Publisert: 22. februar 2011
Studenter i forelesningssituasjonen

FOREBYGGER PSYKISKE HELSEPLAGER: Det sosiale fellesskapet er viktig i studiesituasjonen.

Psykisk helse blant studenter - SHoT 2010

Psykisk helse blant studenter - SHoT 2010

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2010) som ble lagt frem 16. februar, viser at flere studenter sliter med psykiske helseproblemer, sett i forhold til befolkningen for øvrig,

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at de aller fleste studentene opplever studiesituasjon som god. Når det gjelder psykisk helse viser den imidlertid at det er flere blant studentene enn i befolkningen for øvrig som sliter.  Her ser vi nærmere på hva undersøkelsen sier om noen problematiske sider ved studenttilværelsen, og i særlig grad om psykisk helse.

Omfattende studie

Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim, og med deltakelse også fra Stavanger, Oppland, Telemark og Finnmark. Datainnsamling ble gjennomført på internett i perioden 11. oktober - 8. november 2010. Målgruppen var heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap. I alt 6053 studenter besvarte undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 23 prosent. Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjennomført om studentenes helse og trivsel i Norge.

Mangfordige tema

SHoT 2010 tok opp temaer som:

  • Studentenes tilfredshet med studiebyen og studentmiljøet
  • Fadderordning og tilhørighet til studieprogrammet
  • Forklaringsfaktorer for studiemestring
  • Studentenes psykiske helse
  • Alkohol, illegale rusmidler og “prestasjonsmedikamenter”
  • Studentenes egenvurdering av helse og livsstil

En del ensomhet

Et hovedpunkt i undersøkelsen er at de aller fleste studentene trives. De opplever seg godt mottatt på lærestedene, de finner seg til rette i studentmiljøet, mange opplever at de mestrer studiehverdagen, og at livet som student er meningsfullt.

Imidlertid oppgir mellom 10 og 15 prosent av studentene at de sliter på ulike områder. Lav studiemestring, redusert livskvalitet og ensomhetsfølelse er sentralt. Slike forhold påvirker også studieprogresjonen.

HSCL- 25

Undersøkelsen går også spesifikt inn på studentenes psykiske helse. Den måler egenrapporterte psykiske symptomplager siste to uker ved hjelp av HSCL-25 (Hopkins Symptom Check-List, Derogatis et al 1974). Verktøyet omfatter 25 spørsmål om ulike symptomer eller plager, og hvert spørsmål skåres med verdier fra 1 (ikke plaget) til 4 (svært mye plaget) i løpet av de to siste ukene.

Undersøkelsen viser at 14 prosent av studentene oppgir at de har alvorlige psykiske symptomplager. Dette er en høyere andel enn i befolkningen for øvrig, også sammenlignet med samme aldersgruppe. Forekomsten av psykiske plager er klart høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter (hhv 17 og 9 prosent).

Viktige faktorer

Dårlig livskvalitet og lav studiemestring har nær sammenheng med psykiske symptomplager ifølge undersøkelsen. Andre forhold som er relatert til psykiske problemer er seksuell legning, overgrep, mobbing, familiens holdning til eget livsvalg og eksamensangst.

Undersøkelsen viser at omtrent en av tre av studenter som oppgir å ha alvorlige psykiske symptomplager har søkt hjelp det siste året, mens ytterligere en av tre har vurdert å søke hjelp. Undersøkelsen påpeker et potensielt udekket behandlingsbehov for psykiske plager blant ni prosent av studentene.

Du finner rapporten på Studentsamskipnaden i Trondheim sine hjemmesider ved å gå inn her.

Informasjon om noen av Studentsamskipnadene sitt tilbud i psykisk helse finner du her:

Trondheim

Bergen

Oslo

Tromsø

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse forskningsrapporter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen