Endret: 21. juni 2019

Psykologer i kommunene

Psykologer2

Økt rekruttering og ansettelse av psykologer er stadig trukket fram som et viktig helsepolitisk tiltak for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fra 2020 er kommunene lovpålagt å ha tilgang til psykologkompetanse.

Da regjeringen i 2016 la fram lovendringsforslaget som innebærer at alle norske kommuner vil være pålagt å ha tilgang på psykologkompetanse fra 2020, var det et resultat av en langvarig prosess.

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) ga ikke den ønskede økningen i antallet kommunalt ansatte psykologer, og i 2008 presenterte Helsedirektoratet rapporten «Psykologer i kommunene: Barrierer og tiltak for økt rekruttering», som ble skrevet på grunnlag av utfordringer presentert i St. prop. 1 (2006-2007). Rapporten adresserte konkrete forslag til varige ordninger for å sikre rekruttering, stabilitet og best mulig utnyttelse av psykologkompetanse i kommunale helsetjenester.

Modellutprøvingen (2009-2013)

Med utgangspunkt i rapporten opprettet Helsedirektoratet i 2009 de første tilskuddsmidlene i ordningen «modellutprøving- psykologer i kommunehelsetjenesten». Målet med ordningen den gang var å prøve ut psykologer etter 4 forskjellige modeller: samlokalisering med fastlege; integrert i avdeling for psykisk helsearbeid, helsestasjon/skolehelsetjeneste eller familiens hus.

Parallelt med tilskuddsordningen fikk Norsk Psykologforening i oppdrag å bistå Helsedirektoratet med oppfølgingen av de psykologene som etter hvert tiltrådte i de nyopprettede kommunale stillingene. Som en del av dette arbeidet arrangerte foreningen årlig 5 regionale og 1 nasjonal nettverkssamling. Målet var å skape grobunn for regionale nettverk, samt være en drøftingsarena for nyansatte psykologer med behov for slike arenaer i utviklingen av sine stillinger.

Tilskuddsordningen i dag

I 2013 ble ordningen evaluert av henholdsvis Folkehelseinstituttet, Arbeidsforskningsinstituttet og SINTEF. En av hovedkonklusjonene i rapportene var at tilskuddsordningen hadde bidratt til å øke antallet psykologer i kommunene.

Med bakgrunn i evalueringene og økt politisk satsning på psykologkompetanse i kommunene, endret tilskuddsordningen seg noe fra modellutprøving til det som i dag heter «Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester». Tilskuddsordningen setter ikke lenger krav til en type modell, men er heller i sitt mandat opptatt av psykologenes funksjon for å møte hver enkelt kommunes behov for styrking i sitt psykiske helsearbeid. For 2019 erdet satt av 205 millioner kroner til fordeling, med søknadsfrist 10.februar. Totalt ble det i 2018 innvilget tilskudd til 552 psykologstillinger, fordelt på 337 kommuner/bydeler. 

NAPHAS rolle

Fra 2014 ble oppfølgingen av nettverksarbeidet mot psykologene i kommunene overført fra Norsk Psykologforening til NAPHA. Inkludert i dette oppdraget fra Helsedirektoratet de to første årene var utvikling og gjennomføring av fem regionale og en nasjonal nettverkssamling årlig, i samarbeid med kompetansesentrene RVTS, R-BUP/RKBU, KoRus og NAKU.

Fra 2016 overtok landets Fylkesmenn tilskuddsforvaltningen fra Helsedirektoratet. Samtidig ble NAPHAs oppdrag endret. NAPHA skal fremdeles bidra til utvikling av tiltak for å styrke nettverksarbeidet for psykologene, samarbeide med andre relevante instanser, samt bistå Helsedirektoratet i videreutvikling av psykologrollen i de kommunale helsetjenestene. Vi skal ikke lenger arrangere regionale nettverkssamlinger, men vil fortsatt arrangere en årlig, nasjonal nettverkssamling.

I 2016 ga NAPHA i tillegg ut heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller", som er en samling av eksempler og fagstoff om psykologer i norske kommuner. Vi håper heftet vil inspirere og gi kunnskap til kommuner som vil ansette psykologer og til psykologer som står overfor en jobb i kommunen.

Nasjonal nettverkssamling november 2019

Årets nasjonale nettverkssamling vil avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 13. og 14. november. Mer informasjon kommer nærmere sommeren.

Kontaktpersoner

Prosjektleder ved NAPHA er Kjetil Orrem, mens Møyfrid Kjølsdal, Kristin Mjåset Hjertø og Kristin Trane også er med i prosjektgruppen.

Alt om

psykologer.i.kommunene

Nyttig innen psykologer i kommunene:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen