Publisert: 30. oktober 2013.   Endret: 26. oktober 2016
frykt2

Barn av foreldre med psykiske lidelser utvikler egne strategier for å bryte ned stigma (Foto: www.colourbox.com).

Foreldre med psykiske lidelser og barnas kamp mot stigmatisering

Foreldre med psykiske lidelser og barnas kamp mot stigmatisering

Dybdedata fra intervju med 20 barn av foreldre med psykiske lidelser, synliggjør en tøff kamp for å møte kravene til normalitet. Studiet viser hvordan barna kjemper for å unngå stigmatisering ved hjelp av ulike strategier.

Artikkelen "How children with parents suffering from mental health distress search for 'normality' and stigma" (Fjone, Ytterhus & Almvik, 2009) retter søkelyset mot barn av foreldre med psykiske lidelser, og deres daglige kamp for å unngå stigmatisering.

Foreldre med alvorlige psykiske lidelser har redusert kapasitet til å ta vare på seg selv og sine barn (Halsa, 2008 & Killen, 1988). Denne artikkelen berører viktige spørsmål om hvordan det som barn er å vokse opp med foreldre med psykiske lidelser, og hvordan atferd styres av sterke prinsipper om normalisering og inkludering.

Normalitet og stigma

Forfatterne har tatt utgangspunkt i teoretiske perspektiver på normalisering og stigma. Normaliteten er representert gjennom majoritetsbefolkningens normalitetstanker og -atferd, og artkkelen belyser hvordan personer som avviker fra dette utgangspunktet, forsøker å tilpasse seg så godt det lar seg gjøre. Når man avviker fra det omverden definerer som det normale, ender man ofte i de minst verdsatte rollene. Stigmatisering er gjerne relatert til egenskaper eller karakteristika som diskvalifiserer enkeltpersoner eller grupper fra full sosial aksept. I artikkelen ser man at barn av foreldre med psykiske lidelser stigmatiseres, nettopp fordi situasjonen deres ikke er en del av det normale. For å oppheve stigmaet, må man leve et liv så tett opp mot normalen som overhodet mulig.

Barnas følelser og strategier

Materialet i artikkelen er basert på dybdeintervju av 20 barn av foreldre med psykiske lidelser i Norge. Hos noen av barna hadde begge foreldrene psykiske lidelser. 75% av barna rapporterte om følelser av forlegenhet, skam, skyld, stigma og frykt knyttet til sine foreldres lidelser. Følelsene var spesielt knyttet til situasjoner hvor mor opptrådte annerledes enn andre mødre i sosiale situasjoner. Flere av barna forteller om prosessen fra lidelsen ble kjent, til de selv klarte å sette ord på sine følelser og vurderinger av situasjonen. Flere forklarte at dette ikke skjedde før i voksen alder. Barna brukte ulike strategier for å håndtere situasjonen på best mulig måte. Fire ulike strategier ble identifisert:

 - Søke seg til likesinnende i miljøet: Barna søker seg til andre barn i tilsvarende livssituasjon. Da deler man opplevelsen av å være annerledes. Å søke likhet handler også om å gjøre det samme som sine jevnaldrende.

 - Unngå eksponering: En annen strategi for å håndtere problemer hjemme er å opptre så normalt som mulig utenfor sitt eget hjem. Noen velger også å fremstå som "usynlige", slik at problemer ikke blir et samtaleemne. Flere rapporterte et ønske om å forsvinne fra ukomfortable situasjoner i hjemmet.

 - Søke ensomhet: Når barna opplever at foreldrene opptrer aggressivt, er det vanlig å trekke seg tilbake. De tror det beste er å holde seg borte til det har gått over. Noen foretrekker også å tlbringe tiden uten i naturen, i god avstand fra problemene hjemme.

 - Utvikle kunstneriske uttrykk: Noen barn "flykter" fra problemene gjennom støtte i musikk, dagbøker og andre kanaler for kunstneriske uttrykk. Barna rapporterte en følelse av normalitet gjennom å høre andres stemmer og valg av ord.

Barna er aktive deltakere i lokalsamfunnet, og har ved hjelp av sine egne strategier klart å håndtere utfordringene på ulikt vis. Erkjennelsen av at foreldrene er, og blir betraktet som, ulik andre foreldre, gjør at atferd i ulike sosial kontekster har blitt viktig for å bryte ned stigmaer. Den sterke kjærligheten til, og beundringen av egne foreldre, danner selve grunnlaget for en lojalitet hvor man verken tenker eller snakker om foreldrenes problemer. Denne lojaliteten henger, i følge barna, sammen med skam og frykt for stigmatisering.

Konklusjon

Barna i dette studiet presenterte ulike måter å unngå stigmatisering i en tilværelse med foreldre som har psykiske lidelser. Disse barna er akkurat lik andre barn når det kommer til hvordan de ønsker å leve sine liv, og hvordan de ønsker å fremstå. De vil være som alle andre, og de strever daglig med å skape sin egen aksepterte identitet gjennom aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. Men ungdom er sårbare, og forfatterne reiser det betimelige spørsmålet om hvorvidt ansvaret for å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser ikke burde ligge hos skolevesenet og hjelpeapparatet, framfor å hvile på barnas egne skuldre? Det er dokumentert at mangel på kunnskap og kunnskapsformidling kan øke stigma (Sartorius, 2006 & Thornicraft et al., 2007).

 

Kilder

Halsa, A. (2008): Mamma med nerver. En studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten når mor har psykiske helseplager. Doktorgradsavhandling 2008:22, NTNU.

Killen, K. (1988): Omsorgssvikt og barnemishandling: en kasusstudie og etterundersøkelse av barn i omsorgssviktsituasjoner. Oslo: Kommuneforlaget.

Sartorius, N. (2006): Lessons from a 10-year Global Programme against Stigma and Discrimination because of an Illness. Psychology, Health and Medicine 11(3).

Thornicraft, G., D.Rose, A. Kassam and N. Sartorius (2007): Stigma: Ignorance, Prejudice or Discrimination?. British Journal of Psychiatry 190.

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse selvhjelp barn.som.pårørende vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen