Publisert: 04. juni 2015
petter dahle og per willy amundsen

TO ENGASJERTE: Statssekretær Per Willy Amundsen og Petter Dahle fra NAPHA var to av foredragsholderne på konferansen i Svolvær. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

Med bolig på dagsordenen

Med bolig på dagsordenen

En rekke fagpersoner samles i disse dager i Svolvær for å snakke om boligpolitikk, og om hvordan man omsetter vyer til god praksis. Målet er bedre boforhold, også for de som sliter mest.

Hvordan legge til rette for at den som sliter med å komme inn på boligmarkedet får en god og stabil bosituasjon? Mange personer som sliter med rus og psykisk helseproblematikk befinner seg i denne gruppen. En konferansedeltaker som jobber på et boligkontor forteller om et husbesøk hun var på nylig:

-Det så ut som et rottereir. Det er virkelig mye å ta tak i for oss som jobber i denne sektoren, slår hun fast.

Samtidig kan man oppnå så mye bra med å gripe fatt i akkurat dette, boligen til den som sliter med livet. Men det er ofte ikke nok bare med tak over hodet.

En ny boligstrategi

Boligsosialt arbeid er et satsningsområde på statlig hold.

-Alle skal ha et godt sted å bo, det er målet, slår Per Willy Amundsen, som er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, fast.

Han holdt et innlegg om regjeringens boligpolitikk, der han blant annet la frem at kommunal- og moderniseringsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet, barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet og justis- og beredskapsdepartementet nå samarbeider om en ny boligstrategi.

-Det skal bli lettere å bygge boliger

Strategien vil bli lagt frem senere denne måneden. Amundsen kan imidlertid avsløre allerede nå at man ønsker å bidra til mer boligbygging.

-Det er for få boliger i dag, og vi ønsker å legge til rette for at det skal bli lettere og billigere å bygge boliger i kommunen. For øvrig er det viktig at mange av de i målgruppen trenger mer enn bare et sted å bo, poengterte Amundsen.

Det mangehodet trollet, en saga blott?

I fjor lå en ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), Bolig for velferd, klar. Ett av målene i strategien er at alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.

Amundsen er glad for strategien, som har kommet til gjennom et samarbeid mellom de fem departementene som er nevnt over. Den er blitt til gjennom et samlet løft. 

- Mange vil kanskje hevde at staten tidligere har fremstått som et mangehodet troll på området. Der staten tidligere har dratt i ulike retninger, søker vi når å samordne staten. Det er lettere å få til gode resultater når alle drar i samme retning, sier Amundsen, og poengterer at Husbanken har en svært viktig rolle i arbeidet.

Får ikke bolig på grunn av stigma

Petter Dahle, rådgiver i NAPHA, holdt et innlegg med tema: «Verdien av å bo i egen bolig» på konferansen. Dahle er opptatt av at også de som sliter aller mest skal få oppleve å ha en trygg bolig, med tiltak og omgivelser som gir mulighet for vekst.

- Det er et stort problem at mange, av økonomiske, helsemessige eller rusrelaterte årsaker, ikke er i stand til å kjøpe bolig eller komme seg inn på leiemarkedet. Det kan være på grunn av stigma. Utleiere ønsker ofte ikke å leie ut til personer man vet sliter med for eksempel rusproblematikk, sier Dahle.

Flere må inn i den gode sirkelen

Han håper at flere kommuner vil ta et solid tak i det sosialpolitiske arbeidet, slik at de mest vanskeligstilte får en god plass å bo, og den hjelpen de trenger for å mestre å bo.

-Over lang tid har det vært fokus på dette både nasjonalt og kommunalt, og man tenker dermed at det blir jobbet godt med. Samtidig ser man at mange forblir i den negative sirkelen, påpeker Dahle, som tror at det i mange kommuner er behov for å etablere en mye tettere oppfølging enn det som har vært tradisjonen.

-Det er behov for at kommunene etablerer planer og strategier for hvordan de skal skaffe boliger til dem som alltid har stått sist i boligkøen – og hvordan de skal følge dem opp. Her vil den nye strategien «Bolig for velferd», være til stor hjelp, sier Dahle.

Housing First – en måte å gjøre det på

Han nevner at Housing First er en god modell. Målet er varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig, samt hvilken type oppfølging han/hun skal få.

-Housing First er totalt sett en billig modell, den er kostnadseffektiv over tid. Man trenger noen investeringer i utgangspunktet, som personell, men over tid koster dette mindre penger enn institusjonsplasser og lavterskeltilbud.

-Når brukeren selv får være med å bestemme, får han et større eierforhold til boligen, og vil lettere komme inn i en god sirkel, slår Dahle fast.

Den gode hjelpen er subjektiv

Måten man løser det på varierer fra kommune til kommune. Mange steder har hjemmetjenesten ansvar for å ivareta de som trenger hjelp i boligen, andre steder har man også ACT- og FACT-team, oppfølgingstjenester som dekker alle behov.

-Uansett er brukeren den viktigste aktøren, poengterer Dahle og viser til «Sammen om mestring», som er Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, og et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Hva er så den gode hjelpen? Dahle slår fast at god hjelp er subjektiv. Det finnes ingen universell løsning eller foretrukket metode. Kanskje er det også akkurat det som gjør arbeidet med denne gruppen så spennende.

Viktige aspekter

Det er imidlertid noen aspekter man vet kjennetegner god praksis, ifølge Dahle:  

 • Bruker opplever å få være med å bestemme valg av bolig og innhold og omfang av tjenester
 • Retten til å velge grad av nærhet
 • Respekt for brukers private territorium
 • Opplevelse av likeverd
 • Et miljø som anerkjenner
 • Tilgang på arenaer for sosial deltakelse
 • Tilstrekkelig tid til mellommenneskelig kontakt

 

KBL – kommunale boligadministrasjoners landsråd
 • Arrangerer landskonferanse i Svolvær 2-4. juni
 • Tema på konferansen: Boligpolitikk, barnefamilier og unge i velferdssamfunnet, bolig og juridiske forhold, å arbeide i andres hjem, finansielle virkemidler
 • Nærmere 300 deltakere, fra hele landet

Les mer om KBL

Bolig for velferd: Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)
 • Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Strategien gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Erfaring viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

KILDE: www.regjeringen.no

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen