikt vil man antakelig se at det koster kommunen mindre å gi et tidlig behandlingstilbud gjennom RPH enn langvarig tilbud senere i sykdomsforløpet. Kommer pasienten i tillegg ut i jobb igjen i stedet for å bli langtidssykemeldt, er det helt klart at mye penger vil bli spart, sier Jansen.

Naturlig å søke

I flere år har man jobbet aktivt i Hurum for å forebygge psykiske plager hos barn og voksne. Da Helsedirektoratet ga beskjed om at de ville gi tilskudd til RPH-prosjekter, var det naturlig for kommunen å søke. Men hvordan det blir til neste år, vet man ikke. Tilskuddet varer ut året, og skal tilbudet bli permanent, må en kommunal finansiering til.

Virksomhetsleder Riis synes RPH utfyller den øvrige psykiske helsetjenesten på en god måte.

-Vi har stor tro på RPH og tror også at metoden er med på å inspirere andre deler av kommunens psykiske helsetjeneste. Totalen blir bedre, poengterer hun.

Jobber med å gi informasjon

Mye av arbeidstiden sin bruker Riis til å gi sentrale aktører i kommunen relevant informasjon, slik at tiltak som er effektive for brukerne kan implementeres. Hun har stor tro på at det på sikt vil være økonomisk for kommunen å investere i RPH og ser for seg at RPH skal fortsette når prosjektperioden er over.

-Vi skal ivareta et bredt spekter av innbyggere, og tilbudet om Rask psykisk helsehjelp og kognitiv terapi til personer med lettere angst, depresjon og søvnvansker har vist å kunne ha god effekt. Jeg ser ingen god grunn til at vi skal slutte med det, sier hun.

Samarbeid med frisklivssentralen

Det er en engasjert gjeng NAPHA møter i Hurum. Hurum er for øvrig med sine 9000 innbyggere en ganske liten kommune, og alle jobber deltid i RPH-prosjektet.

Kommunen har en frisklivssentral, som både psykisk helsetjeneste og Rask psykisk helsehjelp har et tett samarbeid med.

Enkel informasjon på nett

RPH-gjengen har ellers sendt ut informasjon til alle fastlegene, og de vil prøve å få lokalavisen på banen igjen.

-Og vi har jobbet med RPHs nettside i Hurum, for å gi innbyggerne enkel informasjon om tilbudet. Siden vi er en liten kommune, har vi valgt å la de ansatte stå uten navn og bilde, sier Riis. Og de kommer ikke til å slutte med å gjøre RPH-tilbudet synlig.

-Skal tilbudet bli fast, må vi jo bare informere om hvor bra det er.

  • Les om RPH i Frogner bydel, Oslo:

Gir rask hjelp mot angst og depresjon

Vi må være åpne om at vi sliter psykisk

Rask psykisk helsehjelp
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
  • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
  • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
  • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt.

Les mer: Rask psykisk helsehjelp

POLITIKER ØNSKER RPH: Hege Erichsen Godheim (H) vil kjempe for å få en kommunal finansiering av RPH i Hurum. Her er hun sammen med virksomhetsleder Nina Terese Riis.(t.v.) (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen