Publisert: 29. november 2012.   Endret: 04. september 2020
Eldre og psykisk helse

AKTUELLE FOREDRAGSHOLDERE: Kenneth Ledang og Else Lindseth. Foto: T Asmussen

Eldre med psykiske problemer - et stebarn i norsk helsepolitikk?

Eldre med psykiske problemer - et stebarn i norsk helsepolitikk?

En konferanse i Trondheim i november 2012 satte fokus på tverrfaglig samhandling rundt eldre med psykiske helseplager.

Dette er en pasientgruppe som på mange måter fremstår som glemt både i opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid og omsorgsløftet 2015.

Konferansen fokuserte på kunnskap om eldre og psykisk helse, utredningsverktøy, gode eksempel og utfordringer fra kommuner og spesialisttjeneste. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom NAPHA og fylkesmannen i Sør Trøndelag for ansatte innen psykisk helsearbeid og helse og omsorg.

Mange har eksistensielle problemer

Kenneth Ledang innledet konferansen med å beskrive status i norske kommuner dag. Han slo fast følgende:

 • Mange eldre med psykiske helseplager får ikke adekvat utredning, diagnostikk og behandling.
 • Det er mye unødig lidelse i denne gruppen.
 • Det er stor mangel på kompetanse om aldring og psykisk helse.
 • Mange eldre har eksistensielle problemer knyttet til aldring og død
 • Tap av nære personer og tap av helse, funksjonsevne og selvstendighet er vanlig hos eldre.
 • Psykologisk behandling er like virkningsfullt for eldre som for yngre.

Personsentrert omsorg

-Det er for lite respekt for den enkelte, respekt er en slik usynlig ting. Det er behov for en mer personsentrert omsorg. Individuell tilnærming må gjenspeiles i prosedyrer og arbeidsmetoder, sier Ledang og fortsetter:

-Personsentrert omsorg må bygges rundt grunnleggende prinsipper for menneskesyn, nærvær, ydmykhet, humor og tid.

På kartet i Grong kommune

Psykiatrisk sykepleier Else Lindseth fra Grong kommune ga tilhørerne en frisk og levende beskrivelse av en annerledes praksis i Grong. I bygda med omtrent 2500 innbyggere, har «alderspsykiatri» blitt et ufarlig og inkluderende begrep. Helsearbeiderne som jobber med denne gruppen har stor frihet, stor geskjeftighet og samarbeider mye på tvers av fag.

-Det er viktig med faglig kompetanse, men også å ha en vilje til å ta snarveier for å få noe gjort. Min jobb er å ta enkeltmennesket på alvor, sier Lindseth.

Hun fremhever at det er viktig å følge opp og være pasientens talskvinne, samt å gi støtte og veiledning til pårørende og organisasjoner.

-Pårørende er en fantastisk ressurs, men også mennesker med rett på støtte og omsorg i perioder, sier Lindseth.

Skjult vold og rusmisbruk

Samtidig forteller hun at enkelte eldre har det vondt på grunn av vold og rusmisbruk i nære relasjoner.

-Mye av volden og rusmisbruket foregår skjult. Vi kunne trengt et eldrevern på linje med barnevern i vår kommune, stadfester Lindseth. Arbeidet hun og kollegene i Grong kommune gjør i forhold til alderspsykiatri/ psykisk helsearbeid blant eldre, har blitt godt mottatt av de eldre, og er nå satt på det politiske sakskartet i Grong. 

-Vi finner det vi ser etter, om vi våger å se

Toril Husby og Gerd Inger Olsen fra Trondheim kommune fortalte fra sitt arbeid med vold i nære relasjoner. «Stopp volden snakk ut» er et tiltak kommunen har igangsatt for å forebygge fysisk, psykisk og seksualisert vold i nære relasjoner – i forhold til ulike aldersgrupper. Et mål er å styrke støtte- og behandlingsapparatet.

De to poengterte at vold i nære relasjoner tradisjonelt har vært usynliggjort, bagatellisert og ikke identifisert som problem. Av den grunn er det viktig å synliggjøre temaet. Det må skapes en sosial og kulturell aksept for å snakke om det.

Ulike tiltak i Trondheim

Men det er en utfordring for hjelpeapparatet å tilby voldsutsatte helhetlige, tilgjengelige og faglige gode tjenester. Trondheim kommune har etablert disse tiltakene

 • Samrådet vold mot kvinner: Ble startet i 2000 etter initiativ fra krisesenteret i byen. Hensikten var å samle aktører fra ulike etater og organisasjoner, både private og offentlige, som arbeider med voldsutsatte kvinner. Gjennom samrådet får disse instansene et felles forum for tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling. En sentral funksjon til samrådet er å bedre samhandlingen mellom aktører rundt enkeltsaker. Instanser som er med fra Trondheim kommune: To kommunalråder, rådmannens stab, Heidrun-senteret og ungdomsbasen. I tillegg deltar krisesenteret, advokat, Sinnemestringsprosjektet ved Brøset, Senter mot incest, politiets familievoldskoordinator, familievernkontoret, SEIF og voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital.
 • Ressursbanken: En gang i måneden har familietjenesten, senter mot incest og politiet møte. Målet er å skape relasjoner og å samarbeide om å forbygge vold i nære relasjoner.
 • Voldskoordinator: Følger opp tiltak og henvendelser fra fagfolk, gir veiledning til andre kommuner.

Handlingsplan mot vold

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både når man ser det i et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekst­perspektiv. Vold skaper utrygghet. Det kan medføre helseskader, tap av velferd, og det begrenser den enkeltes livsutfoldelse.

Vold som finner sted i nære relasjoner rammer særlig hardt. Både menn og kvinner utøver vold, og både kvinner og menn utsettes for vold. Kvinner er imidlertid mer utsatt for alvorlig vold enn menn.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 fra Justis og beredskapsdepartementet, beskriver regjeringens handlingsplan på feltet. Les mer: http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf

Vern for eldre er et landsomfattende tiltak for eldre. Les mer: http://www.vernforeldre.no/wip4/

Bryte barrierer

 I Trondheim gis informasjon, opplæring og veiledning til brukere og samarbeidspartnere. Ansatte i vern for eldre forsøker å skape samarbeid med hjelpeapparatet og andre som er i kontakt med eldre og pårørende.

Det er barrierer mot hjelp hos offeret, i familien og i det faglige støtteapparatet.

-Den som arbeider med eldre må ha kjennskap og evne til å overvinne disse barrierene for å kunne nå frem med hjelp, sier foredragsholderne Husby og Olsen. I foredraget beskriver de barrierene, og hvilke grep man kan ta for å overkomme dem. De fremhever det følgende som spesielt viktig dersom man skal nå frem i et behandlingsarbeid:

 • Å lytte.
 • Å vise respekt og omsorg.
 • Ikke anklage, moralisere eller svartmale overgriperen.
 • Ikke bagatelliser den eldre sin opplevelse
 • Å fortell at overgrep ikke stopper av seg selv.

 For opplæringsprogram om overgrep mot eldre se www.vernforeldre.no/info/

Les mer fra konferansen: Program. Ledangs innlegg 1  Ledangs innlegg 2. Vold mot eldre - Trondheim kommune. Eldre og psykisk sykdom, av overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital.

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen