Publisert: 08. november 2013
gruppe

SAMSPILL: Ansatte ved akuttenhet i psykisk helsevern for voksne bekrefter viktigheten av nettverksarbeid for tverrprofesjonelt samarbeid (Ill.foto: www.colourbox.com).

Samarbeid og ledelse i en akuttenhet

Samarbeid og ledelse i en akuttenhet

Denne forskningsartikkelen setter søkelys på hvordan ansatte ved en akuttenhet i psykisk helsevern for voksne opplever fenomenet samarbeid.

Kvalitative data ble samlet inn ved hjelp av forberedende feltarbeid og intervju med sju ansatte ved en akuttenhet.

Det er hevet over enhver tvil at samarbeid er viktig innenfor psykisk helsearbeid. Samarbeid står blant annet formulert som et sentralt element i Opptrappingsplanen for psykisk helse (Sosial- og helsedirektoratet, 2005).

Opplevelsen av det tverrprofesjonelle samarbeid blir illustrert gjennom tre dimensjoner: Forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere, ledelse og samarbeid innad i enheten samt samarbeidet med andre - utenfor akuttenheten.

Distansert forhold til overordnede ledere

Når det gjelder forholdet mellom fagfolk ved enheten og overordnede ledere, opplever flere av informantene at lederne har stor avstand til det faglige arbeidet. Det er få møtepunkter og ellers lite som tilsier at informantene er med på å forme det profesjonelle samarbeidet.

Til tross for stor avstand, så føler man likevel at ledelsen, på en mer indirekte måte, påvirker arbeidet ved enheten gjennom god økonomistyring.

Bra samarbeid med ledere i enheten

Når det gjelder ledelse og samarbeid innad i enheten bifalt og anerkjente informantene enhetsledelsens betydning for utviklingen. Framveksten av nettverksarbeid ble trukket frem som en av de viktigste samarbeidsformene.

Dette gir mer likestilte roller, hvor brukernes/nettverkets stemmer løftes frem. Man skaper en arena for gjensidig anerkjennelse, ved at alle er like viktige.

IP fungerer dårlig, kurs er nyttig

På det siste punktet; samarbeid med andre utenfor akuttenheten, ga informantene klart signal om at Individuell Plan (IP) fungerer dårlig. Hovedinntrykket baserer seg på at brukerne i liten grad har eierforhold til planene. IP ble oppfattet som en lite sentral faglig oppgave.

Kompetanseutvikling i form av kurs, videre- og etterutdanninger ble trukket frem som svært viktig for utvikling og samarbeidsrelasjoner. Kompetanseutviklingen har vært et prioritert ledelsetema, som igjen har gitt synergier til samarbeid både internt og i tilknytning til brukerne, nettverket og kommunene.

Kort oppsummert

I henhold til Sykehusreformens innhold og utforming skjer overordnet ledelse i stor avstand til fagfolkene, hvor lederne leder gjennom økonomi og rammer for virksomheten. Nettverksarbeidet trekkes av mange frem som svært nyttig som anerkjennende samarbeid internt og med andre fagfolk. Ledelsesprosesser internt oppleves som gjensidig anerkjennende, hvor faglig utvikling er på dagsorden.

Informantene uttrykker ikke forslag til andre former for ledelse, selv om det understrekes viktigheten av både lokale- og overordnede ledere for å kunne etablere og utvikle samarbeid.

Les mer

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet (2005): Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (Veileder IS-1332). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

Artikkelen "Samarbeid og ledelse i en akuttenhet" (Iversen og Ødegård, 2010).

 

Kommenter:

Mer om

samhandling organisering.av.tjenester faglig.kvalitet vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen