Endret: 01. september 2015
rph sarpsborg

DET HJELPER: -Rask behandling av angst og depresjon fører til at flere får økt livskvalitet og opplever å mestre hverdagens utfordringer, sier RPH i Sarpsborg. Fra v.: Eli-Anne T.Willard, Ann-Charlotte Norderhaug, Hjalmar Varsi, Paul Johansson og Hilde Fredriksen. (FOTO: Privat.)

Ønsker RPH for personer under 18 år

Ønsker RPH for personer under 18 år

-Vi trenger Rask Psykisk Helsehjelp som er øremerket de unge, sier RPH Sarpsborg. Selv kan de vise til gode behandlingsresultater så langt, for voksne.

Dagens RPH- ordning gjelder for 18 år og oppover, og de jobber bare med pasienter over 18 år.  

-Det er mange ulike tiltak rettet mot unge i Sarpsborg, men det hadde vært flott om man kunne prøvd ut RPH for de yngre aldersgruppene også.

-Mange unge sliter, og det kan være noe å hente i RPH når det gjelder også denne gruppen, sier Eli-Anne Willard, prosjektleder for RPH Sarpsborg. 

Stadig flere unge på antidepressiva

Aftenposten skrev i går at bruken av antidepressiva blant unge har gått markant opp de siste ti åra.

For aldersgruppen 15-19 år ser man på landsbasis en økning på 52 prosent. Økningen er større blant jenter enn gutter. Les saken.

Stor økning i Østfold

Økningen er ekstra stor i Østfold. Her ser man en økning på hele 90 prosent for jenter i alderen 15-19 år. Sarpsborg Arbeiderblad skrev for øvrig nylig at 2.500 Østfold-elever mobbes på nett.

I Østfold oppga én av tre tiendeklassinger i 2009 at de slet med angst eller depresjon, i en undersøkelse utført av Østfoldhelsa.

-Alt dette gir grunn til bekymring. Lettere psykiske plager kan fort vokse seg store, om man ikke får tidlig hjelp, påpeker Willard.

Symptomtrykket går ned

Selv kan de rapportere om at RPH ser ut til å ha god effekt. Kartleggingsskjema i forhold til egenrapportering på angst og depresjon viser lavere score ved utskrivning enn ved oppstart av behandlingen.

-Vi ser at symptomtrykket går betraktelig ned etter behandling, sier teamet.

-Tenk at det hjalp så bra!

En pasient som kom til behandling på grunn av panikkangst og katastrofetanker fikk symptomtrykket bedret allerede etter fire samtaler med kognitiv terapi. Senere opplevde han en dramatisk, truende episode, som han betegnet slik i etterkant:

-Det gikk egentlig ganske greit, og jeg håndterte det på en overraskende god måte! Og det var det som var så rart! Jeg benyttet meg av det jeg hadde lært, det vi hadde snakket om i forhold til panikksirkelen. Jeg hadde trent på dette, og tenk at det hjalp så bra!

Ser endring etter fem til sju timer

-RPH kan gi inntil 15 behandlinger. Det kan imidlertid se ut som det skjer en endring allerede etter fem til sju timer, slår Willard fast.

Nå håper hun at tjenesten får bestå.

-Den bør bli permanent, fordi den gir helsetjenester til en gruppe med høyt symptomtrykk, som sjelden får behandling, slik helsetjenesten har vært organisert til nå.

Viktig å ha forskningsresultatene klare

Teamet ønsker for øvrig at perioden for tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet utvides for pilotprosjektene, slik at resultater fra Folkehelseinstituttets evalueringsforskning kan foreligge før tilskuddsperioden er over.

-Det kan være utfordringer knyttet til å etablere RPH som fast helsetjeneste uten at forskningsresultatene foreligger, påpeker Willard.

-Et lysende prosjekt

Et annet utsagn fra en pasient:

-Hadde det ikke vært for at jeg hadde fått de gode samtalene med deg, ville jeg fortsatt vært sykmeldt. RPH har uten tvil hjulpet meg tilbake. Er ikke helt bra, men såpass bra at det kjennes ut som at jeg kommer til å klare meg.

-Vil at du skal si det til de som bestemmer om prosjektet at dette er et lysende prosjekt. Det hjalp iallfall meg tilbake i jobb fortere enn jeg hadde klart ellers. Tusen takk for all hjelp!

Pasientgruppe som har manglet tjeneste

Da muligheten til å søke tilskuddsmidler til RPH kom, var det naturlig for Sarpsborg å søke.

-Personer med lettere psykiske lidelser er en pasientgruppe som sjelden har mottatt behandling, slik helsetjenesten har vært organisert.

-RPH gir oss mulighet til å utvide tjenestene og hjelpe disse. Gjennom prosjektet får enheten i Sarpsborg økt kompetanse i kognitiv terapi. Vi synes det er flott å være med og prøve ut en behandling som kan være svært viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier teamet. Som opplever det som spennende og meningsfullt å jobbe i RPH.

Setter pris på den lave terskelen

Pasientene selv sier det er lettvint at de selv bare kan ringe. De setter pris på at tjenesten er så tilgjengelig, og at de får snakke med fagperson med en gang.

Pasientene blir raskt ringt tilbake av sin kontaktperson og får en kartleggingssamtale i løpet av kort tid. For mange er det også et poeng at tjenesten er gratis.

-Lærer å sortere tanker

En pasient sier:

-Det er utrolig at hjelpen bare er en telefon unna, og at en kan få hjelp så fort!

-Jeg tror det er viktig med RPH for å unngå at negative tanker blir tvangstanker som låser seg - og blir vanskelig å endre. Å få snakke med en fagperson som kan vise metoder, som kan lære en person med depresjon å tenke mer positivt og prøve å sortere sine tanker og se at de kanskje ikke er så spesielle allikevel, er viktig!

Individuell terapi, kurs og veiledet selvhjelp

Fremover ønsker RPH i Sarpsborg å jobbe målrettet mot å utvikle den nye helsetjenesten videre.

- I fjor prioriterte vi å gi individuell kognitiv terapi, siden behandlerne hadde behov for mengdetrening i dette. Etter årsskiftet har vi utarbeidet og gjennomført introkurs over fire dager om kognitiv terapi, depresjon, angst og søvnvansker. Dette er et kurs som vil være et kontinuerlig tilbud.

-Siste trappetrinn er veiledet selvhjelp. Nå jobber vi med å utarbeide gode behandlingsforløp og veiledere i forhold til dette, sier Willard.  

Les om RPH andre steder i landet:

 

RPH Sarpsborg:
 • I 2003 startet Enhet kompetansesenter rus og psykisk helsetjeneste i Sarpsborg, ambulant oppsøkende team, en lavterskel ikke-vedtaksbasert psykisk helsetjeneste. Nå har de fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å prøve ut RPH.
 • Har totalt fire årsverk: Psykolog i 50 prosent stilling og fire psykiatrisk sykepleiere med ulike videreutdanninger.
 • Er organisert i enhet Kompetansesenter rus og psykisk helse, i team psykiatritjenesten, som har både vedtaksbaserte og ikke-vedtaksbaserte tjenester. Den nære integreringen til de øvrige psykiske helsetjenestene og samlokaliseringen med lavterskel psykisk helse oppleves som svært nyttig.
 • Har felles telefonnummer med lavterskel psykisk helse. Telefonen besvares alltid av fagperson slik at en kartlegging starter allerede ved henvendelsen.
 • Ble offisielt åpnet 01.09.14. I 2014 mottok 79 pasienter kognitiv terapi.
Rask psykisk helsehjelp (RPH)
 • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
 • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
 • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
 • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen